Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Heterogena filozofska shvatanja o kazni sa posebnim osvrtom na kažnjavanje maloletnika
Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Filijala Novi Pazar
Ključne reči: filozofska shvatanja; maloletnici; kažnjavanje maloletnika
Sažetak
U ovom radu objašnjen je uticaj različitih filozofskih shvatanja o kazni, sa posebnim osvrtom na koncept kažnjavanja maloletnika. Polazeći od činjenice da se pitanje krivičnopravne reakcije prema maloletnicima oslanja na učenju o krivičnim sankcijama uopšte, u prvom delu rada ukazano je na pojam i elemente kazne. Prilikom određivanja pojma kazne mora se voditi računa o zajedničkim karakteristikama sistema kazni, prihvaćenim u raznim državama, kao i specifičnostima pojedinih kaznenih sistema. Drugi deo rada posvećen je različitim teorijskim shvatanjima u odnosu na opravdanost primene kazne prema maloletnicima, osnovu prava države da kažnjava, kao i svrsi kažnjavanja maloletnika. Kažnjavanje maloletnika u današnjim uslovima je teško razumljiv aspekt društvenog života, čija primena u praksi nije nimalo jednostavna. Osnovna teškoća u procesu određivanja cilja kazne prema maloletnim delinkventima potiče iz nerešenih filozofskih sukoba mišljenja.
Reference
Ansel, M. (1991) Društvena odbrana. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Avdić, S. (2017) Kazna kao kriminalnopolitička mera u suzbijanju maloletničke delinkvencije. Niš: Pravni fakultet, Doktorska disertacija
Bačić, F. (1998) Kazneno pravo: Opći dio. Zagreb: Informator
Blagić, D. (2015) Maloletnički zatvor u krivičnom pravu Republike Srbije. Beograd: Pravni fakultet, Doktorska disertacija
Ćopić, S. (2007) Pojam i osnovni principi restorativne pravde. Temida, vol. 10, br. 1, str. 25-35
Ćorović, E. (2015) Sistem krivičnih sankcija Republike Srbije. Niš: Sven
Dimovski, D., Mirić, F. (2012) Politika suzbijanja maloletničke delinkvencije kao determinanta društvenog razvoja. Anali poslovne ekonomije, 1, br. 9, str. 178-192
Duff, A., Garland, D. (1994) Introduction: Thinking about punishment. u: Duff A., Garland D. [ur.] A reader on punishment, Oxford: Oxford University Press, str. 1-43
Eliot, M. (1962) Zločin u savremenom društvu. Sarajevo: Veselin Masleša
fon List, F.F. (1902) Nemačko krivično pravo. Beograd: Državne štamparije Kraljevine Srbije
Garland, D. (2012) Punishment and Modern Society: A Study in Social Theory. Oxford: Oxford University Press
Hanna, N. (2014) Retributivism revisited. Philosophical Studies, 167(2): 473-484
Ignjatović, Đ. (2007) Kriminologija. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Jovašević, D., Kostić, M. (2012) Politika suzbijanja kriminaliteta. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu
Konstantinović-Vilić, S., Kostić, M. (2011) Penologija. Niš: Sven
Mabbott, J.D. (1969) Punishment. u: Acton H.B. [ur.] The Philosophy of Punishment, London: Macmillan, str. 30
Miladinović-Stefanović, M. (2012) Redovno odmeravanje kazne u krivičnom pravu. Beograd: Pravni fakultet, Doktorska disertacija
Milutinović, M. (1992) Penologija. Beograd: Savremena administracija
Ristivojević, B. (2011) Uticaj politike na razvoj i uobličavanje međunarodnog krivičnog prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 59, br. 1, str. 205-222
Roxin, C. (2006) Strafrecht: Allgemeiner Teil. München: C.H. Beck Verlag, Band 1
Singer, M., Mikšaj-Todorović, Lj. (1989) Delikvencija mladih. Zagreb: Globus
Thom, B. (2012) Punishment. London-New York: Routledge, and
Vasiljević-Prodanović, D. (2011) Teorije kažnjavanja i njihove penološke implikacije. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 10, br. 3, str. 509-525
Weijers, I. (1999) The double paradox of juvenile justice. European Journal on Criminal Policy and Research, 7(3): 329-351
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/NPDUNP1801073A
objavljen u SCIndeksu: 22.11.2018.
Creative Commons License 4.0