Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 11  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 60, br. 2, str. 135-161
Oštećeni i standardi ljudskih prava u krivičnom postupku
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija + Ustavni sud Srbije, Beograd

e-adresagilic@ius.bg.ac.rs + goran.ilic@ustavni.sud.rs
Sažetak
U radu su analizirani strazburški standardi o položaju oštećenog u krivičnom postupku, tačnije dva osnova pomoću kojih je oštećeni uveden pod njihovo okrilje. Prvi je pravo na pravično suđenje, a drugi 'tvrdo jezgro' ljudskih prava. Autor analizira i praksu Ustavnog suda Srbije, dajući ocenu u kojoj meri je ona na tragu strazburških stavova. Autor smatra da 'ulazak' oštećenog na teren pravičnog suđenja umanjuje delotvornost zaštite koju čl. 6, st. 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima pruža licu protiv kojeg je podignuta krivična optužba. On ističe da bi prilikom ocene da li je oštećenom povređeno pravo na pristup sudu, trebalo voditi računa o njegovoj mogućnosti da građanski zahtev istakne u parnici. Kada je, pak, reč o oceni da li bi oštećeni mogao da se poziva na povredu prava na suđenje u razumnom roku, autorov stav je da bi osnovni kriterijum trebalo da bude odlučujući značaj ishoda krivičnog postupka za sudbinu građanskog zahteva. Pod ovim uslovima bi oštećenom mogle da budu priznate garancije iz čl. 6, st. 1 EKLjP, i to samo u postupku u kojem krivičnu optužbu zastupa javni tužilac, ali ne i u slučaju kada oštećeni ima svojstvo ovlašćenog tužioca. Prema autorovom mišljenju strazburška praksa o položaju oštećenog u svetlu 'tvrdog jezgra' ljudskih prava je ispravna.
Reference
*** (2001-2009) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni list SRJ, 70/01, br. 68/02), Sl. glasnik RS br. 58/04, 85/05, 115/05, 49/07, 20/09 - dr. zakon, 72/09 i 76/10
*** (2011) Zakon o parničnom postupku Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 72
*** (2003-2010) Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda sa dodatnim protokolima, uz nekolike kasnije izmene i dopune. Službeni list SCG - Međunarodni ugovori, br. 9/03, 5/05 i 7/05 - ispravka, 12/10
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
d'Hauteville Anne (2003) Le droit des victims. u: [ur.] Libertes et droits fondamentaux, Paris: Dalloz, 564 565
Favoreu, L. (2009) Droit constitutionnel. Paris: Dalloz
Gamberini, G. (2008) Les politiques supranationales europeennes ou l'ame ambigue de l'harmonisation. u: [ur.] La victime sur la scene en Europe, Paris: Presses Universitaires de France, coll. Les voies du droit, 160-162
Guinchard, S., i dr. (2007) Droit processuel Droit commun et droit compare du proces equitable. Paris: Dalloz
Ilić, G. (2004) Granice ispitivanja prvostepene krivične presude. Beograd: Službeni glasnik
Ilić, G.P. (2012) O položaju oštećenog u krivičnom postupku. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 60, br. 1, str. 137-158
Jovanović, M.A., Krstić, I. (2009) Ljudska prava u XXI veku - između krize i novog početka. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 57, br. 4, str. 3-13
Karanikić-Mirić, M. (2011) Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 59, br. 1, str. 178-204
Knežević-Mandić, V. (2011) Privilegovani rok zastarelosti potraživanja naknade štete - (član 377. ZOO). Bilten Vrhovnog kasacionog suda, (3): 347-375
Lanthiez, M. (2008) La clarification des fondements europeens des droits des victims. u: [ur.] La victime sur la scene en Europe, Paris: Presses Universitaires de France, coll. Les voies du droit, 25, 26
Mikieli, L. (2008) Jedno nasilnije društvo? - društveno-istorijska analiza interpersonalnih nasilja u Francuskoj od 1970. godine do danas (I deo). Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 56, br. 1, str. 26-48
Ovey, C., White, R.C.A. (2006) The European Convention on Human Rights. Oxford: Oxford University Press
Pajvančić, M. (2009) Komentar Ustava Republike Srbije. Beograd: Fondacija Konrad Adenauer
Popović, D. (2009) Autonomni koncepti evropskog prava ljudskih prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 57, br. 4, str. 121-137
Popović, D.M. (2012) Evropsko pravo ljudskih prava. u: Edicija Međunarodni propisi i evropsko pravo, Beograd: Službeni glasnik
Simović, M.N., Simović, V.M. (2011) Pravo na život u praksi Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. u: L. Kron, B. Knežić [ur.] Kriminal i državna reakcija: fenomenologija, mogućnosti i perspektive, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 62-68
Sudre, F. (1997) La Convention europeenne des droits de lhomme. u: Quatrieme corrigee edition, Paris: Presses Universitaires de France, coll. Que sais-je?
Trechsel, S., Summers, S.J. (2005) Human rights in criminal proceedings. Oxford: Academy of European Law European University Institute
van Dijk, P., van Hoof, G.J.H. (2001) Teorija i praksa Evropske konvencije o ljudskim pravima. Sarajevo: Müller
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka