Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 8, br. 1, str. 85-113
Filozofski i socijalni aspekti Jakubijeve istorije
Centar za religijske nauke "Kom", Grupa za religijsku civilizaciju, Beograd

e-adresam.halilovic@centarkom.rs
Ključne reči: istorija; filozofija istorije; ontološka filozofija istorije; epistemološka filozofija istorije; kulturna istorija; Islam; socijalna misao; Jakubi
Sažetak
Jakubi, veliki muslimanski istoričar i geograf iz IX veka, ostavio je značajna dela. No, ono po čemu će biti posebno poznat jeste njegov inovativni pristup istraživanju istorije. Odlučio je da znatno i ozbiljno koriguje istoriografsku metodu koju su zastupale mnoge generacije istoričara pre njega, ali i neki njegovi savremenici poput Taberija. Smatrao je da istoriju nije moguće posmatrati izolovano od drugih srodnih naučnih disciplina. Istoričar, prema njegovom mišljenju, mora odlično da poznaje geografska i prirodna obeležja podneblja koje želi da obradi, da se detaljno informiše o idejnoj i saznajnoj platformi na kojoj su stanovnici tog mesta zasnovali svoja verovanja, o kulturi i demografskim specifičnostima naroda i o mnogim drugim detaljima. Tek tada će biti u stanju da prepozna suštinu istorijskih događaja, a ponad toga i svrhu i smernicu socijalnih tokova. Jakubi je obraćao veliku pažnju na politička, finansijska, vojna i druga društvena previranja u istoriji. O njima je izveštavao veoma precizno. Ali ipak je verovao da su svi ti elementi zapravo posledice jednog ozbiljnijeg i temeljnijeg faktora, odnosno kulturne istorije. Upravo zato, kulturni, misaoni i duhovni razvoj u istoriji različitih naroda, kako pre tako i posle pojave islama, čini središte i glavninu njegovih istraživanja.
Reference
Agadžari, H. (2004) Falsafe-je tarih. Tehran: Univerzitet Tarbijat-e modares
Bahtijari, Z. (2009) Falsafe-je tarih-e Jakubi. Farhang-e pažuheš, 1 (4): 107-122
Barnes, H.E. (1985) Uvod u istoriju sociologije. Beograd: BIGZ, preveli Vasilija Đukanović i Dušan Milanković
Callingwood, R.G. (2006) The Principles of History and Other Writings in Philosophy of History. Tehran: Ahtaran, preveo na persijski jezik Ali Akbar Mahdijan
Džafarijan, R. (2001) Tarih-e sijasi-je eslam. Kom: Dalil
Halilović, M. (2013) Metodologija istoriografije kod Ibn Halduna. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 2, br. 2, str. 1-22
Halilović, M. (2017) Socijalna kritika u delima Sadija Širazija. Kom: časopis za religijske nauke, vol. 6, br. 2, str. 19-48
Halilović, M. (2019) Islam i sociologija religije. Beograd: Centar za religijske nauke 'Kom'
Hazrati, H. (2001) Moškele-je farhang dar tarihnegari-je Jakubi. Tarih-e eslam, 2(2): 83-118
Ibn, A., Abu, H.S. (2008) Haridat al-'adžaib va faridat al-garaib. Kairo: Maktaba as-sakafa al-islamija
Jakubi, A.ibn V. (1977) al-Buldan. Tehran: Bongah-e tarđome va našr-e ketab, preveo na persijski jezik Mohamad Ebrahim Ajati, treće izdanje
Jakubi, A.ibn V. (1992) Tarih al-Ja'kubi. Tehran: Elmi va farhangi, preveo na persijski jezik Mohamad Ebrahim Ajati, šesto izdanje
Jakubi, A.ibn V.( (1980) Mušakalat an-nas li zamanihim. Bejrut: Dar al-kitab al-đadid, priredio Vilijam Milvord (William Milward), drugo izdanje
Karećanlu, H. (2002) Đografija-je tarihi-je kešvarha-je eslami. Tehran: Samt
Le, B.G. (1968) La civilisation des Arabes. Tehran: Eslamije, preveo na persijski jezik Hašem Ho seini
Maqbul, S.A. (1996) A History of Arab-Islamic Geography. Tehran: Bonjad-e Dajeratol-ma'aref-e eslami, preveli na persijski jezik Mohamad Hasan Ganđi i Abdol-Hosein Azarang
Modžtahedi, K. (2009) Falsafe-je tarih. Tehran: Soruš, treće izdanje
Mubarak, A. (2016) Democracy from Islamic law perspective. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 5, br. 3, str. 1-18
Nafis, A. (1995) Hadamat-e moslemin be đografija. Mašhad: Astan-e kods-e Razavi, preveo na persijski jezik Hasan Lahuti
Nouzari, H. (2000) Falsafe-je tarih. Tehran: Tarhe nou
Saliba, D. (2006) Farhang-e falsafi. Tehran: Hekmat, preveo na persijski jezik Manućehr Sanei Darebidi, treće izdanje
Seyyed, M.T. (2016) The Role of Religion in the Development of Communities: Comparison of Protestantism, Tokugawa and Islam. Kom: Journal of Religious Sciences, vol. 5, br. 1, str. 37-55
Soruš, A. (1979) Falsafe-je tarih. Tehran: Tolu-e azadi, drugo izdanje
Stanford, M. (2005) Companion of the Study of History. Tehran: Samt, preveo na persijski jezik Masud Sadeki
Taberi, M.ibn D. (1967) Tarih al-umam va al-muluk. Bejrut: Dar at-turas, priredio Muhamed Abul-Fazl Ibrahim
Velajati, A.A. (2016) Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Beograd: Centar za religijske nauke 'Kom', preveo s persijskog jezika Muamer Halilović
Zaydan, J. (1976) History of Islamic Civilization. Tehran: Amir Kabir, preveo na persijski jezik Ali Đava herkalam
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1901085H
objavljen u SCIndeksu: 06.04.2020.
Creative Commons License 4.0