Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:53
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 112  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 68, br. 3, str. 129-158
Poreski prekršaji iz Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica pandemije COVID-19
aUniverzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija
bn/a

e-adresaminja.djokic@mts.rs, i.rilakovic@gmail.com
Sažetak
Predmet analize su poreski prekršaji kojima se inkriminišu zloupotreba i naknadni gubitak prava na fiskalne pogodnosti i direktna novčana davanja. Ti prekršaji su predviđeni uredbom, kojom su propisane i pomenute pogodnosti. Autori ispituju postojanje zakonskog osnova za propisivanje poreskih prekršaja podzakonskim aktima. U članku se ističe da se poreski prekršaji, kao i porezi, mogu predvideti samo zakonom. Zbog toga se nameće pitanje ustavnosti i zakonitosti odredaba podzakonskog akta koji propisuje poreske prekršaje. Bavimo se analizom bića poreskih prekršaja i ukazujemo na probleme s kojima se sudovi mogu susresti. Smatramo da definicija poreskih prekršaja koje ispitujemo implicira mogućnost objektivne odgovornosti. Ukazujemo da o pravima poreskih obveznika na fiskalne pogodnosti i direktna novčana davanja ne odlučuju oni sâmi već da im ta prava daje država od koje oni dobijaju te pogodnosti. Smatramo da u slučaju naknadnog gubitka prava nije primereno primeniti kaznenopravne mehanizme već je dovoljno pokrenuti prinudnu naplatu u poreskom postupku.
Reference
Anđelković, M. (2003) Poreske reforme u Republici Srbiji. Beograd: Proinkom
Bajović, V. (2014) Načelo ne bis in idem. u: Ignjatović Đorđe [ur.] Kaznena reakcija u Srbiji, Beograd: Pravni fakultet, 239-252
Baker, P. (2016) Some recent decisions of the European Court of Human Rights on tax matters (and related decisions of the ECJ). European Taxation, August, 342-351
Council of Europe, European Court of Human Rights, Directorate of the Jurisconsult (2018) Guide on Article 4 of Protocol N° 7 to the European Convention on Human Rights: Right not to be tried or punished twice. Updated on 31 August 2017, 5, http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_4_Protocol_7_ENG.pdf
Cozian, M. (1991) What is abuse of law?. Intertax, 2
Croall, H. (2001) Understanding white collar crime. Berkshire: McGraw-Hill House
Đokić, M. (2018) Suspenzivno dejstvo žalbe u poreskom upravnom postupku Republike Srbije. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 66, br. 1, str. 256-274
Gerzova, L. (2013) A recent decision on the application of the ne bis in idem principle in the tax context. European Taxation, June, 290-294
Gordon, K. R. (1996) Law of Tax Administration and Procedure. u: Thuronyi Victor [ur.] Tax law design and drafting, International Monetary Fund
Ilić, G., et al. (2015) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Ilić-Popov, G. (2016) Poreska krivična dela u srpskom poreskom zakonodavstvu. Nauka, bezbednost, policija Žurnal za kriminalistiku i pravo, vol. 21, br. 1, str. 40-56
Jeličić, M. (2018) Činjenična identifikacija prekršaja. Žurnal za kriminalistiku i pravo, 2, 147-164
Kulić, M., Milošević, G. (2011) Odnos krivičnih dela poreske utaje i neuplaćivanja poreza po odbitku u srpskom krivičnom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 59, br. 2, str. 321-343
Mcbarnet, D. (1991) Whiter than white collar crime: Tax, fraud insurance and the management of stigma. British Journal of Sociology, 3
Mirandola, S., Lasagni, G. (2019) The European ne bis in idem at the crossroads of administrative and criminal law. Eucrim, 2, 126-135
Mitsilegas, V., Giuffrida, F. (2017) Ne bis in idem. u: Sicurella Rosaria; Mitsilegas Valsamis; et al. [ur.] General principles for a common criminal law framework in the EU: A guide for the legal practitioners, Catania: Publications of the Center of European Criminal Law
Mrvić-Petrović, N. (2006) Pojam prekršaja. u: Bobar Katica [ur.] Novine u oblasti prekršajne prakse, Zbornik radova, Beograd: Glosarijum, 59-74
Prica, M. (2018) Jedinstvo pravnog poretka kao ustavno načelo i zakonsko uređivanje oblasti pravnog poretka - ujedno izlaganje o unutrašnjem pravnom sistemu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 57, br. 78, str. 103-126
Risimović, R. (2016) Radnja izvršenja krivičnog dela poreske utaje. Nauka, bezbednost, policija Žurnal za kriminalistiku i pravo, vol. 21, br. 3, str. 1-18
Stojanović, Z., Delić, N. (2018) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Pravna knjiga
Stojanović, Z. (2017) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
Šušnjara, M. (2012) Vreme izvršenja prekršaja. Bilten Vrhovnog kasacionog suda, (2): 219-235, Vrhovni kasacioni sud
Tomić, Z. (2012) Komentar Zakona o upravnim sporovima. Beograd: Službeni glasnik
Vuković, I. (2016) Prekršajno pravo. Beograd: Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB2003139D
objavljen u SCIndeksu: 29.09.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka