Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 8 od 34  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 46, br. 3, str. 52-73
Determinante tržišnih cena akcija na tržištu kapitala Bosne i Hercegovine
Univerzitet u Zenici, Ekonomski fakultet, Federacija BiH

e-adresaalmir.dr2@gmail.com
Ključne reči: volatilnost tržišta; rubno tržište; zatvarajuća cena; promet
Sažetak
Tržišta akcija su efikasna ako cene u bilo kojem momentu reflektuju sve javno dostupne informacije. Cene akcija bi trebalo da se prilagode u momentima kada investitori pokušavaju da iskoriste nove informacije koje nisu bile predmetom računovodstvenog evidentiranja. Osnovni cilj ovog rada je da se utvrdi da li zaista finansijski izveštaji odabrane skupine preduzeća koja kotiraju na Sarajevskoj i Banjalučkoj berzi predstavljaju dobru baznu osnovu i odraz tržišnih cena ili naprosto služe kao zakonska obaveza i zahtev regulatornih agencija. U radu će biti sprovedena regresiona analiza zavisne i nezavisnih varijabli za period od 2011. do 2015. godine. Kao zavisna varijabla će biti tretirana zatvarajuća cena trgovanja na berzama, dok će se kao nezavisne varijable koristiti sledeće: odnos tržišne cene i zarade (PE racio), zarada po akciji (EPS), neto dobit nakon oporezivanja (ND), ostvareni profit na akcijski kapital (ROE), odnos tržišne i knjigovodstvene vrednosti (PB), i ukupan promet na berzama (PR).
Reference
Baks, K., Kramer, C.F. (1999) Global Liquidity and Asset Prices: Measurement, Implications, and Spillovers. IMF Working Papers, 99(168): 1
Belke, A., Rees, A. (2009) The importance of global shocks for national policymakers: Rising, challenges for central banks. Discussion Papers of DIW Berlin, No. 922
Belke, A., Polleit, T. (2006) (How) do stock market returns react to monetary policy?: An ardl cointegration analysis for Germany. Kredit Kapital, 39(3), pp. 335-365
Bryman, A., Bell, E. (2007) Business research methods. Oxford: Oxford University Press, drugo izdanje
Centralna banka Bosne i Hercegovine (2016) Bilten, 2; http://www.cbbh.ba/Content/Archive/35
Choong, C., Baharumshah, A.Z., Yusop, Z., Habibullah, M.S. (2010) Private capital flows, stock market and economic growth in developed and developing countries: A comparative analysis. Japan and the World Economy, 22(2): 107-117
Damadoran, A. (2014) Applied corporate finance. John Wiley & Sons, četvrto izdanje
Erić, D., Stošić, I. (2013) Korporativno restrukturiranje. Beograd: Čigoja štampa
Jeremić, Z. (2006) Praktikum za finansijska tržišta. Beograd: Univerzitet Singidunum-Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje
Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske (2015) Informacija o stanju na tržištu hartija od vrijednosti, radu i poslovanju Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za prvo polugodište. http://www.secrs.gov.ba/Documents/Izvjestaji/a9ea9f9f-e960-41b4-b51f-f6d7e390c18f_sr-Latn-CS.pdf
Li, K. (2007) The growth in equity market size and trading activity: An international study. Journal of Empirical Finance, 14(1): 59-90
Mishkin, F., Matthews, K., Giuliodori, M. (2013) The economics of money, banking, and financial markets. Edinburgh, UK: Pearson Education
Rodić, J., Vukelić, G., Andrić, M. (2011) Analiza finansijskih izveštaja. Bečej: Proleter, a.d
Šoškić, D. (2006) Hartije od vrednosti - upravljanje portfolijom i investicioni fondovi. Beograd: Ekonomski fakultet-Centar za izdavačku delatnost
Valdez, S., Molyneux, Ph. (2016) An introduction to global financial markets. London, UK: Macmillan Publishers Limited, 8th edition
Vo, X.V., Batten, J. (2011) An empirical investigation of liquidity and stock returns relationship in vietnam stock markets during financial crisis. MPRA Paper, No. 29862
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bankarstvo1703052A
objavljen u SCIndeksu: 15.12.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka