Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 2, br. 1, str. 113-142
Filozofija i civilizacija u islamskoj peripatetičkoj školi
Centar za religijske nauke 'Kom', Grupa za religijsku civilizaciju, Beograd

e-adresam.halilovic@centarkom.rs
Ključne reči: filozofija; civilizacija; religija; Platon; Aristotel; islamska peripatetička škola; Farabi; Ibn Sina (Avicena); Ibn Haldun
Sažetak
Filozofija kao racionalni okvir poimanja činjenica i civilizacija kao sistem usredsređivanja zajednice uvek su sačinjavale neodvojivi sastav čovekovog individualnog i društvenog života. Prema tome, ustanovljenje jasnog i preciznog odnosa između tih dvaju značajnih sistema, još iz drevnih vremena, predstavljalo je uticajnu podlogu za otklonjenje višestrukih prepreka na putu ka čovekovom večnom blaženstvu. Skoro sva intelektualna pregnuća u istoriji čovečanstva, počev od starogrčke filozofske baštine - posebno kada je reč o njenoj kasnijoj epohi i o delima Platona i Aristotela - preko islamske peripatetičke filozofije, uglavnom nastale umnom snagom Abu Nasra Farabija i Ibn Sine (Avicene), kao i grandiozne baštine hrišćanske filozofije i Iluminativne teozofije Šahabudina Suhravardija, pa sve do islamske Transcendentne filozofije, bitno povezane s mislima njenog osnivača Sadrudina Širazija - prezentovala su svojevrsne definicije i okvire pomenutog odnosa. Ova studija namerava da razotkrije suštinu tog odnosa sa stanovišta glavnih predstavnika prvog razdoblja istorije islamske filozofije, to jest njene peripatetičke škole. Da bi postigao ovaj cilj, autor je, pre svega, promotrio taj odnos kod Platona i Aristotela, te je svoje istraživanje zaključio filozofski objektivnim pristupom civilizaciji čuvenog islamskog filozofa, istoriografa i sociologa Ibn Halduna, koji je, ujedno, nagovestio i disciplinarno odvajanje filozofije civilizacije od ranije poznate društvene filozofije.
Reference
Akbarijan, R. (2007) Monasebat-e din va falsafe dar đahan-e eslam (Odnosi između religije i filozofije u islamskom svetu). Tehran: Institut za islamsku kulturu i misao
Aristotel (1988) Politika. Zagreb: Globus, prijevod s izvornika Tomislav Ladan
Aristotle (2012) The metaphysics. Create Space Independent Publishing Platform, translated by David Ross
Bakar, O. (2010) Tabake-bandi-je olum az nazar-e hokama-je mosalman (Klasifikacija nauka sa stanovišta muslimanskih mislilaca). Mašhad: Astan-e Kods-e Razavi, prevod na persijski jezik Kasemi, Džavad, uvodom opremio Sejed Hosein Nasr
Behešti, A. (2004) Šejhor-Ra'is va mas'ale-je harakat-e đouhari (Šejh ar-Ra'is (Avicena) i problem supstancijalnog kretanja). Borhan va erfan (Demonstracija i gnostika), 1 (1): 11-22
Corbin, H. (1987) Historija islamske filozofije. Sarajevo: Veselin Masleša, preveli Nerkez Smailagić, Tarik Haverić
Djurant, V. (1995) Istočne civilizacije. u: Istorija civilizacije, Beograd: Narodna knjiga, Alfa, preveli s engleskog Danira Đorđević, Marija Landa, Ljubomir Veličkov
Đamšidiha, G.R. (1998) Pažuheši dar ćegunegi-je tafsir-e mokademe-je Ebn Haldun (Pregled metode interpretacije Ibn Haldunove Prolegomene). Name-je olum-e eđtema'i (Poslanica socioloških nauka), 14 (2): 51-68
Eslami, R. (2005) Madhal-e elm-e fekh: advar, manabe', mafahim, ketab-ha va ređal-e fekh-e mazaheb-e eslami (Uvod u jurisprudenciju: periodi, izvori, koncepcije, literatura i ličnosti u raznim islamskim juridičkim veroškolskim usmerenjima). Kom: Markaz-e modirijat-e houze-je elmije-je Kom
Farabi, A.N. (1995) Tahsil as-sa'adati (Sticanje blaženstva). Bejrut: al-Hilal, komentar i prolegomena Bu Malham, Ali
Farabi, A.N. (1985) Fusus al-hikam (Dragulji mudrosti). Kom-Bidar, transliteracija Mohamad Hasan Ale-Jasin
Farabi, A.N. (1995) Ara'u ahli al-madina al-fazila (Stanovišta pripadnika Grada vrlog). Bejrut: al-Hilal, komentar i prolegomena Bu Malham, Ali
Farabi, A.N. (1996) Kitab as-sijasa al-madanija (Državna politika). Bejrut: al-Hilal, komentar i prolegomena Bu Malham, Ali
Forugi, M.A. (2000) Sejr-e hekmat dar Orupa (Tokovi filozofije u Evropi). Tehran: Safi Ali-šah
Gaarder, J. (1996) Sophie's world. New York City: Berkley
Gazali, A.H.M. (1988) Đavahir al-Kur'an va durarihi (Dragulji Kur'ana i njegovi biseri). Bejrut: Dar al-kutub al-'ilmija
Halabi, A.A. (2002) Tarih-e falasefe-je Irani az agaz-e eslam ta emruz (Istorija iranskih filozofa od početka islama do danas). Tehran: Zovar
Halilović, T. (2012) Originalnost islamske filozofije. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 1, br. 1, str. 1-17
Hamid, H. (1993) Đame'e va doulat dar falsafe-je sijasi-je Ebn Haldun (Društvo i vlada u Ibn Haldunovoj političkoj filozofiji). Iran-šenasi (Iranistika), 5 (3): 542-561
Hoseini, K.E. (2003) Tarih-e falsafe-je eslami (Istorija islamske filozofije). Tehran: Amir Kabir
Ibn, H.A.ibn M. (1981) Mukadimatu Ibni Haludn (Ibn Haldunova Prolegomena). Kajro: Daru nihza al-Misr, transliteracija Vafi, Ali Abdul-Vahid
Ibn, S.A.A. (1985) Risalatu Azhavija fi amr al-ma'ad (Svetleća poslanica o pitanju proživljenja). Tehran: Etela'at, prolegomena, transliteracija i komentar Mohsen Ha div Džam
Ibn, S.A.A. (1984) Aš-šifa (Lek). Kom: biblioteka Ajatolah Mar'aši Nadžafi, transliteracija Sa'id Za'id
Kadivar, M. (1992) Fehrest-e asar-e Ebn Sina (Bibliografija Ibn Sine). Ma'aref (Spoznaje), 9 (2): 78-110
Mehdi, M. (1994) Falsafe-je tarih-e Ibn Haldun (Filozofija Ibn Haldunove istorije). Tehran: Elmi va Farhangi, prevod na persijski jezik Mas'udi, Mađid
Moradi, M.A. (2002) Će kas-i bajad hokumat konad: Ta'amol-i dar farsafeje sijasi-je Aflatun (Ko treba da vlada - kratki osvrt na Platonovu političku filozofiju). Kom: Fekravaran
Nasr, S.H., Leaman, O. (2001) History of Islamic philosophy. Kom: Ansariyan Publication, by the license of Arayah Cultural Ins., Tehran
Peters, F.E. (1968) Aristotle and the Arabs: The Aristotelian tradition in Islam. New York: University Press
Platon (1983) Država. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod (BIGZ), preveli: dr Albin Vilhar i dr Branko Pavlović
Rahmani, G.R. (2002) Hasti-šenasi-je tatbiki-je Arastu (Aristotelova komparativna ontologija). Kom: Bustan-e ketab
Sadra, A.R. (2008) Elm-e madani-je Farabi (Društvena nauka kod Farabija). Tehran: Institut za islamsku kulturu i misao
Sadrudin Širazi Muhamed ibn Ibrahim, Mula Sadra (1984) Mafatih al-gajb (Ključevi skrivenog). Tehran: Institut za kulturna istraživanja, prolegomena i transliteracija Mohamad Hadžavi
Savađi, M. (2003) Đajgah-e mokademe-je Ebn Haldun dar tarih-e andi še va daneš-e eđtema'i (Položaj Ibn Haldunove Prolegomene u istoriji sociologije i društvene misli). Ajine-je miras (Ogledalo zaveštanja), 7 (3), 53-66
Scheidel, W. (2001) Debating Roman demography. Leiden: Brill
Shahid, I. (1984) Rome and the Arabs: Byzantium and the Arabs in the fifth century. Washington, D. C: Dumbarton Oaks
Suhravardi Šahabudin, Šejh Išrak (2001) Hikma al-išrak (Iluminativna teozofija). u: Corbin Henry [ur.] Mađmu'e-mosanafat-e Šejh Išrak (Zbornik spisa Šejha Išraka), Tehran: Akademija za humanističke nauke i kulturološke studije
Tabatabaji, M.H. (2001) Nihaja el-hikma (Vrhunac mudrosti). Kom: Našr-e eslami
Tusi, H.N. (2004) Šarh al-išarat va at-tanbihat (Komentar na (Avicenino delo) Opomene i ukazivanja). Kom: Bustan-e ketab, transliteracija i kritičko izdanje pripremio ajatolah Hasan Hasan-zade Amoli
Velajati, A.A. (2008) Pujaji-je farhang va tamadon-e eslam va Iran (Polet kulture i civilizacije islama i Irana). Tehran: Ministarstvo inostranih poslova Islamske Republike Iran - Centar za diplomatsku dokumentaciju i arhivu
Wood, J. (2000) The broken estate: Essays on literature and belief. New York: Random House
Zargari-nežad, G. (2006) Andiše-ha-je sijasi-je Šejhor-Ra'is (Politička stanovišta Šejh ar-Ra'isa (Avicene)). Tarih (Istorija), 1 (2): 29-54
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1301113H
objavljen u SCIndeksu: 12.02.2020.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2001)
O osnovama i karakteru političke obligacije građana
Stanovčić Vojislav

Anali Pravnog fak Beograd (2004)
Načelo zakonitosti
Mitrović Dragan M.

Anali Pravnog fak Beograd (2005)
Demokratija i vladavina prava
Stanovčić Vojislav

prikaži sve [168]