Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 9 od 36  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 46, br. 4, str. 285-296
Upravljanje odnosima sa kupcima kao izvor konkurentnosti kompanija u promenjivom okruženju
Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

e-adresatijana.jugovic91@gmail.com, dejan.petrovic@fon.bg.ac.rs, milicak@fon.bg.ac.rs
Sažetak
Kreiranje poslovnih strategija i kvalitet poslovnog okruženja bitan su preduslov za jačanje konkurentnosti kompanija. Šanse za unapređenje konkurentnosti domaćih kompanija treba tražiti u pomeranju fokusa ka prihvatanju novih filozofija privređivanja, strategijskog upravljanja i inovativnosti. Jedan od načina kojim se može uticati na podizanje nivoa konkurentnosti je razvoj koncepta upravljanja odnosima sa kupcima. Koncept upravljanja odnosima sa kupcima treba da predstavlja poslovnu filozofiju koja teži zadovoljenju individualnih potreba kupaca, izgradnji dugoročnih odnosa sa kupcima i na taj način transformaciji kupca u lojalnog i odanog kupca. U savremenom okruženju kada je konkurencija sve intenzivnija, kupci su sve više informisani i proizvodi sve dostupniji, koncept upravljanja odnosima sa kupcima doprinosi smanjenju rizika poslovanja, uvećanju konkurentnosti i profita.
Reference
Buck-Emden, R., Zencke, P. (2004) mySAP CRM - The Official Guidebook to SAP CRM 4. O. Bon/Boston: SAP PRESS
Buckingham, R. (2011) Customer Once, Client Forever. Washington: Kiplinger Books
Carlile, P.R., Rebentisch, E.S. (2003) Into the Black Box: The Knowledge Transformation Cycle. Management Science, 49(9): 1180-1195
Cvijović, J., Kostić-Stanković, M., Janičić, R. (2014) Korišćenje baza podataka u oglašavanju. Marketing, vol. 45, br. 4, str. 299-311
Deshpande, R., Farley, J.U., Webster, F.E. (1993) Corporate Culture, Customer Orientation, and Innovativeness in Japanese Firms: A Quadrad Analysis. Journal of Marketing, 57(1): 23
Draganić, D. (2013) Upravljanje odnosima sa kupcima. Split: Ekonomski fakultet
Dukić, B., Gale, V. (2015) Upravljanje odnosima sa kupcima u fukciji zadržavanja potrošača. Ekonomski vjesnik, Vol. XXVIII, No. 2, str. 538-598
Filipović, V., Janičić, R. (2010) Strateški marketing. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Filipović, V., Kostić-Stanković, M. (2014) Marketing menadžment. FON-Institut za menadžment
Goldsmith, R.E., Flynn, L.R., Clark, R.A. (2014) The etiology of the frugal consumer. Journal of Retailing and Consumer Services, 21(2): 175-184
Jobber, D., Fahy, J. (2006) Osnovi marketinga. Beograd: Data status
Kabirg, S., Shanmugan, J. (2011) Development of a conceptual framework for brand loyalty: A Euro-Mediterranean perspective. Brand Management, Vol. 18, No. 4/5, pp. 285-299
Kostić-Stanković, M. (2009) Poslovna komunikacija - pregovaraje i komunikacija. Građevinski fakultet
Kostić-Stanković, M. (2011) Integrisane poslovne komunikacije. Fakultet organizacionih nauka
Kostić-Stankvić, M. (2013) Marketinško komuniciranje u upravljanju odnosima sa kupcima. Beograd: Zadužbina Andrejević
Kotler, P., Keller, K. (2006) Marketing Management. Beograd: Data status
Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G. (2006) Osnove marketinga. Zagreb: Mate
London, S. (2004) Choked by a data Sur leit. Financial Times
Lovreta, S., Petković, G., Berman, B., Veljković, S., Crnković, J., Bogetić, Z. (2010) Menadžment odnosa sa kupcima. Beograd: Ekonomski fakultet
Magdić, J. Sustavi za upravljanje odnosima s kupcima zasnovani na društvenim medijima. dostupno na: https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/KDI,_Jasmina_Magdic.pdf, preuzeto: 10.01.2016
Maggon, M., Chaudhry, H. (2015) Revisiting Relationship Marketing and Customer Relationship Management in Leading Tourism and Hospitality Journals: Research Trends From 2001 to 2013. Journal of Relationship Marketing, 14(1): 53-77
Mosurović-Ružičić, M.P., Kutlača, Đ.G. (2015) Organizational dimensions ratings innovation capacity of enterprise: Knowledge factors. Poslovna ekonomija, vol. 9, br. 1, str. 245-262
Murphy, C. (2002) Catching up with its glitzier cousin. Financial Times
Narver, J.C., Slater, S.F. (1990) The Effect of a Market Orientation on Business Profitability. Journal of Marketing, 54(4): 20
Orlić, R. (2006) Kadrovski menadžment. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Palmatier, R.W., Jarvis, C.B., Bechkoff, J.R., Kardes, F.R. (2009) The Role of Customer Gratitude in Relationship Marketing. Journal of Marketing, 73(5): 1-18
Peltier, J.W., Schibrowsky, J.A., Schultz, D.E. (2003) Interactive integrated marketing communication: combining the power of IMC, the new media and database marketing. International Journal of Advertising, No. 22, pp. 93-115
Petrović, D., Jovanović, P., Raković, R. (2010) Upravljanje projektnim rizicima. Beograd: Udruženje za upravljanje projektima Srbije (YUPMA)
Popović, N., Jaško, O., Prokić, N. (2010) Menadžment interorgnizacionih odnosa- Outsourcing, strateške alijanse, merdžeri i akvizicije. Beograd: Srpski ekonomski centar
Prahalad, C.K., Ramaswamy, V. (2004) Co-creation experiences: The next practice in value creation. Journal of Interactive Marketing, 18(3): 5-14
Severović, K. (2013) Upravljanje odnosima s klijentima kao izvor informacija za oblikovanje i poboljšanje usluge. Varaždin: Fakultet organizacije i informatike
Sofinti, T.D., Suryadi, K., Govindaraju, R., Budhi, P. (2009) Customer knowledge management in new product development. u: APIEMS, Proceedings of the scientific conference, Kitakyushu: APIEMS, str. 1268-1279
Stanković, Lj., Đukić, S. (2013) Marketing. Niš: Ekonomski fakultet
Stanković, Lj., Popović, A. (2011) Market-based knowledge management in function of improving competitiveness. u: Petrović E., Spasić D. [ur.] Proceedings of International Scientific Conference: Problems of Competitiveness of Contemporary Economies, Ekonomski fakultet, Niš, str. 197-209
Stanković, L., Đukić, S., Popović, A. (2014) Marketing inovacije kao izvor konkurentske prednosti preduzeća. Marketing, vol. 45, br. 4, str. 271-281
Webster, F.E. (1992) The Changing Role of Marketing in the Corporation. Journal of Marketing, 56(4): 1
Yeung, M., Ramasamy, B. (2007) Brand value and firm performance nexus: Further empirical evidence. Journal of Brand Management, 15(5): 322-335
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/markt1504285J
objavljen u SCIndeksu: 15.07.2016.