Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 3, br. 2, str. 21-28
BSC okvir kao podloga za unapređenje poslovanja preduzeća
aUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka
bHidroelektrana Trebinje, Trebinje, Bosna i Hercegovina

e-adresathepera81@gmail.com, rkucinar@het.ba
Sažetak
Prilikom BSC orijentacije u poslovanju, bitno je odabrati prave ciljeve koje bi trebalo ostvariti i prave načine za širu afirmaciju postignutih rezultata. Jedino će tako uloženi resursi imati pozitivan efekat na svest, imidž, lojalnost kupaca i drugih partnera, kao i dugoročno - na veću prodaju i profit. Za kompanije nije dovoljno da samo razvijaju i implementiraju društveno odgovorne inicijative, već i da ih efikasno i efektno promovišu. Neizostavan deo slobodnog tržišta je transparentnost i dostupnost relevantnih informacija, na osnovu kojih druga strana, odnosno stejkhoideri, mogu da formiraju svoje stavove i mišljenja i donose konačne odluke o svom ponašanju.
Reference
*** (2003) u: Šesta međunarodna konferencija: Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću DQM, Beograd, 2003, Zbornik radova
*** Skripta sistem strateškog menadžmenta-BSC. Podgorica: Mašinski fakultet
*** (2000) Poslovnik o kvalitetu HET-a. Trebinje
Barandun, A. (2000) Balanced scorecard: A promising performance management system for non-profit-organizations. www.agrideainternational.ch/fileadmin/10_International/PDF/RDN/RDN_/bn1_00_barandun.pdf
Bidgoli, H. (1997) Modem information system for managers. Bekersdield, California: Department of management, California State University
Blocher, E.J., Chen, K.H., Lin, T.W. (1999) Cost management: A strategic emphasis. New York: McGraw-Hill
Cooper, R., Kaplan, R.S. (1999) The design of cost management systems: Text & cases. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Cooper, R., Slagmulder, R. (1997) Target costing and value engineering. Portland: Portland Press
Couper, R., Slagmulder, R. (1999) 'Supply Chain Development, fpr de Lean Enterprise. Portland: Productivity Press
Drury, C. (2001) Management accounting for business decisions. London: Thomson Learning
Hannula, M., Kulmala, H.I., Suomala, P. (1999) Total quality management and balanced scorecard: A comparative analysis. Tampere Finland
Hansen, P.D., Mowed, M.M. (2003) Management Accounting, South-Westwrn. Ohio: Thomson Learning, Mason, 6th edition
Jokić, D. (2000) Preduzetništvo. Beograd: Biblioteka Inicijacija, edicija Preduzetnički biznis, drugo izdanje
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2001) The strategy-focused organization: How balanced scorecard companies thrive in the new business environment. Boston, MA, itd: Harvard Business School Press
Kaplan, R.S. (1998) Advanced management accounting. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall
Karsten, O. (2002) Corporate Performance Management mit Business Intelligence Werkzeugen. Germany: Hanser
Krivokapić, Z., Vujović, A. (2011) 3P - pristup za održivi uspjeh QMS-a. Kvalitet, vol. 21, br. 1-2, str. 36-38
Malinić, C. (2008) Upravljanje troškovima kroz lanac vrednosti preduzeća - strategijski pristup jačanju troškovne konkurencije. u: 12. kongres SRRRS, Zbornik radova, Banja Vrućica
Malinić, S.D. (2008) Upravljačko računovodstvo. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Niven, P.R. (2003) Balanced scorecard step by step: Maximizing performance and maintaining results. New York, itd: Wiley
Porter, E.M. (1992) The competative advantage of nations. London: The Macmallan Press Ltd
Sekerez, V. (2007) Koncept upravljanja troškovima kroz lanac vrednosti preduzeća - strateške implikacije. Kragujevac: Ekonomski fakultet, Doktorska disertacija
Shroeder, R. Upravljanje proizvodnjom, odlučivanje u funkciji proizvodnje. u: Biblioteka gospodarska misao, Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Terziovski, M., Samson, D., Dow, D. (1997) The business value of quality management systems certification: Evidence from Australia and New Zealand. Journal of Operations Management, vol. 15, str. 1-18
Vukmirica, V.J. (2012) Ekonomiks i državni menadžment. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Wenger, E. (1998) Communities of practice: Learning, meaning and identity. Cambridge: Cambridge University Press
Withers, E., Ebrahimpour, M. (2001) Impact of ISO 9000 registration on European firms: A case analysis. Integrated Manufacturing Firms, vol. 12 br. 2
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/trendpos1502021P
objavljen u SCIndeksu: 03.04.2016.