Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 3, br. 2, str. 55-69
Čovek i društvo kod Mula Sadre Širazija
Grupa za religijsku civilizaciju, Centar za religijske nauke 'Kom', Beograd

e-adresam.halilovic@centarkom.rs
Sažetak
Pitanje odnosa između čoveka i društva može se razmatrati iz različitih aspekata. Međutim, neosporivo je to da odgovor na ovo pitanje primarno spada u delokrug filozofije jer pojmovi koji se koriste da bi se kristalizovao taj odnos filozofske su prirode. Autor ovog rada nastoji da po tom pitanju predstavi stavove Mula Sadre Širazija, utemeljivača islamske transcendentne filozofije, koji smatra da čovek neće moći da aktualizuje sve svoje potencijale ukoliko bude živeo izvan okvira društva, kao što ni društvo ne postoji bez čoveka. U radu se takođe detaljno obrazlaže stanovište ovog slavnog filozofa s kraja XVI i početka XVII veka o istinskom blaženstvu svakog čoveka koje neće biti postignuto bez društvenog života. Autor, između ostalog, obuhvatno analizira i racionalne pozadine posebnog stava Mula Sadre Širazija u okviru njegove kosmološke doktrine o supstancijalnom kretanju i antropološke doktrine o egzistencijalnom položaju savršenog čoveka.
Reference
Hadžajlić, M. (2012) Božansko znanje i sloboda volje. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 1, br. 1, str. 45-67
Halilović, T. (2014) Doctrinal gnosis in Islam: Position and significance. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 3, br. 2, str. 21-34
Hašemi, M.M. (2004) Sejrurat dar falsafe-je Mola Sadra va Hegel/Nastajanje u Mula Sadrinoj i Hegelovoj filozofiji. Tehran: Kavir
Kuleini, A.D.ibn J.M. (1991) Usul al-kafi. Tehran: Osve, tom 5
Lakzai, Š. (2013) Fard va đame'e dar hekmat-e sijasi-je mota'alije/Čovek i društvo u političkoj transcendentnoj filozofiji. Sijasat-e mota'alije/Transcendentna politika, vol. I, (3), 25-42
Modžtahedi, K. (1996) Falsafe dar korun-e vosta/Filozofija u srednjem veku. Tehran: Amir Kabir
Mubarak, A. (2013) Shari'a and human rights: The challenges ahead. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 2, br. 1, str. 17-43
Mutahari, M. (2008) Falsafe-je tarih/Filozofija istorije. Tehran: Sadra, tom 1
Mutahari, M. (1994) Đamee va tarih/Društvo i istorija. Tehran: Sadra, šesto izdanje
Mutahari, M. (2007) Mađmue asar/Zbirka dela. Tehran: Sadra, tom 15
Širazi, S.M. (1983) Al-Mabda va al-maad/Početak i povratak. Tehran: Markaz-e našr-e danešgahi
Širazi, S.M. (2006) Aš-Šavahid ar-rububija fi al-manahidž as-sulukija. Tehran: Soruš, četvrto izdanje
Tusi, ar-Rahman S.H. (2008) Mola Sadra Širazi va Martin Hajdeger: Tahlili ensan-šenasane dar falsafe-je sijasi/Mula Sadra Širazi i Martin Hajdeger - antropološka analiza političke filozofije. Olum-e sijasi/Političke nauke, br. 43
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1402055H
objavljen u SCIndeksu: 06.05.2015.