Metrika

  • citati u SCIndeksu: [9]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 10 od 112  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 66, br. 1, str. 45-71
Pojedine nedoumice u primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici
aPolicijska akademija, Beograd, Srbija + Ustavni sud Republike Srbije
bPolicijska akademija, Beograd, Srbija

e-adresadragana.kolaric@kpa.edu.rs, sasa.markovic@kpa.edu.rs
Sažetak
Rad sadrži analizu pojedinih odredaba Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i prvih efekata njegove primene. Odmah na početku se postavlja pitanje opravdanosti Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Danas se udarne vesti u kolumnama svakodnevno odnose na nasilje među članovima porodice, naročito muškaraca nad ženama i decom. Glavna polemika u medijima vodi se o tome da li su državni organi i društvo u celini preduzeli sve što je neophodno da do nasilja ne dođe. Autori ukazuju na neprihvatljivu terminologiju zakonodavca. Postavljaju mnogobrojna pitanja i na neka od njih pokušavaju da daju odgovore prateći norme zakona. Ko je mogući učinilac nasilja u porodici? Koja je vrsta postupka u pitanju? Uloga branioca u ovom postupku? Da li hitne mere imaju preventivnu ili represivnu ulogu? Da li je njihovo izricanje postalo dominantan način sprečavanja i suzbijanja nasilja u porodici? Da li je ugroženo pravo na slobodu mogućeg učinioca? Kakvi su prvi efekti ovakvog načina rada državnih organa, pre svega policije, javnog tužilaštva i suda? Kako sprečiti eventualne zloupotrebe? Jedan od efekata primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici trebalo bi da bude prevencija - smanjenje broja krivičnih dela nasilja u porodici. Međutim, analizom dostupnih podataka autori zaključuju upravo suprotno. To znači da država nije na najbolji način, sa strogim naučnim rezonom i objektivnim pristupom, odgovorila na problem nasilja u porodici, koji je predmet doktrinarne analize u ovom radu.
Reference
Bayard, A., de Cazanove, C., Dorn, R. (2013) Les mots de la violence. Hypothèses, 16(1): 235
Dorvil, H. (1988) Jean-Claude Chesnais. Histoire de la violence (en Occident de 1800 à nos jours), Paris, Éditions Robert Laffont, Collection Les hommes et l’histoire, 1981, 436 p. Nouvelles pratiques sociales, 1(1): 201
Draškić, M.M. (2008) Nasilje u porodici - prva presuda Vrhovnog suda Srbije. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 56, br. 2, str. 341-351
Ignjatović, Đ. (2010) Kriminologija. Beograd: Pravni fakultet
Kolarić, D. (2017) Reforma krivičnog materijalnog zakonodavstva RS i Poglavlje 23 (na raskršću između nacionalnog identiteta i evropskih integracija). u: Bejatović S. [ur.] Reformski procesi i Poglavlje 23 (godinu dana posle) - krivičnopravni aspekti, Zlatibor: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu
Kolarić, D., Marković, S.M. (2016) Role of criminal law of Serbia in prevention of family violence. u: S. Nikolić, R. Nikić, V. Ilanković [ur.] Early Intervention in Special Education and Rehabilitation, Subotica: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Lazić, R., Nenadić, S. (2017) Javno tužilaštvo pred izazovima Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. u: Bejatović S. [ur.] Reformski procesi i Poglavlje 23 (godinu dana posle) - krivičnopravni aspekti, Zlatibor: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu
Marković, S.M. (2015) Uloga policije u otkrivanju i dokazivanju nasilja u porodici. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Pravni fakultet, doktorska disertacija
Marković, S.M. (2016) Nasilje u porodici u sudskoj praksi Republike Srbije i Evropskog suda za ljudska prava. u: Bejatović S. [ur.] Evropske integracije i krivično materijalno zakonodavstvo Republike Srbije, Zlatibor: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu
Marković, S.M. (2015) Uloga policije u suzbijanju nasilja u porodici u prekršajnom postupku. Nauka, bezbednost, policija, vol. 20, br. 2, str. 211-231
Marković, S.M. (2017) Novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici i zaštita prava na život. Pravni život, 9
Panov, S. (2012) Nasilje u porodici - pozitivno pravni kontrapunktovi. u: S. Panov, M. Janjić Komar, M. Škulić [ur.] Nasilje u porodici, Beograd: Pravni fakultet
Simeunović-Patić, B. (2015) O nasilju i teorijskim pristupima njegovom objašnjenju. u: B. Simeunović Patić [ur.] Nasilje u Srbiji - oblici, činioci, kontrola, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Stanko, E. (2009) Nasilje. u: Kuper A., Kuper Dž. [ur.] Enciklopedija društvenih nauka, Beograd: Službeni glasnik, II tom
Škulić, M. (2017) Reforma krivičnog procesnog zakonodavstva Srbije i Poglavlje 23 (neophodnost nastavka rada na reformi ili završeni proces reforme). u: Bejatović S. [ur.] Reformski procesi i Poglavlje 23 (godinu dana posle) - krivičnopravni aspekti, Zlatibor: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu
Škulić, M. (2012) Krivično delo nasilja u porodici. u: S. Panov, M. Janjić Komar, M. Škulić [ur.] Nasilje u porodici, Beograd: Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1801045K
objavljen u SCIndeksu: 12.04.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka