Metrika

  • citati u SCIndeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:[4]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 1, br. 1, str. 1-17
Originalnost islamske filozofije
Centar za religijske nauke 'Kom', Grupa za religijsku filozofiju, Beograd

e-adresat_halilovic@centarkom.rs
Ključne reči: islamska filozofija; religijska filozofija; odnos religije i filozofije; sveti tekstovi; razum; revelacija; teologija; gnoza; Prevodilački pokret; Ibn Sina (Avicena)
Sažetak
Religijska filozofija, kao pojam, odnosi se na dugu i bogatu istorijsku filozofsku misao koja je u različitim oblicima pokazala vitalnost sve do danas, dok kao teorija opovrgava poslerenesansni pristup odnosu religije i filozofije i ukazuje na isprepletenost ove dve spoznajne baštine. Autor ovog članka postavlja islamsku filozofiju u centar pažnje i usredsređuje se na njenu originalnost. Čitajući različite teorije o suštini islamske filozofije koju, ne obazirući se na njen sadržaj, neki mislioci nazivaju arapskom, retko se nalazi primer da su, jedna pored druge, opisane dve islamske i filozofske svojstvenosti te filozofije. Stoga, većina postojećih definicija i opisa islamske filozofije teži ka okrnjenom određivanju glavnih osnova islamske filozofske misli, zbog kojih se, na kraju, dovodi u pitanje apsolutna originalnost islamske filozofije. U ovom članku, autor nastoji da pojasni teorijske postulate potrebne za poimanje svojstvenosti islamske filozofije, u potpunosti, kako bismo mogli da pojmimo i opišemo filozofiju koja jeste, istovremeno - i filozofija i islamska.
Reference
Abdurezak, M. (2002) Zamine-je tarih-e falsafe-je eslami. Isfahan: Porseš, drugo izdanje
Adamson, P., Taylor, R. (2005) Cambridge Companion to Arabic Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press
Corbin, H. (1990) Falsafeje irani va falsafeje tatbiki. Tehran: Entešarate Tus, preveo na persijski Tabatabai Sejjed Dževad
Corbin, H. (2000) Islam u Iranu - duhovni i filozofski obziri. Sarajevo: Bemust, svezak IV
Dževadi, A.ajatolah A. (2001) Ali ibn Musa Rida (a. s.) ve el-felsefe el-ilahije. Kom: Isra, istražio Muhamed Husejn Šafi'ijan, drugo izdanje
Gazali, E.H.M. (2000) Tehafutu el-felasife. Bejrut: Daru el-kutubi el-ilmije, predgovor napisao Ahmed Šemsudin
Gilson, E. (1940) The Spirit of Medieval Philosophy. New York: Charles Scribner's sons, preveo na engleski A. H. C. Downes
Ibn, S.E.A.H. (1997) El-ilahijat min kitab eš-šifa. Kom: Daftar-e tabligat-e eslami, priredio ajatolah Hasan Hasanzade Amuli
Kuleini, A.D.ibn J.M. (1991) Usul al-kafi. Tehran: Osve, preveo na persijski Muhamed Bakir Komre'i
Mansurnežad, M. (2004) Akl dar se din-e bozorg-e asemani: Zartošt, masihijat va eslam. Tehran: Mansurnežad
Motahari, M. (1996) Ašenaji ba olum-e eslami. Kom: Sadra, (1), sedamnaesto izdanje
Muzafer, M.R. (1996) Falsafe va kalam-e eslami. Kom: Daftar-e tabligat-e elsami, preveli na persijski Muhamed Muhamedrezaji i Ebulfazl Mahmudi
Nasr, S.H. (2006) Islamic Philosophy from Its Origin to the Present. New York: Suny Press
Nasr, S.H., Leaman, O. (2001) History of Islamic Philosophy. London: Routledge
Nešković, R. (2000) Srednjovekovna filozofija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Obudijat, A. (2003) Aja falsafe-je eslami darim?. Ma'refat-e falsafi, prva godina, dvobroj 1 i 2
Sahebi, M.D. (1998) Goftogu-je din va falsafe (Mobahesat-e andišmandan-e irani dar bab-e falsafe-je eslami). Tehran: Naučni institut za humanističke nauke i istraživanje kulture
Sharif, M.M. (1990) Historija islamske filozofije. Zagreb: August Cesarec, drugo izdanje, preveo sa engleskog dr Hasan Sušić
Šejh, S.E.D.M. (1995) Et-tevhid. Kom: Institut En-nešru el-islami, ispravio Sejed Hašim Husejni Tehrani, četvrto izdanje
Širazi, K. Šerh hikmet el-išrak. Kom: Bidar, litografsko izdanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1201001H
objavljen u SCIndeksu: 12.01.2020.

Povezani članci

Kom (2013)
Razvoj nauke o duši u Ibn Sininoj filozofiji
Halilović Tehran

Anali Pravnog fak Beograd (1991)
Pojam sune u predislamsko doba
Stanimirović Vojislav Ž.

God Fak polit nau (2013)
Tumačenja o odnosu islama i demokratije - dometi arapskog proleća
Lakić Nikola

prikaži sve [6]