Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 5, br. 2, str. 75-98
Društvena i politička teorija Abu Rejhana Birunija
Grupa za religijsku civilizaciju, Centar za religijske nauke 'Kom', Beograd

e-adresam.halilovic@centarkom.rs
Ključne reči: Biruni; socijalna misao; društvo; religija; razum; vlast; islam
Sažetak
Brojni su razlozi zbog kojih društvene i političke teorije Abu Rejhana Birunija privlače veliku pažnju. Biruni je živeo u X i XI veku, u takozvanom zlatnom periodu islamske nauke, kulture i umetnosti, onda kada su rezultate svojih mukotrpnih naučnih istraživanja u raznim naučnim disciplinama predstavili Avicena, Muhamed ibn Zekerija Razi, Istahri, Abul-Vafa Buzdani, Nasavi, Sejid Murteza, Šejh Tusi i mnogi drugi. No, i pored tako ozbiljne konkurencije, Biruni uspeva da se istakne ne samo kao slavni astronom, matematičar i empirijski naučnik - po čemu je stekao svetsku slavu - već i kao izvrsni kulturolog, indolog i socijalni mislilac. Kada govori o društvu, Biruni nema samo čisto spekulativna izlaganja, kao što su to pre njega činili mnogi filozofi, već pokušava da svoja socijalna istraživanja uskladi s već postojećim društvenopolitičkim strukturama. Razum i religija imaju središnji značaj u Birunijevoj socijalnoj misli. Pomoću ta dva bitna faktora on predstavlja osnovne karakteristike idealnog društva, ali se nipošto ne zadržava na tome. Svestan toga da je gotovo nemoguće u svakom periodu istorije čovečanstva očekivati nastanak idealnog društva i savršene vlasti, Biruni u svojim analizama opsežno predstavlja razne modele vlasti i osnovne karakteristike vladara. Zatim, osvrće se na druge organe i aspekte društva, iznosi svoje mišljenje o socijalnim klasama, opisuje glavne dužnosti vlasti, definiše razne okvire socijalne pravde i najzad ukazuje na uzroke stabilnosti jedne urbane zajednice.
Reference
*** Kuran
Bakir, M. (1974) Zendegi va mosaferatha-je Abu Rejhan Biruni. Barresiha-je tarihi, 13(3), 111-150
Biruni, R.A. (1958) Al-Kitab fi tahkiki ma li al-Hind, Hajdarabad sa Dekana, Matbuatu dairatil-ma'arif al-Usmanija
Biruni, R.A. (1973) At-Tafhim li availi sanaat at-tandžim. Tehran: Andoman-e asar-e meli, preveo na persijski jezik Džalalodin Homaji
Biruni, R.A. (1991) As-Sajdana. Tehran: Markaz-e našr-e danešgahi
Biruni, R.A. (1995) Al-Đamahirfi marifat al-đavahir. Tehran: Elmi va farhangi, kritičko izdanje objavio Jusuf Hadi
Biruni, R.A. (2001) Al-Asar al-bakija an al-kurun al-halija. Tehran: Markaz-e pažuheši-je miras-e maktub, kritičko izdanje objavio Parviz Azkaji
Dirkem, E. (1972) O podeli društvenog rada. Beograd: Prosveta
Fuladi, H. (1997) Didgahha-je eđtemai-je Abu Rejhan Biruni. Raveššenasi-je olum-e ensani, 3(2), 52-71
Hadžajlić, M. (2014) Dinamika humano-božanstvene civilizacije s osvrtom na stanovišta Bernarda Luisa. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 3, br. 1, str. 131-161
Hakimelahi, A. (2016) Knowledge, innate concepts, and the justification for the belief in god. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 5, br. 1, str. 21-36
Halabi, A.A. (2006) Tarih-e falasefe-je Irani az agaz-e eslam ta emruz. Tehran: Zovar
Halilović, M. (2015) Kritički osvrt na Dirkemov redukcionistički pogled na religiju. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 4, br. 2, str. 53-70
Halilović, M. (2016) Odnos između religije i etike u transcendentnoj filozofiji mula Sadre Sirazija. Arhe, 12(24): 163
Halilović, S. (2013) Politika i etika od tradicije do moderniteta s osvrtom na Farabijevu političku filozofiju. Kom: časopis za religijske nauke, 2 (2); 81-96
Halilović, T. (2015) Značaj tradicije u islamskim naukama s osvrtom na ideje Ajatolaha Dževadija Amolija. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 4, br. 1, str. 1-16
Hamavi, J. (1988) Mudžam al-udaba. Bejrut: Daru ihja at-turas al-arabi
Mokimi, H.G. (2002) Zendegi va andiše-je sijasi-je Abu Rejhan Biruni [Život i politička misao Abu Rejhana Birunija]. Olum-e sijasi, 5(3), 215-238
Mokimi, H.G. (2003) Mabani-je nazari-je andiše-je sijasi-je Abu Rejhan Biruni [Saznajne osnove političke misli Abu Rejhana Birunija]. Olum-e sijasi, 6(4), 149-170
Parviz, A. (1995) Abu Rejhan Biruni, afkar va ara. Tehran: Tarh-e no
Safa, Z. (1973) Ahval va asar-e Biruni. Tehran: Ministarstvo kulture i umetnosti - Odeljenje za pisanu baštinu
Šabi, A. (1973) Zendeginame-je Biruni [Birunijev životopis]. Tehran: Ministarstvo kulture i umetnosti - Centar za istraživanja opšte kulture, preveo na persijski jezik Parviz Azkaji
Tavasoli, A.G. (1990) Negahi be nazarijeha-je eđtemai-je Abu Rejhan Biruni. Motaleat-e đameešenahti, 1(4), 111-132
Velajati, A.A. (2008) Pujaji-je farhang va tamadon-e eslam va Iran. Tehran: Ministarstvo spoljnih poslova I.R. Iran
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1602075H
objavljen u SCIndeksu: 01.09.2016.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka