Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 5, br. 3, str. 67-94
Ismail Faruki i islamizacija znanja - kritički osvrt
Grupa za savremeno religijsko mišljenje, Centar za religijske nauke 'Kom', Beograd

e-adresaseidhalilovic@centarkom.rs
Ključne reči: znanje; nauka; islamizacija; univerzitet; obrazovanje; tradicija; modernitet; filozofija; literalizam; Ismail Faruki
Sažetak
Muslimanski mislioci u XX veku ponudili su različite analize odnosa između tradicionalnog islamskog znanja i modernih zapadnih nauka. Najpre se smatralo da muslimani u svetlu modernih nauka mogu zaustaviti proces mnogostrukog slabljenja svojih društava. No, kako su se uočavale razne slabosti zapadne kulture, sve se više govorilo o potrebi za savremenim islamskim naukama, ili čak za novim islamskim univerzitetima. Izuzetno uticajnom Ismailu Farukiju nesumnjivo pripada najveća zasluga za popularizaciju pitanja islamizacije znanja i nauka. Smatrajući da u reformi obrazovnog sistema treba prepoznati ključno rešenje za ukupnu krizu islamskog sveta, Faruki u saradnji sa svojim najbližim prijateljima s Međunarodnog instituta za islamsku misao (IIIT) formuliše generalne principe, ciljeve i detaljan plan procesa islamizacije znanja. On predlaže da se muslimanski stručnjaci najpre dobro upoznaju s modernim naukama, pa da zatim te nauke kreativno povežu s islamskom baštinom, u svetlu osnovnih islamskih pojmova i pogleda. Međutim, koristeći metodu filozofske analize sadržaja Farukijevih spisa o islamizaciji znanja, uočavamo da je njegov pristup razumevanju islama opterećen izrazitim literalizmom. On je bio ekstremni protivnik filozofske i mističke baštine islama, a nije dobro poznavao ni osnovne tokove dogmatičke teologije u islamu, koju nužno preferira. Faruki islamski razum redukuje na nivo instrumenta za rešavanje problema u čovekovom fizičkom životu i veruje da je štetno razmišljati o metafizičkim i ezoterijskim istinama. Napokon, Farukijeva analiza suštinske prirode modernih nauka sasvim je jednostavna. On se uopšte ne usredsređuje na ključne, složene i skrivene epistemološke principe različitih saznajnih stadijuma poslerenesansne zapadne nauke. Zato njegova ideja o islamizaciji znanja najviše podseća na prostu mehaničku strukturu, čiji metodološki okviri i saznajne norme nipošto nisu jasni pa se otuda ne može tačno predvideti kulturna i društvena sudbina ove strukture, a svakako je moguće da ona ni po čemu ne bude različita od modernističke zapadne nauke.
Reference
Abdolhosein, H. (2012) Ćisti-je falsafe-je olum-e ensani. Ajene-je marefat, 31: 8-32
al Faruqi, R.I. (2015) Suština islamske civilizacije. Sarajevo: Centar za napredne studije, preveo Ahmet Alibašić
al Faruqi, R.I. (2001) Islamijjat al marifa; al mabadi al amme - huttat al amal - al indžazat. Bejrut: Dar al Hadi
Amoli, A.D. (2007) Manzelat-e akl dar hendese-je marefat-e dini. Kom: Esra
Davud, ibn M.K. (1996) Šarh Fusus al hikam. Tehran: Entešarat-e elmi-farhangi, kritičko izdanje, pripremio Sejid Dželaludin Aštijani
Golšani, M. (2001) Min al ilm al almani (Secular) ila al ilm ad dini: al džamia al islamijja. Afak al hadara al islamijja, 8: 7-50
Halilović, M. (2014) Čovek i društvo kod Mula Sadre Širazija. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 3, br. 2, str. 55-69
Halilović, M. (2016) Vlast u službi morala - analiza Miskevejhove socijalne misli. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 5, br. 1, str. 85-104
Halilović, T. (2012) Originalnost islamske filozofije. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 1, br. 1, str. 1-17
Halilović, T. (2014) Doktrinarna gnoza u islamu - položaj i značaj. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 3, br. 2, str. 21-34
Halilović, T. (2015) Značaj tradicije u islamskim naukama s osvrtom na ideje Ajatolaha Dževadija Amolija. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 4, br. 1, str. 1-16
Hamid, P. (2006) Sonnat, ideoloži, elm. Kom: Bustan-e ketab
Hamid, P. (2004) Bumi shodan-e elm. u: -Dabirhane-je nehzat-e azadan-diši va toulid-e elm [ur.] Daramadi bar azadandiši va nazarijjepardazi dar olum-e dini, Kom: Markaz-e modirijjat-e Houze-je elmijje-je Kom, 89-109
Hejdarifar, M., Alinežad, S. (2015) Eslamisazi-je olum dar parto-ve mabani-je Koran-e karim. Pažuhešha-je andiše-je Korani, 1 (1): 37-64
Hoseini, M., Mohsen, S. (2012) Bazhani-je entekadi-je eslamisazi-je olum-e ensani az manzar-e Ismail Faruqi. Esra, 10: 37-76
Ismail, R.al F. (2011) Tevhid: implikacije na mišljenje i život. Sarajevo: El-Kalem, 2. izdanje, s engleskog preveo Džemaludin Latić
Ismail, R.al F. (2005) Olum-e akli va tadžrobi dar alam-e eslam. Tehran: Šerekat-e ćap va našr-e bejnol-melal, preveli na persijski Mohamad Firuzkuhi i Ruholah Nasrolahi
Ismail, R.al F. (1997) Islamization of knowledge: General principles and work plan. Herndon, Virginia: International Institute of Islamic Thought, Third Edition, edited by Dr. Abdul Hamid Abu Sulayman
Ismail, R.al F. (1983) Aslamat al marifa: Al mabadi al amme va huttat al amal. Kuvajt: Dar al buhus al ilmijja bil Kuvajt, preveo na arapski Abd al Varis Said
Kalberg, S. (2014) Tipovi racionalnosti Maxa Webera - kamen temeljac za analizu procesa racionalizacije kroz povijest. Amalgam, 6-7 (6-7): 79-111
Louay, S. (2013) Izvori znanja - komparativna studija o islamskim i zapadnim metodama istraživanja. Sarajevo: El-Kalem, s engleskog preveo Mirza Sarajkić
Madžlisi, B.M. (1983) Bihar al anvar. Bejrut: Muassasat al Vafa
Mahmud, N. (2012) Emkan-e eslamisazi va bumisazi-je barname-je darsi-je rešte-je olum-e tarbijati. Rahbord-e farhang, 19: 139-168
Muhammad, L. (2010) Mabani-je hermenotiki-je olum-e edžtemaije eslami, preveo na persijski Mansur Nasiri. Motaleat-e farhangi-edžtemai, 1 (3): 7-42
Peračković, K. (2002) Max Weber: Sociologija religije. Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 11 (4-5): 825-829
Sadra, M., Muhamed, Š.S. (1960) al Hikma al mutaalija fi al Asfar al aklijja al arbaa. Kom: Manšurat-e Mostafavi
Sejed, A.A. (2000) Talim o tarbijat-e eslami: barresi va arzjabi-je konferansha-je bejnolmelali-je talim o tarbijat-e mosalmanan 1977-1989. Pažuhešha-je tarbijat-e eslami, preveo na persijski Sejed Mahdi Sadžadi, 1: 77-104
Taha, D.al A. (2001) Mosahebe: tarh-e marefat-šenasi-je eslami. Baztab-e andiše, 14: 7-14
Turajhi, F. (1985) Madžma al bahrajn. Bejrut: Dar maktaba al Hilal
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1603067H
objavljen u SCIndeksu: 01.12.2016.
Creative Commons License 4.0