Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 6, br. 1, str. 71-97
Hadže Nasirudin Tusi i socijalna etika
Grupa za religijsku civilizaciju, Centar za religijske nauke 'Kom', Beograd

e-adresam.halilovic@centarkom.rs
Ključne reči: Hadže Nasirudin Tusi; etika; socijalna etika; socijalna misao; društvo; čovek; pravda
Sažetak
Slavni muslimanski mislilac iz XIII veka Hadže Nasirudin Tusi napravio je veliki pomak u istoriji islamske socijalne misli tako što je predmet etike proširio od pojedinca na društvo. Etika se u njegovom mišljenju ne odnosi samo na dela svakog pojedinca, čak ni onda kada su ta dela usmerena ka drugim ljudima. Predmet etike može biti i celokupno društvo, a to je upravo ono na čemu on insistira i na osnovu čega formira svoju društvenu misao. S druge strane, čovek kao božji namesnik na zemlji i najsavršenije božje stvorenje po svojoj prirodi je društveno biće. Socijalna dimenzija jeste jedan od bitnih aspekata ličnosti takvog čoveka i nemoguće je odvojiti je od njegove individualne dimenzije. Apsurdno je i gotovo besmisleno govoriti o čoveku i o njegovim egzistencijalnim kapacitetima a pritom duboko ne zaroniti u njegov socijalni identitet. A pošto je Hadže korene raznih problema u zajednici video u nedostatku moralnog duha, bilo je jasno da će on ključ zatvorenih vrata i rešenje problema prosperiteta i progresa potražiti u etici, ali ne u onoj tradicionalnoj etici koja je razmatrala samo čovekovu individualnu ličnost, već u etici koja će obuhvatiti i društvenu dimenziju njegovog postojanja. Tako se Hadže upustio u detaljnu analizu naučne discipline koja će se kasnije razviti u formi socijalne etike.
Reference
Abas, A. (1953) Tarihu ilm al-falak fi al-Irak. Bejrut
Abas, I.A. (1968) Tarih-e Mogol. Tehran: Amir Kabir
Ali, A.V. (2016) Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Beograd: Centar za religijske nauke Kom, preveo s persijskog Muamer Halilović
Ali, A.H. (2002) Tarih-e falasefe-je Irani az agaz-e eslam ta emruz. Tehran: Zovar, treće izdanje
Amar, R.A. (2007) Al-Hikmat al-amalija. Kom: Dar al-fikh
Burman, J.T. (2012) Jean Piaget: Images of a life and his factory. History of Psychology, 15(3): 283-288
Cooper, J. (1996) From al-Tusi to the school of Isfahan. u: Nasr Seyed Hosein; Leaman Oliver [ur.] History of Islamic Philosophy, Oxford-New York: Routledge
Fauzi, A. (2013) Islamic Mysticism and the Paradigm of Fitrah. Kom : časopis za religijske nauke, 2 (2); 23-44
Hadže, N.T. (1995) Šarh al-Išarat va at-tanbihat. Kom: Našr al-balaga
Hadže, N.T. (1995) Agaz va anđam. Tehran: Ministarstvo kulture, priredio Hasan Hasanzade Amoli
Hadže, N.T. (2004) Adžviba al-masail an-Nasirija. Tehran: Institut za humanističke nauke i kulturološka istraživanja
Hadže, N.T. (2015) Talhis al-Muhasal. Tehran: Miras-e maktub, priredio Hasan Ansari
Hadže, N.T. (1907) Šarh al-Išarat va at-tanbihat. Egipat: Matbaa al-Hajrija
Hadže, N.T. (1982) Ahlak-e Mohtašami. Tehran: Entešarat-e danešgah
Hadže, N.T. (1984) Ravdat at-taslim. Tehran: Našr-e hami, priredio Vladimir Ivanov
Hadže, N.T. (1990) Ahlak-e Naseri. Tehran: Horezmi, priredili Modžtaba Minavi i Ali Reza Moradi
Hadže, N.T. (1991) Ausaf al-ašraf. Tehran: Moasese-je motaleat-e eslami
Halilović, M. (2015) Kritički osvrt na Dirkemov redukcionistički pogled na religiju. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 4, br. 2, str. 53-70
Halilović, M. (2016) Vlast u službi morala - analiza Miskevejhove socijalne misli. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 5, br. 1, str. 85-104
Halilović, M. (2016) Moć društva - islam, filozofija, civilizacija. Beograd: Centar za religijske nauke Kom
Halilović, S. (2013) Politika i etika od tradicije do moderniteta s osvrtom na Farabijevu političku filozofiju. Kom: časopis za religijske nauke, 2 (2); 81-96
Halilović, T. (2013) Razvoj nauke o duši u Ibn Sininoj filozofiji. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 2, br. 1, str. 59-76
Halilović, T. (2015) Poreklo materije u Mula Sadrinoj filozofiji. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 4, br. 2, str. 35-51
Halilović, T., Halilović, S., Halilović, M. (2014) Kratka istorija islamske filozofije. Beograd: Centar za religijske nauke Kom
Hamavi, J. (1965) Mudžam al-buldan. Tehran: Asadi
Hosein, E. (1995) Tarih-e mofasal-e eslam va tarih-e Iran bad az eslam. Tehran: Eslam
Ibn, Š.K. (1973) Favat al-vafajat. Bejrut, priredio Ihsan Abas
Kasem, P. (2006) Barresi-je taamolat-e Hadže Nasirudin Tusi dar daneš-e ahlak. Andiše-je dini, 5 (4): 33-48
Kazi, N.Š. (1956) Madžalis al-muminin. Tehran: Eslamije
Modares, R. (1955) Ahval va asar-e Hadže Nasirudin Tusi. Tehran: Tehranski univerzitet
Muhamed, B.H. (1943) Rauzat al-đanat. Tehran: Esmailijan
Nouruzi,, Reza, A., Hosein, A. (2011) Tarbijat-e ahlaki: barresi-je tatbiki-je didgah-e Hadže Nasirodin-e Tusi va Kolberg. Marefat-e ahlaki, 2 (2); 53-68
Rašidudin, F. (1995) Džami at-tavarih (Tarih-e Mogol). Tehran: Ekbal, prikupio i priredio Bahman Karimi, četvrto izdanje
Sharif, M.M. (1990) Historija islamske filozofije. Zagreb: August Cesarec, preveo Hasan Sušić
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1701071H
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.
Creative Commons License 4.0