Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:[5]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 8 od 27  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 46, br. 1, str. 84-103
Vlasnička transformacija bankarskog sektora u zemljama jugoistočne Evrope
aUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za strateški i operativni menadžment - FSOM, Beograd, Srbija
bUniverzitet Singidunum, Beograd, Srbija

e-adresamaja.dimic@fpsp.edu.rs, lbarjaktarovic@singidunum.ac.rs
Projekat:
Unapređenje konkurentnosti Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji (MPNTR - 47028)

Sažetak
U poslednje tri decenije, pa sve do izbijanja ekonomske krize, na svetskom finansijskom tržištu bio je zastupljen trend usmeren ka konsolidaciji finansijskih tržišta. Globalni fenomeni, tehnološke inovacije, liberalizacija kao i deregulacija tržišta bili su faktori koji su olakšali proces spajanja i pripajanja u finansijskom sektoru. U bankarskom sektoru jugoistočne Evrope, u turbulentnom poslovnom okruženju, svakodnevno se dešavaju promene koje primoravaju banke da se prilagođavaju nastaloj situaciji. Proces restrukturiranja odnosi se na brojne aktivnosti kojima bankarski sektor menja postojeću vlasničku strukturu i strategije poslovanja u cilju maksimiziranja profita i poboljšanja efikasnosti poslovanja. Cilj rada je da prikaže proces restrukturiranja banaka u regionu jugoistočne Evrope pre i za vreme izbijanja ekonomske krize, kao i da ukaže na činjenicu da je vlasnička transformacija praćena rastućim učešćem stranog vlasništva uticala na prekomponovanje tržišne strukture kao i na rast njegovog učešća u ukupnom kapitalu (bilansnoj sumi).
Reference
*** Banking Supervisors from Central and Eastern Europe. preuzeto 22. januara 2016. sa sajta: https://www.bscee.org/publications/review.html
Agencija za bankarstvo FBiH Skraćeni izveštaj vanjskih revizora o finansijskim iskazima banaka u FBiH. preuzeto 14. februara 2016. sa sajta: http://www.fba.ba/index.php?page=37
Albanian Association of Banks Banking System Monthly Bulletin, preuzeto 22. januara 2016. sa sajta: http://www.aab.al/en/statistics.php
Barjaktarović, L., Paunović, M. (2012) Komparativna analiza bankarskog sektora zemalja centralne i istočne Evrope sa osvrtom na Srbiju. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 28, str. 83-96
Berger, A.N. (2007) Obstacles to a global banking system: 'Old Europe' versus 'New Europe'. Journal of Banking & Finance, 31(7): 1955-1973
Berger, A.N. (2007) International Comparisons of Banking Efficiency. Financial Markets, Institutions & Instruments, 16(3): 119-144
Bonin, J. (2004) Banking in the Balkans: The structure of banking sectors in southeast Europe. Economic Systems, br. 28, str. 145-47
Centralna banka Crne Gore Bilten Centralne banke Crne Gore, preuzeto 18. februara 2016. sa sajta: http://www.cb-mn.org/index.php?mn1=publikacije&mn2=bilten_cbcg
Centralna banka Hrvatske Bilten o bankama, preuzeto 20. januara 2016. sa sajta: http://www.hnb.hr/analize-i-publikacije/redovne-publikacije/bilten-o-bankama
Centralna banka Rumunije Monthly Bulletin of NBR, preuzeto 12. februara 2016. sa sajta: http://www.bnr.ro/PublicationDocuments.aspx?icid=6851
Ćetković, P. (2011) Credit growth and instability in Balkan countries: The role of foreign banks. Research on money and finance - Discussion paper, no. 27
Dinkić, M.D., Jelašić, R. (2001) Strategija restrukturiranja bankarskog sistema. Ekonomski anali, vol. 45, br. van.br.jul, str. 26-49
Erić, J.M. (2012) Banke i osiguranja u Srbiji 2001-2011, poređenje sa zemljama u regionu. u: Erić Jović M. [ur.] Bankarski sektor Srbije 2001-2011, reforme, oporavak i novi izazovi, Business Info Group, preuzeto 15. februara 2016. sa sajta: http://www.big.co.rs/upload/Edition/Download/2013-06/Banke_I_Osiguranja_U_Srbiji_2001_2011_I_Poredjenje_Sa_Zemljama_Regiona.pdf
European Central Bank EU Banking structure 2010. preuzeto 1. februara 2016. sa sajta: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eubankingstructures201009en.pdf
European Investment Bank EIB (2013) Banking in Central and Eastern Europe and Turkey: Challenges and opportunities. preuzeto 10. februara 2016. sa sajta: http://www.eib.org/attachments/efs/economic_ report_banking_cee_turkey_en.pdf
IMF Research Dept. (2012) World Economic Outlook, April 2012: Growth Resuming, Dangers Remain. Washington, D.C: International Monetary Fund
Jovanović-Stojadinović, S. (2013) Strane direktne investicije kao oblik finansiranja globalne ekonomije. Bankarstvo, vol. 42, br. 1, str. 34-57
Kraft, E., Richard, H., James, P. (2006) Privatization, foreign bank entry and bank efficiency in Croatia: A Fourier-flexible function stochastic cost frontier analysis. Applied Economics, 38, str. 2075-2088
Macut, M. (2014) Savremeni trendovi u bankarstvu - segment poslova sa stanovništvom. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 31, str. 193-209
Marinković, S., Ljumović, I. (2011) Efekti vlasničke transformacije bankarskog sektora Srbije - teorijska i empirijska analiza. Teme, vol. 35, br. 1, str. 189-208
Matić, V. (2014) Finansije srpske. Udruženje banaka Srbije, 225-259
Mešić, D. (2006) Ulazak stranih banaka u zemlje u tranziciji. Bankarstvo, vol. 35, br. 7-8, str. 48-58
Narodna banka Bugarske Banks in Bulgaria. preuzeto 2. marta 2016. sa sajta: http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCreditInstitution/BSCIRegistrers/BS_CI_REG_BANKSLIST_EN
Narodna banka Makedonije Report on banking system of the Republic of Macedonia. preuzeto 5. februara 2016. sa sajta: http://www.nbrm.mk/default.asp?ItemID=4810081475BC6F49A2AB0716ED9CBED3
Narodna banka Srbije Izveštaj za IV tromesečje 2012. godine. preuzeto 15. januara 2016. sa sajta: http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/55/55_4/kvartalni_izvestaj_IV_12.pdf
Popovici, A.N. (2012) Mergers, acquisition and banking consolidation in Central and Eastern Europe. CES Working Papers, 5(4):573-574
Raiffeisen Research (2010) CEE banking sector report. preuzeto 25. februara 2016. sa sajta: http://www.rzb.at/eBusiness/services/resources/media/677012584775275435-_677251119927032833_677257048341086064-679588600387211306-1-9-DE.pdf
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (2010) World investment report: Cross-border mergers and acquisitions and development. Geneva
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bankarstvo1701084D
objavljen u SCIndeksu: 27.05.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka