Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 6 od 11  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 62, br. 2, str. 164-179
Tajni nadzor komunikacije - usklađenost sa praksom Evropskog suda za ljudska prava
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija

e-adresabucak80@gmail.com
Projekat:
Razvoj metodologije evidentiranja kriminaliteta kao osnova efikasnih mera za njegovo suzbijanje i prevenciju (MPNTR - 179044)

Ključne reči: tajni nadzor komunikacije; privatnost; Evropski sud za ljudska prava
Sažetak
U radu je reč o zaštiti prava na privatnost pri primeni tajnog nadzora komunikacije u krivičnom postupku. Brojni slučajevi iz prakse Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa čl. 8 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i zaštitom prava na privatnost ukazuju na značaj i složenost ovog pitanja. Efikasno i ekspeditivno dokazivanje najtežih oblika kriminaliteta može iziskivati ograničavanje prava na privatnost, ali standardi koji se tiču predvidljivosti, ograničavanja diskrecionih ovlašćenja i kontrole zakonitosti ne smeju pri tome biti zanemareni. U radu su predstavljeni standardi koje je osmislio Evropski sud za ljudska prava, te je proučavan stepen usklađenosti srpske regulative s njima. Autor nalazi da je jedan od ključnih problema neobaveštavanje zainteresovanog lica o primeni tajnog nadzora komunikacije, s obzirom na to da iz ovoga proizlazi nemogućnost ostvarivanja prava na žalbu, ali i nemogućnost da se na osnovu negativnih primera iz prakse unapredi postupanje nadležnih.
Reference
*** (2014) Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji. br. 45-479 od 23. juna 2014
*** Plan za unapređenje stanja sistema bezbednosti u Srbiji sa posebnim osvrtom na zaštitu Ustavom zagarantovanih osnovnih lJudskih prava - prava na privatnost i zaštitu podataka. Centar za evroatlantske studije, http://ceas-serbia.org/root/images/extreme_makeover.compressed.pdf, 29. oktobar 2014
*** (2007/2012) Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 116/07 i 72/12
*** (2008-2012) Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 97/08, 104/09 − dr. zakon, 68/12 − odluka US i 107/2012
Beljanski, S. (2000) Pravo na privatnost. Branič - časopis Advokatske komore Srbije, vol. 113, br. 1, str. 9-14
Ivanović, Z., Banović, B. (2011) Analiza pravne regulative nadzora nad komunikacijama i praksa Evropskog suda za ljudska prava. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 1, str. 93-115
Kilkelly, U. (2001) The Right to Respect for Private and Family Life, A Guide to the Implementation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. u: Pravo, Strasbourg: Directorate General of Human Rights Council of Europe, 66
Lukić, T. (2011) Informacije (obaveštenja) službi bezbednosti kao dokaz u krivičnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 1, str. 289-308
Radivojević, N. (2013) Parlamentarna kontrola bezbednosno-informativne agencije sa aspekta bezbednosne kulture - stanje i problemi. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 3, str. 475-492
Richards, N. (2013) The dangers of surveillance. Harvard Law Review, 7, 1935
Roagna, I. (2012) Protecting the right to respect for private and family life under The European Convention on Human Rights. Strasbourg: Councile of Europe, 32
Sinđelić, Ž. (2012) Pravo na privatnost - krivično pravni, krivično-procesni i kriminalistički aspekti. Beograd: Pravni fakultet u Beogradu, Doktorska disertacija, 13
Solove, D. (2007) I've got nothing to hide' and other misunderstandings of privacy. San Diego Law Review, 44, 753
Solove, D.J. (2006) A Taxonomy of Privacy. University of Pennsylvania Law Review, 154(3): 477
Stojanović, Z. (2013) Da li je Srbiji potrebna reforma krivičnog zakonodavstva?. Crimen, vol. 4, br. 2, str. 119-143
Stojanović, Z. (2005) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
Taylor, N. (2002) State surveillance and the right to privacy. Surveillance and Society, 1, 68
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1402164K
objavljen u SCIndeksu: 19.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka