Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 3 od 34  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 50, br. 4, str. 36-59
Komparativna analiza uticaja veličine bilansne sume na poslovanje banaka u Republici Srbiji u periodu pre i tokom pandemije Covid-19
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, Novi Sad

e-adresaraciczeljko@gmail.com, brankapaunovic1711@gmail.com
Sažetak
Cilj rada je da analizira uticaj veličine banaka koje posluju u Republici Srbiji na osnovne pokazatelje njihovog poslovanja i da oceni da li je pandemija Covid-19 promenila prirodu i intenzitet tog uticaja. Istraživanje je izvršeno na reprezentativnom uzorku od dvadeset i tri domaće banke. Zaključci rada su bazirani na rezultatima primene statičkih panel regresionih modela i odnose se na vremenski period od drugog kvartala 2014. godine do trećeg kvartala 2021. godine. Na osnovu rezultata istraživanja se može zaključiti da su tokom pandemije veće banke smanjile nivo kreditne aktivnosti i povećale nivo likvidnosti u odnosu na manje banke. To nije uticalo na njihovu profitabilnost, što znači da veće banke, kao i u periodu pre pandemije, ostvaruju više stope prinosa na kapital u odnosu na svoje manje konkurente. Takođe, istraživanje je rezultiralo ocenom da su tokom pandemije veće banke smanjile udeo kapitala u bilansnoj sumi u odnosu na manje banke, ali ne u meri koja ugrožava stabilnost bankarskog sektora.
Reference
Adusei, M. (2015) The Impact of Bank Size and Funding Risk on Bank Stability. Cogent Economics & Finance, 3(1): 1-19, date of access 20.11.2021
Al-Harbi, A. (2019) The Determinants of Conventional Banks Profitability in Developing and Underdeveloped OIC Countries. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 24(47): 4-28
Bikker, J.A., Spierdijk, L., Finnie, P. (2006) The Impact of Bank Size on Market Power. DNB Working Papers, 120, https://ideas.repec.org/p/ dnb/dnbwpp/120.html, date of access 15.11.2021
Filipović, M., Avramović, V., Račić, Ž. (2016) Analiza nivoa koncentracije aktive u bankarskom sektoru Republike Srbije. Škola biznisa, br. 2, str. 111-119
Jović, D. (2006) Koncentracija i konkurencija u bankarskom sektoru Bosne i Hercegovine. Bankarstvo, vol. 35, br. 11-12, str. 42-56
Muzammil, M., Siddiqui, D.A. (2020) Effect of Interest Rates and Bank Size on Profitability of Islamic Banks in an Interactive Model. SSRN, date of access 26.11.2021
Newbold, P., Carlson, W.L., Thorne, B. (2010) Statistika za poslovanje i ekonomiju. Zagreb: MATE
Ozcan, I., Merve, K.S., Demirci, A. (2018) The Impact of Size and Growth Decisions on Turkish Banks' Profitability. International Journal of Economics and Financial Issues, 8(1): 21-29
Račić, Ž. (2013) Komparativna analiza izloženosti banaka riziku kamatne stope na primeru razvijenih finansijskih tržišta i finansijskog tržišta u razvoju. Doktorska disertacija, Preuzeto sa: https://singipedia.singidunum.ac.rs/izdanje/40980-komparativna-analiza-izlozenosti-banakariziku-kamatne-stope-na-primeru-razvijenih-finansijskih-trzista-i-finansijs
Račić, Ž., Stanišić, N., Račić, M. (2014) A Comparative Analysis of the Determinants of Interest Rate Risk Using the Example of Banks from Developed and Developing Financial Markets. Engineering Economics, 25(4): 395-400
Račić, Ž. (2013) Komparativna analiza uticaja veličine banaka na izloženost HPR-a kamatnom riziku - razvijeno finansijsko tržište vs. finansijsko tržište Republike Srbije. Škola biznisa, br. 1, str. 1-11
Stojmenović, M. (2021) Analiza tržišne koncentracije u bankarskom sektoru Republike Srbije. Bankarstvo, vol. 50, br. 1, str. 134-153
Vasić, V. (2020) Očekivanja i izazovi bankarskog sektora u 2021. godini. Bankarstvo, vol. 49, br. 4, str. 4-8
Virginie, T. (2015) The Effect of Bank Size on Risk Ratios: Implications on Banks'performance. Procedia Economics and Finance, 30: 903-909
Ҫolak, G., Öztekin, Ö. (2021) The Impact of COVID-19 Pandemic on Bank Lending Around the World. Journal of Banking & Finance, 133: 106207, date of access 25.01.2022
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bankarstvo2104036R
primljen: 22.07.2021.
prihvaćen: 01.02.2022.
objavljen u SCIndeksu: 18.03.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka