Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 3, br. 2, str. 1-20
Gnostička hermeneutika u islamu s posebnim osvrtom na transcendentnu filozofiju Mula Sadre Šrazija
Grupa za savremeno religijsko mišljenje, Centar za religijske nauke 'Kom', Beograd

e-adresaseidhalilovic@centarkom.rs
Ključne reči: gnostička hermeneutika; Kuran; ezoterična značenja; doktrinarna gnoza; transcendentna filozofija; Mula Sadra Širazi
Sažetak
U svim periodima razvoja briljantne gnostičke baštine u islamu, mnogo se pisalo o ezoteričnim značenjima i tajnim dubinama Kurana i predanja. Brojni predstavnici muslimanske praktične i doktrinarne gnoze opširno su tumačili najprefinjenija učenja svetih religijskih tekstova koja su razotkrivali u svetlu svojih intuitivnih saznanja o stazi usavršavanja čovekove duše, odnosno o višnjim realnostima metafizičkih sfera postojanja. U ovom radu najpre određujemo osnovne istorijske kontekste i terminološke okvire procesa gnostičke hermeneutike u islamu, a nakon toga opsežno analiziramo najznačajnije ontološko-antropološke i metodološke principe tog procesa. Kako su spomenuti racionalni principi obrazloženi utemeljenim demonstrativno-filozofskim jezikom u školi transcendentne filozofije, kao najdominantnije tradicionalne filozofske škole u islamu, mi ćemo ovde primarno koristiti metodu detaljne analize sadržaja najuticajnijih dela slavnog utemeljivača te škole Mula Sadre Širazija. Pokazaćemo da ezoterične dubine kur'anskih primordijalnih poruka bivaju prepoznate na isti način na koji se ustanovljava postojanje mnogobrojnih udubljujućih sfera celokupnog univerzuma i čovekovog bića. Objasnićemo, takođe, da u procesu hermeneutičkog otkrivanja slojevitih tajni Kurana i predanja, muslimanski gnostici ne odbacuju egzoterična značenja kur'anskih poruka, već ta značenja produbljuju, oslobađaju od nepotrebnih ograničenja materijalnih formi i tako dospevaju do suštinskih tajni božjeg govora.
Reference
Arabi, I.M. Al-futuhat al-makkijja. Bejrut: Dar Sadir
Džami, A. (1991) Nakd an-nusus. Tehran: Moa'sese-je motale'at va tahkikat-e farhangi, kritičko izdanje
Džandi, M. (2002) Šarh fusus il-hikam. Kom: Bustan-e ketab, kritičko izdanje
Fanari, H. (2005) Misbah al-uns. Tehran: Entešarat-e Moula, kritičko izdanje
Hasanzade, A.H. (1986) Hezar o jek nokte. Kom: Markaz-e našr-e far-hangi-je Radža
Hejdar, A.S. (2001) Tafsir al-muhit al-a'zam va al-bahr al-khizam. Tehran: Sazman-e ćap va entešarat-e Vezarat-e eršad-e eslami
Ibn, A.M. (1991) Fusus al-hikam. Tehran: Entešarat az-Zahra, kritičko izdanje
Isfahani, R., al-Husein Abulkasim (1972) Mudžam mufradat alfaz al-Kuran. Bejrut: Dar al-katib al-arabi, kritičko izdanje
Kašani, F., Mohsen, M. (1995) Tafsir as-safi. Tehran: Entešarat as-Sadr
Kunavi, S. (1993) Šarh al-arba'in hadisan. Kom: Entešarat-e Bidar, kritičko izdanje
Sadra, M., Širazi, S. (1960) Al-Hikma al-muta'alija fi al-Asfar al-aklijja al-arba'a. Kom: Manšurat-e Mostafavi
Sadra, M., Širazi, S. (1985) Mafatih al-gajb. Tehran: Mo'asese-je motale'at va tahkikat-e farhangi
Tabatabai, H.M.S. (1972) Al-Mizan fi tafsir al-Kur'an. Kom: Mo'aseseje matbu'ati-je Esma'ilijan
Turajhi, F. (1985) Madžma' al-bahrajn. Bejrut: Dar va maktabat al-Hilal
Vaezi, A. (2012) Nazarijje-je tafsir-e matn. Kom: Pažuhešgah-e houze va danešgah
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1402001H
objavljen u SCIndeksu: 06.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka