Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 6 od 63  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2017, vol. 63, br. 3, str. 77-86
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
doi:10.5937/ekonomika1703077S


Održivi razvoj lokalnih zajednica u Srbiji i strane direktne investicije
aUniversity of John Naisbitt, Belgrade, Faculty of Management, Zaječar
bBelgrade Business School, Belgrade

Sažetak

Strane direktne investicije kao najzastupljeniji oblik međunarodnog kretanja kapitala predstavljaju značajan faktor razvoja svake ekonomije. Zbog svojih karakteristika u pogledu uticaja na dugoročni ekonomski razvoj, strane direktne investicije nude i mogućnost ostvarivanja ciljeva održivog razvoja. S obzirom da se efekti stranog kapitala ne manifestuju na isti način na svim nivoima u zemlji domaćina, u radu se ukazuje na značaj stranih direktnih investicija za jačanje kapaciteta lokalnih zajednica u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. U skladu sa tim, cilj rada je da kroz prikaz kretanja stranih direktnih investicija po opštinama i gradovima u Srbiji pruži korisne preporuke za poboljšanje poslovne klime u privlačenju stranih direktnih investicija u lokalnim zajednicama. Polazeći od činjenice da su potrebe lokalnih zajednica u Srbiji za privlačenje stranih direktnih investicija višestruke, na kraju rada ukazuje se na najznačajnije determinante zemlje domaćina koje strani investitori uzimaju u obzir prilikom donošenja investicionih odluka i izbora investicione lokacije.

Ključne reči

strane direktne investicije (SDI); održivi razvoji; lokalne zajednice; determinante SDI

Reference

Bojović, J. (2012) Local economic development. book for practice, available at: http://www.naledserbia.org/documents/LED-Guidebook2.pdf, accessed: 20.02.2017
Čajka, Z., Jovanović, L. (2015) Principi održivosti i održivi proizvodi. Ecologica, vol. 22, br. 77, str. 87-92
Ibreljić, I., Nuhanović, S. (2011) Strane direktne investicije u funkciji ekonomske transformacije ekonomske strukture zemalja jugoistočne Evrope. u: Zbornik radova sa druge međunarodne naučne konferencije Ekonomija integracija - Izazovi i perspektive integracija zemalja jugoistočne Evrope, Tuzla: Ekonomski fakultet
Jevtić, P., Mihajlović-Stošić, Lj., Skok-Merkac, M. (2011) Uticaj investicija na privredni razvoj. u: EDASOL - Economic development and Standard of living, Banja Luka, Zbornik radova
Knežević, D., Živković, N., Purić, A., Janićijević, I. (2009) Ciljevi održivog razvoja lokalne zajednice. u: Zbornik radova sa IV Festivala kvaliteta, Kragujevac
Kula, E. (1998) History of Environmental Economic Thought. London-New York: Routledge
Malović, M., Matić, M., Ilić, B. (2016) Prirodni resursi i društveno odgovorno poslovanje preduzeća sagledavanjem klimatskih promena. Ecologica, 23 (4)
Marjanović, D. (2011) Competitiveness of the economy in attracting foreign direct investment. u: I International Symposium Engineering Management And Competitiveness (EMC)
Mihailović, B., Simonović, Z. (2016) Strateško planiranje održivog razvoja poljoprivrede i ruralnih područja u Srbiji. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Mihajlović, D., Ilić, B., Simonović, Z. (2013) Razvoj održive ekonomije prirodnih resursa u skladu sa ekološkim zahtevima. Ekonomika, vol. 59, br. 4, str. 10-21
National Alliance for Local Economic Development (NALED), Republički zavod za statistiku Internet: http://www.naledserbia.org/investments/index/Baza+investicijaaccessed: 15.3.2017
Palloix, C. (1977) Svjetska kapitalistička privreda i multinacionalne kompanije. Zagreb: Stvarnost
Prokopović, T.B., Mladenović, M.Z., Mihajlović, M.R. (2016) Municipalne obveznice lokalne samouprave. Ekonomika, vol. 62, br. 4, str. 175-182
Radenković, I. (2016) Foreign Direct Investment in Serbia. Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe, Standard 2
Sinanagić, M., Čivić, B., Kamarić, A. (2013) Pokretački faktori i determinante stranog direktnog investiranja u Bosni i Hercegovini. Tranzicija, 15 (31)
Stankov, B., Markov, J., Milošević, I. (2015) FDI by economic activities and investment incentives in Bulgaria and Serbia. Management: Journal for Theory and Practice Management, vol. 20, br. 77, str. 61-69