Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 9 od 21  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo
2007, vol. 43, br. 1, str. 311-318
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 21/07/2007
Mikrobiološka svojstva černozema na lokalitetima u okolini Novog Sada
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
bInstitut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun

Sažetak

Mikroorganizmi učestvuju u formiranju zemljišta i održavaju njegovu plodnost Brojnost pojedinih grupa mikroorganizama i aktivnost enzima se koriste kao pokazatelji kvaliteta/plodnosti zemljišta. Na mikro biološka svojstva zemljišta utiču ekološki uslovi, agrotehničke mere, biljna vrsta i prisustvo teških metala. U radu su date hemijske i mikrobiološke karakteristike černozema, po dubini profila, na šest lokaliteta, u okolini Novog Sada. Osnovna hemijska svojstva černozema pokazuju da su alkalne reakcije, dobro snabdevena azotom (sem lokaliteta Novi Sad-Guskov salaš). Sadržaj fosfora i kalijuma se kretao od srednje snabdevenosti do izrazito visokih vrednosti na lokalitetu Kovilj i Novi Sad-Guskov salaš. Na osnovu rezultata može se zaključiti da je mikrobiološka aktivnost najintenzivnija u površinskom sloju zemljišta, a sa dubinom opada. Prisustvo ukupnog broja mikroorganizama amonifikatora i oligonitrofila je visoko (od 106 do 107 po gramu-1 zemljišta). Azotobacter sp., kao značajan pokazatelj azoto fiksacionog bilansa je utvrđen na svim lokalitetima. Zastupljenost gljiva je veća u odnosu na zastupljenost aktinomiceta, osim lokaliteta Kovilj i Novi Sad-Guskov salaš. Dehidrogenaza, kao pokazatelj oksidoredukcionih procesa u zemljištu, je izuzetno visoka na lokalitetu Irmovo do 20 cm dubine, a sa dubinom opada.

Ključne reči

Reference

Anderson, G.R. (1965) Ecology of Azotobacter in soil of the palouse region, I: Occurrence. Soil Science, 86, str. 57-65
Conklin, A.R. (2002) Soil microorganisms. Soil Sediment and Water, AEHS magazine, aehs. Com, I-II: 1-4
Govedarica, M.M., Milošević, N.A., Jarak, M.N., Bogdanović, D., Vojvodić-Vuković, M. (1993) Mikrobiološka aktivnost u zemljištima Vojvodine. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, br. 21, str. 75-84
Higa, T., Parr, J.F. (1994) Beneficial and effective microorganisms for a sustainable agriculture and environment. Atami, Japan: International Nature Farming Research Center
Milošević, N., Govedarica, M., Jarak, M. (2000) Mikrobiološka svojstva zemljišta oglednog polja Rimski Šančevi. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 33, str. 13-20
Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Ubavić, M., Hadžić, V.B., Nešić, L.M. (2003) Mikrobiološke karakteristike zemljišta - osnova za kontrolu plodnosti. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 39, str. 93-100
Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Jarak, M.N. (1997) Mikrobi zemljišta - značaj i mogućnosti. u: Dragović S. [ur.] Uređenje, korišćenje i očuvanje zemljišta, Zbornik radova 9. kongresa za proučavanje zemljišta, 23-27 juni, Novi Sad, Beograd-Novi Sad: Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta / JDPZ, str. 389-398
Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Jarak, M.N. (1997) Mikrobiološka aktivnost - važno svojstvo u određivanju plodnosti zemljišta. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, br. 29, str. 45-52
Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Jarak, M.N. (1999) Soil microorganisms: An important factor of agroecological systems. Acta biologica iugoslavica - serija A: Zemljište i biljke, 48 (2), str. 103-110
Milošević, N.A., Govedarica, M., Ubavić, M., Čuvardić, M., Vojin, S. (2003) Mikrobi - značajno svojstvo za karakterizaciju plodnosti poljoprivrednog zemljišta. Agroznanje, Banja Luka, 2, str. 81-88
Poshon, J., Tardieux, P. (1962) Techniques d'analyse en microbiologie du soil. Paris: Edit. de la Tourelle
Thalmann, A. (1968) Zur Methodik der Bestimmung der Dehydrogenaseaktivität im Boden mittels Triphenyltetrazoliumchlorid [TTC]. Landwirtsch. Forsch., 21, 249-258
Zvyagintsev, E. (1994) Biodiversity of microorganisms in different soil types. u: World Congress of Soil Science (15th), Acapulco, Mexico, 10-16. 07. 1994, vol. 4b, 168-182