Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Dimenzije afektivne vezanosti kao prediktori nivoa emocionalne inteligencije
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Kruševac

e-adresatamara.djordjevic@vaspks.edu.rs
Sažetak
Osnovni problem ovog istraživanja, bio je ispitati da li dimenzije porodične afektivne vezanosti Anksioznost i izbegavanje) mogu biti prediktor nivoa emocionalne inteligencije kod studenata. Takođe, ispitano je i da li postoji međusobna povezanost navedenih konstrukata, kao i da li postoje razlike u njihovoj izraženosti s obzirom na pol, akademski uspeh, redosled rođenja i obrazovanje roditelja. Ispitana je i izraženost dimenzija porodične afektivne vezanosti na korišćenom uzorku. Korišćene skale su: Upitnik za procenu porodične afektivne vezanosti PAVb (Brennan & Shaver, 1995), Upitnik za procenu emocionalne kompetentnosti (UEK-45); (Takšić, 2002) i upitnik kreiran za potrebe istraživanja. Uzorak čine studenti druge i treće godine studija 'Visoke strukovne škole za vaspitače' u Kruševcu i 'Fakulteta pedagoških nauka' u Jagodini, ukupno njih 200. Rezultati pokazuju da se emocionalna inteligencija u celini, kao i njena sposobnost imenovanja i izražavanja emocija, mogu predvideti na osnovu dimenzija anksioznosti i izbegavanja. Izraženost dimenzija porodične afektivne vezanosti je niska na celokupnom uzorku, preovladava sigurni obrazac afektivnog vezivanja. Ne postoje razlike u izraženosti ispitivanih konstrukata zavisno od pola, redosleda rođenja i obrazovanja roditelja, dok je povezanost akademskog uspeha i emocionalne inteligencije pozitivna. Rezultati međusobne povezanosti dimenzija porodične afektivne vezanosti i sposobnosti emocionalne inteligencije pokazuju da je dimenzija izbegavanja negativno povezana sa sposobnošću imenovanja i izražavanja emocija.
Reference
Brennan, K.A., Clark, C.L., Shaver, P.R. (1998) Self-report measurement of adult attachment: An integrative overview. u: Simpson J.A., W.S. Rholes [ur.] Attachment theory and close relationships, New York, itd: Guilford Press, str. 46-76
Brennan, K.A., Shaver, P.R. (1995) Dimensions of Adult Attachment, Affect Regulation, and Romantic Relationship Functioning. Personality and Social Psychology Bulletin, 21(3): 267-283
Gardner, H., Kornhaber, M., Wake, W.K. (1999) Inteligencija - različita gledišta. Zagreb: Naklada Slap
Hamarta, E., Deniz, M.E., Saltali, N. (2009) Attachment styles as a predictor of emotional intelligence: Educational sciences. Theory and Practice, 9(1), 213-229. Preuzeto sa http://eric.ed.gov/?id=EJ837780
Kafetsios, K. (2004) Attachment and emotional intelligence abilities across the life course1. Personality and Individual Differences, 37(1): 129-145
Kamenov, Ž., Jelić, M. (2003) Validacija instrumenta za mjerenje privrženosti u različitim vrstama bliskih odnosa - modifikacija Brennanova Inventara iskustava u bliskim vezama. Suvremena psihologija, 6(1); 73-91
Mitrović, M.Z., Milojević, M.N., Ranđelović, K.M. (2012) Partnerska afektivna vezanost, samopoštovanje i emocionalna kompetentnost. Radovi Filozofskog fakulteta, 2(14); 445-459
Schore, A. (2003) Affect regulation and the repair of the self. New York - London: W.W. Norton & Company
Stefanović-Stanojević, T., Mihić, I., Hanak, N. (2012) Afektivna vezanost i porodični odnosi - razvoj i značaj. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Takšić, V. (1998) Validacija konstrukta emocionalne inteligencije. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu-Filozofski fakultet, Preuzeto sa http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=107316
Takšić, V. (2002) Upitnici emocionalne inteligencije (kompetentnosti) UEK. u: Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Zadar: Filozofski fakultet u Zadru, 27-41. Preuzeto sa http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=134455
Takšić, V., Moharić, T., Munjas, R. (2006) Emocionalna inteligencija: Teorija, operacionalizacija, primjena i povezanost s pozitivnom psihologijom. Društvena istraživanja, 4-5:729-52
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/sinteze0-12409
objavljen u SCIndeksu: 09.02.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka