Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 10 od 38  
Back povratak na rezultate
2012, br. 47, str. 261-268
Uticaj redovne nastave fizičkog vaspitanja na adaptivne procese motoričke agilnosti i funkcionalnih sposobnosti
aUniverzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bUniverzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Jagodina
cUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Pale, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: učenice osnovnih škola; redovna nastava fizičkog vaspitanja; motorička agilnost; funkcionalne sposobnosti
Sažetak
Uzorak je činilo 40 ispitanica uzetih iz populacije učenica osnovnih škola u Nišu, uzrasta 12 godina ± 6 meseci, obuhvaćenih redovnom nastavom fizičkog vaspitanja. Osnovni cilj istraživanja je bio utvrđivanje uticaja programskih sadržaja redovne nastave fizičkog vaspitanja na razvoj motoričke agilnosti i funkcionalne sposobnosti ispitanica. Problem istraživanja je bio da se ispita da li će pod uticajem sredstava telesnih vežbi u nastavnom procesu doći do statitistički značajnog povećanja nivoa motoričke agilnosti i funkcionalnih sposobnosti kod ispitanica. Primenom Studentovog t-testa za male zavisne uzorke i kanoničke diskriminativne analize utvrđeno je da je pod uticajem sredstava telesnih vežbi na kraju tromesečnog izvođenja redovne nastave fizičkog vaspitanja došlo do statistički značajnog povećanja nivoa motoričke agilnosti i funkcionalnih sposobnosti ispitanica.
Reference
Ara, I., Vicente-Rodr??Guez, G., Jimenez-Ramirez, J., Dorado, C., Serrano-Sanchez, J.A., Calbet, J.A.L. (2004) Regular participation in sports is associated with enhanced physical fitness and lower fat mass in prepubertal boys. International Journal of Obesity, 28(12): 1585-1593
Armstrong, N., McManus, A. (1994) Children's fitness and physical activity - a challenge for physical education. British Journal of Physical Education, 2: 20-26
Beets, M.W., Pitetti, K.H. (2005) Contribution of physical education and sport to health-related fitness in high school students. Journal of school health, 75(1): 25-30
Beunen, G.P., Malina, R.M., Renson, R., Simons, J., Ostyn, M., Lefevre, J. (1992) Physical activity and growth, maturation and performance: A longitudinal study. Med Sci Sports Exerc, 24(5): 576-85
Blažević, S. (1997) Utjecaj različito programiranoga kineziološkog tretmana na promjene u pokazateljima motoričkih sposobnosti. u: Međunarodna znanstvena konferencija 'Kineziologija - Sadašnjost i budućnost, Zbornik radova, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet za fizičku kulturu, str. 27-31
Bompa, T.O. (2006) Teorija i metodologija treninga. Zagreb: Hrvatski košarkaški savez
Brown, L.E., Ferrigno, V.A., Santana, C. (2000) Training for speed, agility, and quickness. Champaign, IL: Human Kinetics
Heimar, S., Medved, R. (1997) Funkcionalna dijagnostika treniranosti sportaša. u: Međunarodno savetovanje, Zbornik radova, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet za fizičku kulturu, str. 23-44
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje - Institut za naučna istraživanja
Malacko, J. (1982) Osnove sportskog treninga - kibernetički pristup. Beograd: Sportska knjiga
Malacko, J., Rađo, I. (2004) Tehnologija sporta i sportskog treninga. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
Metvejev, L.P. (2000) Osnovi suvremenog sistema sportivnoj trenirovki. Moskva: FIS
Milanović, L. (2007) Metodika treninga brzinsko-eksplozivnih svojstava kod djece i mladih. u: Kondiciona priprema sportaša, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Mišigoj-Duraković, M. (2008) Kinantropologija - biološki aspekti telesnog vežbanja. Zagreb: Kineziološki fakultet
Pržulj, D. (2007) Kondiciona priprema sportista. Pale: Fakultet fizičke kulture
Višnjić, D. (2008) Nastava fizičkog vaspitanja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ward, D.S., Saunders, R., Felton, G.M., Williams, E., Epping, J.N., Pate, R.R. (2006) Implementation of a school environment intervention to increase physical activity in high school girls. Health education research, 21(6): 896-910
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gads1247261B
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2013.