Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 4 od 27  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 65, br. 1, str. 25-58
Pravna priroda i krivičnopravni - materijalni i procesni - efekat zastarelosti krivičnog gonjenja - II deo
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaskulic@ius.bg.ac.rs
Sažetak
Rad sadrži analizu krivičnopravnog i krivičnoprocesnog efekta zastarelosti, kao instituta koji ima 'dvostruku prirodu', kako krivično-pravnu, tako i krivičnoprocesnu, a koji svoje specifično dejstvo ostvaruje pre svega u krivičnom postupku, kada nastupila zastarelost predstavlja trajnu krivičnoprocesnu smetnju, koja onemogućava krivično gonjenje i predstavlja razlog za okončanje krivičnog postupka, ako je on započeo, odnosno sprečava njegovo započinjanje, ukoliko krivični postupak još uvek nije započet, što se u obe ove situacije manifestuje donošenjem odgovarajućih odluka organa postupka - bilo krivičnog suda, bilo javnog tužioca, ukoliko se radi o krivičnim delima za koja se goni po službenoj dužnosti. U radu se razmatra pojam zastarelosti i njen ratio legis, određena uporednopravna rešenja (nemačko krivično pravo i krivično pravo Sjedinjenih Američkih Država), normativna rešenja u srpskom krivičnom pravu, kao i osnovni krivičnoprocesni efekti zastarelosti, uz posebno analiziranje nelogičnog rešenja u Zakoniku o krivičnom postupku, gde je zastarelost pogrešno svrstana u jednu od apsolutno bitnih povreda odredaba krivičnog postupka.
Reference
Ambos, K. (2006) Internationales Strafrecht - Strafanwendungsrecht, Völkerstrafrecht, Europäisches Strafrecht. München: Verlag C. H. Beck
Babić, M., Marković, I. (2009) Krivično pravo - opšti dio. Banja Luka: Pravni fakultet
Babić, M., Marković, I. (2011) Međunarodno krivično pravo. Banja Luka: Pravni fakultet
Burke, R.H. (2005) An Introduction to Criminological Theory. Portland, Oregon: Willan Publishing
Cassese, A. (2003) International Criminal Law. Oxford, New York: Oxford University Press
Cetinić, M. (1983) Institut zastarelosti u jugoslovenskom krivičnom pravu. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo (JRKK), 1-2
Cetinić, M. (1980) Zastarelost u krivičnom pravu SFRJ. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, magistarska teza
Cetinić, M. (2006) Institut zastarelosti u Krivičnom zakoniku Srbije sa predlogom de lege ferenda. Branič - časopis Advokatske komore Srbije, vol. 118, br. 2, str. 31-37
Cetinić, M.M. (2004) Neka pitanja računanja početka zastarevanja krivičnog gonjenja. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 90, br. 1-2, str. 107-121
Delibašić, V. (2014) Suzbijanje zloupotreba opojnih droga sa stanovišta krivičnog prava. Beograd: Službeni glasnik
Gropengießer, H., Kreicker, H. (2003) 'National Bericht - Deutschland', Nationale Strafverfolgung välkerrechtlicher Verbrechen, Band 1. Freiburg: Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht
Hagan, F.E. (2008) Introduction to Criminology - Theories, Methods and Criminal Behavior. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
Hall, D. (1992) Criminal law and procedure. New York: Lawyers Cooperative Publishing
Jescheck, H.H., Weigend, T. (1996) Lehrbuch des Strafrechts: Allgemeiner Teil. Berlin: Duncker & Humblot
Kindhäuser, U. (2009) Strafrecht - Besonderer Teil I - Straftaten gegen Persönlichkeitsrechte, Staat und Geselschaft. Baden, Baden: Nomos
Panov, S. (2008) Porodično pravo. Beograd: Pravni fakultet
Perić, O. (2005) Komentar Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Beograd: Službeni glasnik
Roxin, C., Schünemann, B. (2012) Strafverfahernsrecht. München: Verlag C. H. Beck
Roxin, C. (2006) Strafrecht - Allgemeiner Teil, Band I - Grundlagen, Der Aufbau der Verbrechenslehre. München: Verlag C. H. Beck
Roxin, C. (1998) Strafverfahrensrecht. München: Verlag C. H. Beck
Satzger, H. (2012) Die Verjährung im Strafrecht. München, http://www. juraexamen.info/wp-content/uploads/jura-2012-0094.pdf, 25. Mart 2016
Satzger, H. (2005) Internationales und Europäisches Strafrecht. Baden, Baden: Nomos
Scheb, J.M., Scheb, J.M.I. (2002) Criminal law and procedure. Belmont: Wadsworth & Thomson Learning
Schönke, A., Schröder, H. (2001) Strafgesetzbuch: Kommentar. München: Verlag C. H. Beck
Srzentić, N., i dr. (1986) Komentar Krivičnog zakona SFRJ. Beograd: Savremena administracija
Stangroom, J., Garvey, J. (2006) Die berühmtesten Philosophen. London, Münster: Premio
Stojanović, Z. (2012) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, Z. (2016) Usaglašavanje Krivičnog zakonika Srbije sa Istanbulskom konvencijom. u: Zbornik Udruženja javnih tužilaca Srbije - Dominantni pravci razvoja krivičnog zakonodavstva i druga aktuelna pitanja u pravnom sistemu Srbije, Kopaonik
Stojanović, Z. (2007) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
Stojanović, Z. (2008) Krivično pravo. Podgorica: CID
Stojanović, Z. (2008) Međunarodno krivično pravo. Beograd: Pravna knjiga
Stojanović, Z. (2016) Silovanje bez prinude - usaglašavanje KZ Srbije sa članom 36 Istanbulske konvencije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 21, br. 1, str. 1-23
Stojanović, Z., Perić, O. (2007) Krivično pravo posebni deo. Beograd: Pravna knjiga
Škulić, M. (2004) National Bericht: Serbien und Montenegro. u: Eser A.; Kreicker H. [ur.] Nationale Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen, Freiburg: Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Teilband III
Škulić, M., Ilić, G. (2012) Novi Zakonik o krivičnom postupku Srbije - reforma u stilu jedan korak napred - dva koraka nazad. Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
Škulić, M. (2015) Načelo oportuniteta krivičnog gonjenja i (ne)delovanje načela ne bis in idem. Pravni informator - stručno-informativni časopis, 10
Škulić, M., Ilić, G. (2012) Novi Zakonik o krivičnom postupku Srbije - kako je propala reforma - šta da se radi?. Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
Škulić, M. (2015) Opšti pojam krivičnog dela u Sjedinjenim Američkim Državama - sličnosti i razlike u odnosu na srpsko krivično pravo. u: Tematska monografija: Kaznena reakcija u Srbiji, Beograd, V deo
Škulić, M., Bugarski, T. (2015) Krivično procesno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Škulić, M. (2015) Krivično procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Škulić, M. (2012) Krivično procesno pravo. Podgorica: CID
Škulić, M. (2011) Maloletničko krivično pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Škulić, M. (2005) Međunarodni krivični sud - nadležnost i postupak. Beograd: Pravni fakultet
Škulić, M. (2016) Zastarelost krivičnog gonjenja - zakonsko rešenje i neka sporna pitanja. Bilten Prvog osnovnog suda u Beogradu, Beograd, 1/2016
Škulić, M. (2015) Neuračunljivost i intoksikacija učinoca u krivičnom pravu SAD - sličnosti i razlike sa neuračunljivošću i skrivljenom neuračunljivošću u srpskom krivičnom pravu. Nauka, bezbednost, policija, vol. 20, br. 2, str. 1-25
Škulić, M. (2014) Odnos organizovanog kriminaliteta u krivičnopravnom smislu i saučesništva. Nauka, bezbednost, policija, br. 3, str. 1-26
Škulić, M.Z. (2010) Načelo zakonitosti u krivičnom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 58, br. 1, str. 66-107
Vuković, I. (2013) Krivična dela nepravog nečinjenja. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Wessels, J., Beulke, W. (2003) Strafrecht: Allgemeiner Teil: Die Straftat und Ihr Aufbau. Heidelberg: C.H. Müller
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1701025S
objavljen u SCIndeksu: 21.05.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka