Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 9 od 48  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 48, br. 3, str. 155-160
Konceptualni pristupi modeliranju korporativne reputacije
Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

e-adresatamarav@fon.bg.ac.rs, milicak@fon.bg.ac.rs, cicvaric.slavica@fon.bg.ac.rs
Ključne reči: korporativna reputacija; modeli korporativne reputacije; stejkholderi; potrošači
Sažetak
Na osnovu dokazanog uticaja korporativne reputacije na poslovne performanse i tržišnu vrednost kompanije, prevashodno kroz pozitivan uticaj na stavove i ponašanje potrošača i ključnih stejkholdera, sve veća pažnja naučnika i praktičara posvećena je modeliranju i merenju korporativne reputacije. Naučnici još uvek nisu usaglašeni oko teoretskog okvira za proučavanje, odnosno upravljanje i merenje reputacije. Osnovni predmet razilaženja u pristupima su tzv. konstituenti reputacije, odnosno šta čini reputaciju, a šta su preteče i posledice reputacije. U radu je dat pregled dosadašnjih teoretskih modela reputacije, sistematizovanih u tri osnovna konceptualna pristupa: koncept zasnovan na društvenim očekivanjima, koncept zasnovan na 'korporativnoj ličnosti' i koncept zasnovan na poverenju. Kulturološka, odnosno geografska determinisanost modela, značajno utiče na vrstu i značaj elemenata koji čine konstrukt reputacije. U naučnoj diskusiji o validnosti primene istog instrumenta za merenje reputacije u različitim zemljama, odnosno kulturnim podnebljima, sve je zastupljenije mišljenje da je neophodna adaptacija modela kako bi rezultati istraživanja bili validni i uporedivi. Stoga je u radu prikazan i model za merenje korporativne reputacije u Srbiji, koji sadrži šest osnovnih dimenzija sa 23 pripadajuća atributa identifikovanih na osnovu empirijskog istraživanja.
Reference
Bakić, V.T. (2012) Upravljanje reputacijom primenom koncepta korporativne društvene odgovornosti u marketingu i odnosima s javnošću. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Doktorska disertacija
Berens, G., van Riel, C.B.M. (2004) Corporate Associations in the Academic Literature: Three Main Streams of Thought in the Reputation Measurement Literature. Corporate Reputation Review, 7(2): 161-178
Chun, R. (2005) Corporate reputation: Meaning and measurement. International Journal of Management Reviews, 7(2): 91-109
Davies, G., Chun, R., da Silva, R.V., Roper, S. (2003) Corporate reputation and competitiveness. London-New York: Routledge
Fishbein, M., Ajzen, I. (1975) Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company
Fombrun, C.J., Gardberg, N.A., Sever, J.M. (2000) The Reputation QuotientSM: A multi-stakeholder measure of corporate reputation. Journal of Brand Management, 7(4): 241-255
Gardberg, N.A. (2006) Reputatie, Reputation, Réputation, Reputazione, Ruf: A cross-cultural Qualitative Analysis of Construct and Instrument Equivalence. Corporate Reputation Review, 9(1): 39-61
Groenland, E.A.G. (2002) Qualitative Research to Validate the RQ-Dimensions. Corporate Reputation Review, 4(4): 308-315
Helm, S. (2005) Designing a Formative Measure for Corporate Reputation. Corporate Reputation Review, 8(2): 95-109
Macmillan, K., Money, K., Downing, S., Hillenbrand, C. (2004) Giving your organisation SPIRIT: an overview and call to action for directors on issues of corporate governance, corporate reputation and corporate responsibility. Journal of General Management, 30(2): 15-42
Miyamoto, T., Rexha, N. (2004) Determinants of three facets of customer trust. Journal of Business Research, 57(3): 312-319
Newell, S.J., Goldsmith, R.E. (2001) The development of a scale to measure perceived corporate credibility. Journal of Business Research, 52(3): 235-247
Ponzi, L.J., Fombrun, C.J., Gardberg, N.A. (2011) RepTrak™ Pulse: Conceptualizing and Validating a Short-Form Measure of Corporate Reputation. Corporate Reputation Review, 14(1): 15-35
Puncheva‐Michelotti, P., Michelotti, M. (2010) The role of the stakeholder perspective in measuring corporate reputation. Marketing Intelligence & Planning, 28(3): 249-274
Schwaiger, M. (2004) Components and Parameters of Corporate Reputation - An Empirical Study. Schmalenbach Business Review, 56(1): 46-71
Tischer, S., Hildebrandt, L. (2014) Linking corporate reputation and shareholder value using the publication of reputation rankings. Journal of Business Research, 67(5): 1007-1017
Vlastelica, T. (2016) Korporativna reputacija i društvena odgovornost. Beograd: Zadužbina Andrejević
Walker, K. (2010) A Systematic Review of the Corporate Reputation Literature: Definition, Measurement, and Theory. Corporate Reputation Review, 12(4): 357-387
Walsh, G., Wiedmann, K. (2004) A Conceptualization of Corporate Reputation in Germany: An Evaluation and Extension of the RQ. Corporate Reputation Review, 6(4): 304-312
Walsh, G., Beatty, S.E. (2007) Customer-based corporate reputation of a service firm: scale development and validation. Journal of the Academy of Marketing Science, 35(1): 127-143
Weng, P., Chen, W. (2017) Doing good or choosing well? Corporate reputation, CEO reputation, and corporate financial performance. North American Journal of Economics and Finance, 39: 223-240
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Markt1703155V
objavljen u SCIndeksu: 05.04.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Industrija (2017)
Determinante i efekti reputacije maloprodavca - rezultati iz privrede u razvoju
Rajić Tamara, i dr.

Nau pub Drž univ u Novom Pazaru. Ser B: Druš & human nauke (2021)
Značaj reputacije kao intelektualne imovine za konkurentnost preduzeća
Krstić Bojan, i dr.

Tehnika (2021)
Analiza odnosa između korporativnog identiteta, imidža i reputacije preduzeća
Vuković Milovan V., i dr.

prikaži sve [13]