Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 26, br. 1, str. 41-48
Fitogeografska analiza travnjaka Ibarskog keja u Kraljevu
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

e-adresammihailovic9@yahoo.com
Sažetak
Na travnim površinama Ibarskog keja u Kraljevu je utvrđeno prisustvo 85 biljnih vrsta. Fitogeografskom analizom flore travnjaka Ibarskog keja utvrđeno je prisustvo 17 flornih elemenata koji su podeljeni u 8 areal tipova i 10 areal grupa. Analiza ukazuje na dominaciju biljaka koje pripadaju evroazijskim flornim elementima (47,05%), zapažene su i četiri ekspanzivne korovske vrste koje pripadaju ovoj grupi flornih elemenata: Urtica dioica L., Cichorium intybus L., Agropyrum repens L., Rubus caesius L. i dve ruderalne, korovske biljne vrste Arctium lappa L. i Cirsium arvense (L.) Scop., koje su nepoželjne na istraživanim travnjacima, druga po zastupljenosti je grupa cirkumpolarni i kosmopolitski florni elementi (15,3%) i treća srednjeevropski florni elementi (11,7%). U flori analiziranih travnjaka zapaža se prisustvo kosmopolitskih, kao i adventivnih vrsta, koje na najbolji način ukazuju na antropogeni uticaj i stepen ruderalizovanosti. Vrste koje pripadaju različitim flornim elementima i areal grupama-tipovima prisutne su u znatno manjem broju. Fitogeografska analiza travnjaka istraživanog područja ukazuje na neophodnost intenzivnijeg održavanja i negovanja istraživanih travnjaka.
Reference
Gajić, M. (1980) Pregled flore SR Srbije sa biljnogeografskim oznakama. Glasnik Šumarskog fakulteta, Beograd, 111-154: 54
Horvatić, S., Trinajstić, I., ur.. (1967-1981) Analitička flora Jugoslavije 1. Zagreb: Sveučilišta u Zagrebu - Šumarski fakultet
Javorka, S., Csapody, V. (1991) Iconographia Florae Partis Austro-Orientalis Europae Centralis. Budapest: Akademiai Kiado
Josifović, M., ed. (1970-1977) Flora Republike Srbije. I-IX. Beograd: SANU, 1-9
Kojić, M. (1986) Mala korovska flora. Beograd: Naučna knjiga
Mišić, Lj., Lakušić, R. (1990) Livadske biljke. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Obratov-Petković, D., Bjedov, I., Radulović, S., Skočajić, D., Đunisijević-Bojović, D., Đukić, M. (2009) Ekologija i rasprostranjenje invazivne vrste Aster­lanceolatus willd. na vlažnim staništima Beograda. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 100, str. 159-178
Ocokoljić, M., Ninić-Todorović, J. (2003) Priručnik iz dekorativne dendrologije. Beograd: Šumarski fakultet
Petrović, J. (2015) Strukturna, ekološka i sociološka istraživanja travnjaka rekreativnih površina. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Šumarski fakultet, Doktorska disertacija
Petrović, J., Stavretović, N. (2011) Značaj praćenja i kontrole invazivnih biljnih vrsta na urbanim rekreativnim površinama. u: Ekologija, zdravlje, rad, sport, Banja Luka, Republika Srpska, Zbornik radova, 281-285
Stavretović, N., Jovanović, S. (2005) Phytogeografical analysis of the flora of Belgrade lawns. Phytologia Balcanica, 11(2): 185-191
Stavretović, N. (2008) Kvalitetne vrste i korovi u travnjacima urbanog područja. Beograd: Unija bioloških naučnih društava Srbije
Stavretović, N., Petrović, J. (2017) Invazivne biljne vrste u urbanim i suburbanim travnjacima. u: [ur.] Ukrasne i invazivne biljke u uslovima klimatskih promena- uticaji i adaptacije, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Šumarski fakultet, 74-105
Stavretović, N. (2002) Struktura travnjaka kao determinator kvaliteta u različitim tipovima travnih površina urbanog područja Beograda. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Šumarski fakultet, Doktorska disertacija
Stevanović, J., Stavretović, N. (2010) Urban recreational areas. u: Priceedings of 1st Serbian Forestry Congress 'Future with Forests', Belgrade, Serbia, 11-13
Šarić, T. (1978) Atlas korova. Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Šilić, Č. (1990) Atlas drveća i grmlja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ActaHerb1701041M
objavljen u SCIndeksu: 14.02.2019.

Povezani članci

Acta herbologica (2016)
Invazivne i alergene biljke na zelenim površinama Ibarskog keja u Kraljevu
Mihailović Milica, i dr.

Acta herbologica (2014)
Analiza travnih površina naselja Dorćol u Beogradu
Stavretović Nenad, i dr.

Acta herbologica (2016)
Prilog poznavanju alohtone flore u donjem toku reke Save
Mataruga Zorana, i dr.

prikaži sve [53]