Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 27  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 66, br. 3, str. 158-184
Od biološkog do mešovitog metoda utvrđivanja neuračunljivosti u krivičnom pravu
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresadrakic100@gmail.com., g.drakic@pf.uns.ac.rs.
Projekat:
Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Ključne reči: neuračunljivost; krivično pravo; metodi utvrđivanja neuračunljivosti
Sažetak
Autori u svom radu najpre analiziraju evoluciju ideja o fenomenu duševno bolesnog tokom istorije, sve do savremenog pojma duševne bolesti i poremećenosti. Takav pristup obradi materije bio je neophodan jer je jasno da sadržina i pravni značaj instituta neuračunljivosti umnogome zavise od vladajućeg koncepta psihopatološkog. Autori tvrde da je savremeni institut neuračunljivosti, koji se u početku ustanovljavao primenom biološkog metoda, nastao početkom 19. veka, prihvatanjem tada vladajućeg psihijatrijskog učenja o duševnim bolestima. U daljem tekstu ukazuje se na prednosti i nedostatke tog metoda. Kao pokušaj da se spreči sve veći psihijatrijski uticaj na krivično pravo, vremenom je nastao novi, psihološki metod utvrđivanja neuračunljivosti. Zbog očiglednih slabosti, taj metod nikada nije uspeo da se afirmiše ni u teoriji, ni u krivičnom zakonodavstvu. Poslednji deo rada autori su posvetili detaljnom razmatranju biološko-psihološkog metoda utvrđivanja neuračunljivosti, koji je nastao kao reakcija na slabosti prethodna dva metoda. Oni ističu da, za razliku od tih metoda, mešoviti metod obezbeđuje pravnu sigurnost jer vrši preciznu podelu nadležnosti između sudije i veštaka-psihijatra u procesu dokazivanja nečije neuračunljivosti, sprečava preterani uticaj psihijatara na ishod postupka i, konačno, afirmiše jednu od najznačajnijih tekovina savremenog principa krivice - vezanost krivice za konkretno krivično delo i vremenski trenutak njegovog izvršenja.
Reference
Aćimović, M. (1978) Problemi duševno obolelih učinilaca krivičnih dela u krivičnim naukama. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4
Avakumović, J.Đ. (1887) Teorija kaznenog prava - prvi deo, II. Beograd: Srpska-kraljevska državna štamparija
Bloch, E. (1981) Princip nada. Zagreb: Naprijed, prijevod sa njemačkog H. Šarinić), II
Bojanin, S. (2011) Velika zabuna ili kriza psihijatrijske misli. Beograd: Konras
Bok, M. (2012) Objašnjenje i razumevanje u društvenim naukama - nomotetički i ideografski pristup. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 60, br. 1, str. 5-19
Bräutigam, W. (1972) Psychoanalise in foro. u: Göppinger H., Witter H. [ur.] Handbuch der forensischen Psychiatrie, Berlin-Heidelberg-New York: Springer Verlag, I
de Montenj, M. (2016) Ogledi. Beograd: Rad, prevod sa francuskog M. Đorđević
Delić, N. (2007) Neke dileme u vezi utvrđivanja neuračunljivosti i bitno smanjene uračunljivosti. u: Ignjatović Đ. [ur.] Stanje kriminaliteta u Srbiji i pravna sredstva reagovanja, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 1. deo
Delić, N. (2009) Nova rešenja opštih instituta u krivičnom zakoniku Srbije. Beograd: Pravni fakultet
Dimitrijević, A. (2005) Savremena shvatanja mentalnog zdravlja i poremećaja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Dobžanski, T. (1982) Evolucija čovečanstva. Beograd: Nolit
Dods, R.E. (2005) Blagoslovi ludila. u: Grci i iracionalno, Beograd: Službeni glasnik, prevod sa engleskog B. Gligorić
Drakić, D. (2007) Neuračunljivost. Novi Sad, doktorska disertacija
Drakić, D. (2015) O nastanku mera bezbednosti kao krivičnih sankcija. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 63, br. 1, str. 97-115
Đokić, I. (2016) Opšti pojam krivičnog dela u anglo-američkom pravu. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Eliade, M. (2007) Mit o vječnom povratku. Zagreb: Jesenski i Turk, (prijevod sa francuskog Lj. Novković)
Engell, R. (1969) Seelische Störungen als Ursache von Straftaten. u: Bitter W. [ur.] Verbrechen - Schuld oder Schicksal?, Stuttgart: Ernst Klett Verlag
Finger, A. (1902) Das Strafrecht. Berlin: Carl Heymanns Verlag
Fosije, R. (2009) Ljudi srednjeg veka. Novi Sad: Adresa, prevod sa francuskog T. Pekić et al
Fuko, M. (2002) Nenormalni. Novi Sad: Svetovi, (prevod sa francuskog M. Kozić)
Fuko, M. (2005) Psihijatrijska moć. Novi Sad: Svetovi, (prevod sa francuskog M. Kozić)
Husserl, E. (1979) Filozofija kao samoosmišljavanje čovječanstva, samoostvarenje uma. u: Filipović V. [ur.] Novija filozofija zapada, Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske
Janzarik, W. (1972) Zur Geschichte der forensischen Psychiatrie. u: Göppinger H., Witter H. [ur.] Handbuch der forensischen Psychiatrie, Berlin-Heidelberg-New York: Springer Verlag, I
Jaspers, K. (1978) Opšta psihopatologija. Beograd: Prosveta, prevod sa nemačkog P. Milekić
Jonas, H. (2003) Das Prinzip Verantwortung. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag
Kaiser, G. (1972) Entwicklungstendenzen des Strafrechts. u: Schroeder F.Ch., Zipf H. [ur.] Festschrift für Reinhart Maurach zum 70. Geburstag, Karlsruhe: Verlag C.F. Müller
Kapamadžija, B. (1974) Sudska psihijatrija. Novi Sad: Matica srpska
Kaufmann, A. (1976) Das Schuldprinzip: Eine strafrechtlich-rechtsphilosophische Untersuchung. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag
Kecmanović, D. (2010) Očima psihijatra. Beograd: Clio
Kelzen, H.V. (2001) Glavni problemi teorije državnog prava - razvijeni iz učenja o pravnom propisu. Beograd: Službeni list SRJ
Kostić, M. (2002) Forenzička psihologija. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Kröber, H.L. (2007) Willensfreiheit und strafrechtliche Verantwortlichkeit aus Sicht der forensischen Psychiatrie. u: Kannetzky F., Tegtmeyer H. [ur.] Personalität: Studien zu einem Schlüsselbegriff der Philosophie, Leipzig: Leipziger Universitätsverlag
Lenckner, T. (1972) Strafe, Schuld und Schuldfähigkeit. u: Göppinger H., Witter H. [ur.] Handbuch der forensischen Psychiatrie, Berlin-Heidelberg-New York: Springer Verlag, I
Lorenzer, A. (1989) Intimnost i socijalna patnja. Zagreb: Naprijed, prijevod sa njemačkog B. Buden
Ljubičić, M. (2015) O neuračunljivosti - sociološka studija. Beograd: Dosije
Mil, Dž.S. (2008) Prirodno i neprirodno. Loznica: Karpos, prevod sa engleskog S. Samurović
Mommsen, T. (1955) Römisches Strafrecht. Graz: Akademische Druck - U. Verlagsanstalt
Radbruch, G. (1961) Einführung in die Rechtswissenschaft. Stuttgart: K.F. Koehler Verlag
Roxin, C. (1997) Strafrecht: Allgemeiner Teil. München: Verlag C.H. Beck, I
Sartr, P.Ž. (1981) Kartezijanska sloboda. u: Portreti, Beograd: Nolit, izabrao M. Stambolić, prevod sa francuskog S. Marić et al
Sas, T. (2008) Mentalna bolest kao mit. Beograd: Clio, (prevod sa engleskog K. Vlatković)
Schmidt-Recla, A. (2000) Theorien zur Schuldfähigkeit. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag
Stojanović, Z. (2015) Krivično pravo i duševna bolest. Sociologija, vol. 57, br. 2, str. 219-230
Širokova, M. (2007) Lečenje duše. u: Miličić T. [ur.] Čovek - enciklopedija psihologija, Beograd: Sofos, prevod sa ruskog Lj. Miličić
Tondorf, G. (2005) Psychologische und psychiatrische Sachverständige im Strafverfahren. Heidelberg: C. F. Müller
Vajs, A. (1965) Razvitak civilizacije. Beograd: Naučna knjiga, str. 8
von Hofmann, E. (1895) Lehrbuch der gerichtlichen Medizin. Wien-Leipzig: Urban & Schhwarzenberg
von Krafft, E.R. (1882) Grundzüge der Criminalpsychologie: Für Juristen. Stuttgart, 2.Auflage
Vuković, I. (2018) Objektivno uračunavanje u krivičnom pravu. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Vuković, I. (2013) Razumevanje krivične odgovornosti i kažnjivosti u srpskom zakonodavstvu i teoriji # Understanding of criminal responsibility and liability to punishment in Serbian theory and legislature. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 51, br. 2, str. 93-105
Žakar, R. (1997) Ludilo. Beograd: Biblioteka XX vek, (prevod sa francuskog B. Lalović)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1803158D
objavljen u SCIndeksu: 25.10.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka