Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 4, br. 1, str. 99-118
Istorija Kur'ana - istoricizam u tumačenju Kur'ana
Grupa za savremeno religijsko mišljenje, Centar za religijske nauke 'Kom', Beograd

e-adresaseidhalilovic@centarkom.rs
Ključne reči: istorija Kur'ana; istoricizam; empirizam; tradicija; metafizika
Sažetak
Istorijski konteksti objavljivanja Kur'ana bili su predmet opsežnih analiza brojnih slavnih predstavnika tradicionalnih naučnih disciplina u islamu. Ti učenjaci, međutim, nikada nisu smatrali da istorijski povodi kur'anske objave iz vremena života verovesnika Muhameda ograničavaju večne poruke svete islamske knjige. Štaviše, svi su prihvatali da Kur'an ima višnju metafizičku realnost koja predstavlja duh i srž kur'anskih poruka, a koja se nalazi s one strane vremena i prostora. U doba dominacije empirizma, na poslerenesansnom Zapadu, pojavljuje se sasvim drugačije naučno usmerenje sa popularnim nazivom 'istorija Kur'ana'. U tom posebnom saznajnom ambijentu, moderni naučnici izučavaju Kur'an kao istorijsku pojavu koja mora biti proverljiva snagom naših osetnih iskustava. Svi pređašnji intelektualni pristupi razumevanju iskonskih značenja Kur'ana tada bivaju proglašeni nenaučnim pristupima, a sveta knjiga islama, lišena prefinjene tajnovitosti svoje metafizičke realnosti, postaje predmet empirističkih naučnih analiza. U ovom radu koristićemo metodu analize sadržaja značajnih dela Režija Blašera, uticajnog predstavnika Neldekeove škole istorije Kur'ana, a svoje analize zasnovaćemo na principima tradicionalne filozofske baštine islama. Pokušaćemo da razotkrijemo skrivene saznajne pozadine istoricizma u tumačenju Kur'ana i da nagovestimo negativne filozofske posledice prirodnog razvoja ovog sasvim inovativnog modela izučavanja Kur'ana, koji ima sve više pristalica i u savremenim muslimanskim društvima.
Reference
Alireza, K. (2011) Nakde tarihijjate Kor'an. Motale'ate tafsiri, 6: 9-26
Amoli, A.D. (2007) Kor'an dar Kor'an. Kom: Markaze našre Esra
Chalmers,, Alan, F. (2002) Ćisti-je elm: daramadi bar makatebe elm-šenasije falsafi / What is this thing called science?. Tehran: SAMT, preveo na persijski Zibakalam Said
Corbin, H. (1990) Falsafeje irani va falsafeje tatbiki. Tehran: Entešarate Tus, preveo na persijski Tabatabai Sejjed Dževad
Halilović, T. (2014) Doktrinarna gnoza u islamu - položaj i značaj. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 3, br. 2, str. 21-34
Hamid, A.Z.N. (1997) An-nas, as-sulta, al-hakika. Bejrut: al-Markaz as-sikafi al-arabi
Kutb, S. (1987) Fi zilal al-Kur'an. Bejrut: Dar aš-šuruk
Madžid, M. (2008) Nakd o nazar: ta'ammoli dar ma'na va šeklgirije elme tarihe Kor'an dar partove mo'arrefije ketabe darsije Tarihe Kor'an nevešteje ajatollah Ma'refat. Mađalleje pažuheš va negareše kotobe danešgahi, 20: 115-128
Madžlisi, B.M. (1983) Bihar al-anvar. Bejrut: Dar ihja at-turas al-arabi, tom XVIII
Morteza, K. (2006) Tarihe Kor'ane Nöldeke - Schwally: tarihćeje tadvin va nakd va barresije tarđomeje arabije an. Pažuhešnameje Kor'an va hadis, 1: 143-154
Morteza, K. (2010) Piš va pas az Theodor Nöldeke: tarihe-Kor'an-nevisi dar đahane eslam. Sahifeje mobin, 48: 7-42
Muhamad, S. (2008) Tarihe-Kor'an-nevisi. Pažuhešnameje olum va ma'arefe Kor'ane karim, 1: 127-144
Régis, B. (1993) Daramadi bar Kor'an. Tehran: Našre Arganun, preveo na persijski Mobaššeri Asadollah
Rise, R., Ahmad, R. (2003) Tarihe Kor'ane Nöldeke - Shwally, mo'arrefi, barresi va nakde manabe. Mađalleje Safine, 1: 16-30
Tabatabai, H.M. (1972) al-Mizan fi tafsir al-Kur'an. Bejrut: Mu'assasa al-a'lami lil-matbu'at, tom III
Tabatabai, H.M. (1974) Kor'an dar eslam. Tehran: Dar al-kutub al-islamija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1501099h
objavljen u SCIndeksu: 19.06.2015.