Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 4, br. 1, str. 1-16
Značaj tradicije u islamskim naukama s osvrtom na ideje Ajatolaha Dževadija Amolija
Grupa za religijsku filozofiju, Centar za religijske nauke 'Kom', Beograd

e-adresat_halilovic@centarkom.rs
Ključne reči: tradicija; islam; razum; religija; nauka; tradicionalne nauke; religijskenauke; islamske nauke; klasifikacija nauka
Sažetak
Pitanje značaja tradicije u islamskim naukama u ovom radu nije povezano sa tradicionalističkim tumačenjem islama, niti pokreće diskusiju o uticaju narodnih običaja na posebne interpretacije i primene islama u raznim društvima. U naučnoj i stručnoj islamskoj terminologiji, opšteprihvaćenoj među islamskim misliocima, tradicija ima sasvim određeno značenje i predstavlja usmena i pisana predanja koja muslimani generacijama prenose o božjem verovesniku, tj. o njegovim rečima i delima. Brojne i neretko suprotne teorije o tome koliko tradicija kvalitativno i kvantitativno može da utiče na razvoj islamskih nauka ukazuju na činjenicu da rešavanje pitanja autoritativnosti islamskih tradicionalnih nauka još uvek predstavlja veliki naučni izazov u današnjem islamskom svetu. Staro pitanje o odnosu između nauke i religije iz islamske perspektive ovde dobija dodatni aspekt značaja tradicije u islamskoj nauci, a usled toga pojavljuju se nove definicije tradicionalnih odnosno 'religijskih' nauka u islamu. Teorija koju istaknuti predstavnik tradicionalne filozofske škole u Komu ajatolah Dževadi Amoli (rođen 1933) iznosi povodom ovog pitanja vredna je pažnje iz dva aspekta. Prvi aspekt je povezan upravo sa tradicionalnim akademskim ambijentom koji Dževadi Amoli ilustruje u svojoj teoriji. Drugi aspekt predstavlja filozofski pristup ovom pitanju i zbog toga njegova ideja o suštini religijskih nauka nadilazi ograničenja dogmatskog stava.
Reference
Abu, Z.M. (1984) Al-Hadis va al-muhaddisun, Rijad, ar-Rijaset al-'amme al-idarat al-buhus al-'ilmijja va al-ifta
Abulfazl, H. (2006) Nesbat-e kalam-e eslami ba falsafe-je eslami. Ma'aref- e akli, 1 (3); 67-90
Amidi, I.M.A. (1987) Gurar al-hikam va durar al-kalim. Kom: Maktab al-i'lam al-islami
Amoli, A.D. (2006) Hak va taklif. Kom: Esra
Amoli, A.D. (2007) Manzelat-e akl dar hendese-je ma'refat-e dini. Kom: Esra
Babaei, H. (2014) 'One' and 'many' in Islam: The path (sirät ) and the ways (subul) in the Qur'an. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 3, br. 1, str. 97-112
Darjuš, Š. (2001) Afsun-zadegi-je đadid. Tehran: Farzan ruz
Halilović, T. (2012) Originalnost islamske filozofije. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 1, br. 1, str. 1-17
Halilović, T., Halilović, S., Halilović, M. (2014) Kratka istorija islamske filozofije. Beograd: Centar za religijske nauke Kom
Hamavi, J. Mu'džam al-bildan. Bejrut: Dar-u ihja at-turas al-'arabi, b. d
Hosein, S. (1998) Tahkiki dar hodžijat-e motlak-e zan. Miškat, 60-61: 120-159
Ibn, A.J. (1978) Džami' bejan al-'ilm va fadlih. Bejrut: Dar al-kutub al-'ilmija
Ibn, R.M. (1979) Fasl al-makal. Tehran: Anđoman-e falsafe-je Iran
Ibn, S.M. (1998) At-Tabakat al-kubra. Bejrut: Dar al-kutub al-'ilmija
Karčić, F. (2006) Šta je to 'islamska tradicija Bošnjaka?'. Preporod, 1. decembar, 21-24
Madže, I. (1998) Sunan. Bejrut: Dar al-džejl
Manna', K. (2001) Tarih at-tašri' al-islami. Kairo: Mektebe al-Vehbe
Morteza, M. (1988) Dah goftar. Tehran: Hekmat
Morteza, M. (1994) Ensan va sarnevešt. Tehran: Sadra
Morteza, M. (2012) Kelam i irfan. Sarajevo: Fondacija Mula Sadra
Muhamed, G. (1996) al-Munkiz min ad-dalal. Bejrut: Dar al-Andalus
Muhamed, K. (1991) Osul al-kafi. Tehran: Osve
Nasr, H.S. (1994) Tradicionalni islam u modernom svijetu. Sarajevo: Rijaset islamske zajednice u BiH
Nišaburi, M. (1987) Sahih al-Muslim. Bejrut: Dar al-fikr
Osman, B. (1998) Classification of knowledge in Islam: A study in Islamic philosophies of science. Cambridge: Islamic Texts Society
Resul, D. (2001) Tarih-e sijasi-je eslam. Kom: Dalil-e ma
Reza, A. (2007) Monasebat-e din va falsafe. Tehran: Pažuhešgah-e farhang va andiše-je eslami
Sadr, H.S. (1991) Ta'sis aš-ši'a. Bejrut: Mu'assisa an-Nu'man
Shils, E. (1983) Tradition. Chicago: University of Chicago Press
Šihabudin, S. (2001) Mađmu'e-je mosannafat-e Šejh-e Ešrak. Tehran: Pažuhešgah-e olum-e ensani va motale'at-e farhangi
Zabihulah, S. (1995) Tarih-e olum-e akli dar tamaddon-e eslami. Tehran: Danešgah-e Tehran
Zarkani, A.M. (1943) Menahil al-'irfan fi 'ulum al-Kur'an. Kairo: Al-Džami'a al-Azharija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1501001h
objavljen u SCIndeksu: 19.06.2015.