Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 11  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 57, br. 4, str. 121-137
Autonomni koncepti evropskog prava ljudskih prava
Evropski sud za ljudska prava, Strazbur, Francuska
Ključne reči: autonomni koncepti; evropsko pravo ljudskih prava; jurisprudencija suda; sudski stvoreno pravo
Sažetak
Institucionalna nezavisnost Evropskog suda za ljudska prava delimično se ogleda u takozvanim 'autonomnim konceptima', razvijenim u jurisprudenciji Suda. Autor nastoji da definiše i istraži osnovna obeležja ovih autonomnih koncepata. Iako primećuje da je teško ponuditi jednu koherentnu definiciju zato što u pravnoj teoriji ne postoji odgovarajući pristup, autor predlaže da ih shvatimo kao termine koje primenjuje Evropski sud za ljudska prava, a koji postoje u nacionalnim pravnim sistemima zemalja ugovornica Evropske konvencije o ljudskim pravima, s tim što im je dato posebno značenje u jurisprudenciji Suda. Ponekad se značenje ovih koncepata, koje im pripisuje Sud, može razlikovati od gotovo univerzalno prihvaćenog značenja pravnih pojmova, kao što je to slučaj sa pojmom 'law', ili im nedostaje podrška uporednog prava, kao što je to slučaj sa konceptom građanskih prava i obaveza. Autor dalje objašnjava da su autonomni koncepti podložni razvoju što znači da oni koji su trenutno u upotrebi mogu biti značajno u suprotnosti sa onim starim. Stoga, autor zaključuje da pravnici koji se bave jurisprudencijom Evropskog suda za ljudska prava moraju biti svesni činjenice da takvi koncepti predstavljaju tipične proizvode sudski stvorenog prava. Pored toga, imajući na umu da je Evropski sud za ljudska prava deo nacionalnog prava njegovih sadašnjih država članica, sudije i pravnici tih zemalja moraju biti spremni da operišu ovim konceptima. Da bi se postigao ovaj cilj, neophodno je obezbediti sistematsku i blagovremenu pravnu obuku i predavanja o ovoj temi.
Reference
*** (1979) Marcks v. Belgium. Judgments and Decisions, 31, para. 63
*** (1982) Bramelid and Malstrom v. Sweden. Decisions and Reports, 29, 82
*** (1995) Pressos Compania Naviera v. Belgium. Judgments and Decisions, A332
*** (1991) Pine Valley Developments Ltd v. Ireland. Judgments and Decisions, A222
*** (1979) Sunday Times v. The United Kingdom. Judgments and Decisions, A30
*** (1990) Kruslin v. France. Judgments and Decisions, A176
*** (1971) Ringeisen v. Austria. Judgments and Decisions, A13
*** (1999) Pelegrin v. France. Reports of Judgments and Decisions, VIII
*** (2000) Menitto v. Italy. Reports of Judgments and Decisions, X
*** (1978) Tyrer v. The United Kingdom. Judgments and Decisions, A26
Alkema, E.A. (2000) The concept of property: In particular in the European Convention on Human Rights. u: Loof J.P., H.Ploeger, A.van der Steur [ur.] The right to property: The influence of article 1, protocol No. 1 ECHR on several fields of domestic law, Maastricht, 20
Ardent, P. (2003) Institutions politiques et droit constitutionnel. Paris
Casese, S. (2006) Oltre lo Stato. Roma - Bari
Coban, A.R. (2004) Protection of property rights within the European Convention on Human Rights. Aldershot
Cohendet, M.A. (2006) Droit constitutionnel. Paris
Dimitrijević, V., Popović, D., Papić, T., Petrović, V. (2006) Međunarodno pravo ljudskih prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Fleiner, T., Basta-Fleiner, L. (2004) Allgemeine Staatslehre. Berlin - Heidelberg
Gordley, J. (2007) Foundations of private law. Oxford
Grabenwarter, C. (2003) Europäische Menschenrechtskonvention. Munchen - Wien
Greer, S. (2006) The European Convention on Human Rights: Achievements, problems and prospects. Cambridge - New York
Haller, W., Koltz, A. (1999) Allgemeines Staatsrecht. Basel - Genf
Hartlief, T. (2000) The right to own property under the ECHR. u: Loof J.P., H.Ploeger, A.van der Steur [ur.] The right to property: The influence of article 1, protocol No. 1 ECHR on several fields of domestic law, Maastricht, 31-32
Jovanović, S. (1922) O državi. Beograd
Kastanas, E. (1996) Unité et diversité: notions autonomes et marge d'appréciation des Etats dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Bruxelles
Leach, P. (2005) Taking a case to the European Court of Human Rights. Oxford - New York
Legrand, P. (1999) Le droit compare. Paris
Letsas, G. (2007) A theory of interpretation of the European Convention on Human Rights. Oxford - New York
Mahoney, P. (2004) The comparative method in judgments of the European Court of Human Rights: Reference back to national law. u: Canivet G., M.Andenas, D.Fairgrieve [ur.] Comparative law before the courts, London, 145-146
Mathieu, B. (2004) La loi. Paris
Ovey, C., White, R., Jacobs (2002) European Convention on Human Rights. Oxford - New York
Pactet, P. (2002) Institutions politiques & droit constitutionnel. Paris: Dalloz
Popović, D. (2007) Uvod u uporedno pravo. Beograd
Popović, D. (2007) La raison comparatiste et la liberté. Problème de renforcement du pouvoir judiciaire dans les nouvelles démocraties. u: de Gaudusson Du Bois J. [ur.] Mélanges en l'honneur de Slobodan Milačić - Démocratie et liberté: tension, dialogue, confrontation, Bruxelles, 244-246
Popović, D. (2008) Evropski sud za ljudska prava. Beograd
Sudre, F. (2005) Droit européen et international des droits de l'homme. Paris
van Erp, S. (2006) Comparative property law. u: Reinmann M., R.Zimmermann [ur.] The Oxford handbook of comparative law, Oxford, 1051
van Rijn, A. (2006) Theory and practice of the European Convention on Human Rights. Antwerpen - Oxford, eds. P. van Dijk i dr
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 05.03.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka