Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:24

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, vol. 8, br. 2, str. 49-56
Razumevanje faza i ciljeva procesa razvoja karijere u kontekstu uspešnog upravljanja karijerom
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresailicdjina@yahoo.com
Ključne reči: upravljanje karijerom; razvoj karijere; faze karijere; ciljevi karijere
Sažetak
Osnovu kvalitetne organizacije čine pouzdani zaposleni koji su zadovoljni svojim poslom, spremni da uče i napreduju i time i sebi i organizaciji kontinuirano donose profit i progres. Temelj kvalitetne organizacije čine kvalitetna korporativna misija, razumna vizija organizacije, jasno postavljeni ciljevi i visok nivo kreativnosti i inovativnosti zaposlenih, usmereni na ispunjenje misije, vizije i ciljeva. Zaposleni koji nisu zadovoljni neće obavljati posao kako treba zbog čega organizacija trpi direktnu materijalnu štetu. Nezadovoljni zaposleni će želeti da napusti posao što govori u prilog tome da resursi ranije uloženi u tog zaposlenog nisu upotrebljeni u skladu sa misijom organizacije. Da bi organizacija uspešno poslovala i ostvarivala profit potrebno je neprekidno kontrolisati i održavati karijerni napredak i zadovoljstvo zaposlenih jer upravo na zadovoljnim i naprednim ljudskim resursima počiva njena uspešnost. Karijera podrazumeva napredovanje, progres, okupiranost profesijom i stabilnost koja se često razmatra i kao njen osnovni preduslov. Da je koncept razvoja karijere izrazito kompleksan govori činjenica da je proizveo veliki broj organizacionih fenomena koji se intenzivno proučavaju. Poznavanje, razumevanje i praćenje različitih faza procesa razvoja karijere, kao i brojnih i raznovrsnih ciljeva procesa razvoja karijere mogu bitno doprinositi uspešnom poslovanju organizacija.
Reference
Andelić, S., Rastić, A., Ilić, D. (2017) Analysis of trade condition in Ras region. International Review, br. 1-2, str. 143-148
Arthur, M.B., Hall, D.T., Lawrence, B.S. (1989/2007) Handbook of career theory. u: Inkson K. [ur.] Understanding Careers: The Methaphors of Working Lives, Thousand Oaks: Cambridge University Press, str. 3
Bahtijarević-Šiber, F. (1999) Menadžment ljudskih potencijala. Zagreb: Golden marketing, str. 828
Brewer, J.M. (1922/2006) The Vocational: Guidance Movement. u: Brent G. [ur.] Young People's Perception of Career Success in Aotearoa/New Zealand: An Exploratory Analysis, New York: MacMillan, Research Report, No. 3, str. 7
Driver, M. (1982/2004) Career concepts: A new approach. u: Torrington D., Hall L., Taylor S. [ur.] Menadžment ljudskih resursa, New Jersey: Prentice Hall, str. 448
Đorđević, B. (2012) Uspeh u karijeri. Niš: Ekonomski fakultet, str. 4, 8
Greenhaus, H.J., Callanan, A.G., Godhalk, M.V. (2000) Career Management. Dryden Press, str. 9
Greenhaus, J.H., Callanan, G.A. (1994) Career Management. London: Dryden Press, str. 256-264
Hall, D.T. (1976/2004) Careers in Organizations. u: Hall D.T. [ur.] The protean career: A quarter-century journey, Pacific Palisades, CA: Goodyear, 65, str. 1
Harrington, B., Hall, D.T. (2000/2003) Career Management & Work-Life Integration: Using Self-Assessment to Navigate Contemporary Careers. u: Pixely J. [ur.] Presentation at Academic Work-Life Conference, Orlando, FL, SAGE Publications, str. 10
Ilić, Đ., Andrejić, M., Dragović, N. (2017) Menadžment ljudskih resursa. u: Zbornik radova sa 20. DQM Međunarodne konferencije Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM-2017, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - DQM, Prijevor, jun, g., str. 322
Ilić, Đ., Janjić, I., Ilić, S. (2019) Upravljanje karijerom putem karijernog savetovanja. Trendovi u poslovanju, vol. 7, br. 2, str. 36-44
Ilić, S., Ilić, Đ. (2020) Važnost analize posla kao aktivnosti menadžmenta ljudskih resursa. u: Zbornik radova sa četvrte naučno-stručne konferencije sa međunarodnim učešćem 'Trendovi u poslovanju', održane 24. septembra 2020. godine, Kruševac: Visoka poslovna škola strukovnih studija 'Prof. dr Radomir Bojković', str. 143-150
Janjić, I., Ilić, Đ. (2019) Zadovoljstvo poslom u fazama karijere zaposlenih. u: Zbornik radova sa treće naučno-stručne konferencije sa međunarodnim učešćem 'Trendovi u poslovanju', održane 16. maja 2019. godine, Kruševac: Visoka poslovna škola strukovnih studija 'Prof. dr Radomir Bojković', 193-198
Mayo, A. (1991/2004) Managing Careers: Strategies for organizations. u: Torrington D., Hall L., Taylor S. [ur.] Menadžment ljudskih resursa, London: IPM, str. 444-445
Mccash, Ph. (2008) Career studies handbook: Career development learning in practice. Heslington-London: Higher Education Academy, str. 9
Petković, M. (2011) Organizaciono ponašanje sa menadžmentom ljudskih resursa. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, str. 232
Schein, E.H. (1978) Career Dynamics: Matching Individual and Organizational Needs. Reading, UK: Addison-Wesley, str. 21-22
Schein, E.H. (1978/2004) Career Dynamics: Matching Individual and Organizational Needs. u: Torrington D., Hall L., Taylor S. [ur.] Menadžment ljudskih resursa, Reading, UK: Addison-Wesley, str. 446
Super, D.E. (1980) A life-span, life-space approach to career development. Journal of Vocational Behavior, 16(3): 282-298
Walton, J. (1999) Strategic human resource development. Harlow: Financial Times Prentice Hall, str. 119
Wilkensky, H.L. (1961) Orderly Careers and Social Participation: The Impact of Work History on Social Integration in the Middle Mass. American Sociological Review, 26(4): 521-523
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/trendpos2002049I
objavljen u SCIndeksu: 04.12.2020.
Creative Commons License 4.0