Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 5 od 10  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 4, br. 10, str. 113-117
Kontinualno praćenje vanbolničkog srčanog zastoja na teritoriji opštine Sombor - EuReCa_Srbija
Dom zdravlja, Sombor

e-adresazokiswim@gmail.com
Sažetak
Cilj: Praćenje epidemiologije vanbolničkog srčanog zastoja na teritoriji opštine Sombor u vremenskom periodu 01. januar 2016 - 01. jun 2017. sa ciljem utvrđivanja kvaliteta zbrinjavanja VBSZ. Metodologija: U metodologiji rada su obrađivani prikupljeni podaci iz prospektivne, opservacionog trijala Evropskog Resuscitacionog Saveta Srbije koji je pod brojem NCT02236819 registrovan u bazi trijala i odbren od zdravstvenih autoriteta u SAD. Ovaj program je organizovao Resuscitacioni Savet Srbije a na osnovu ovlašćenja Evropskog Resuscitacionog Saveta a uz podršku Sekcije urgentne medicine-SLD. Podaci su unešeni od strane glavnog istraživača u jedinstvenu bazu podataka putem onlajn unosa i aplikacije prilagođene za rad na mobilnom telefonu postavljene na adresi www.eureca.rs Rezultati: Služba hitne medicinske pomoći Sombor pokriva teritoriju od 85.900 stanovnika. U posmatranom periodu na lekarske ekipe Službe hitne medicinske pomoći (SHMP) su potvrdile 119 (138,5/100.000) vanbolničkih srčanih zastoja. Kardiopulmonalna resuscitacija (KPR) je započeta kod 94 (109,4/100.000) pacijenata. Polna distribucija ukazuje na 58 VBSZ kod muškaraca i 36 kod žena. Najčešći etiološki uzrok VBSZ je kardiološki 61 (71/100.000) pacijenata. Prebivalište je najčešće mesto nastanka VBSZ 69 sa incidencom 80,3/100.000). Svedok je bio prisutan kod 61 VBSZ (71/100.000), a svedok- laik je KPR započeo 19 (22/100.000)puta do dolaska SHMP. Telefonski vođen KPR od strane dispečera 14 (16,2/100.000) puta. Inicijalni šokabilan ritam (vetrikularna tahikardija bez pusa VT /ventrikularna fibrilacija VF) je imalo 30 (34,9/100.000) pacijenata, ne šokabilan ritam (asistolija/PEA) je imalo 64 (74,5/100.000) pacijenata. Spoljašnji automatski defibrilator (AED) se ni jednom nije primenio. Povratak spontane cirkulacije (ROSC) je postignut kod 51 (59,3/100.000). Posmatrajući cirkadijalni ritam postignutog ROSC-a, uočavamo da je povratak spontane cirkulacije najčešće postignut u vremenskom periodu 6-14 časova. Do otpusta preživelo 6 (6,9/100.000) pacijenta sa vanbolničkim srčanim zastojem, a nakon 30 dana 4 (4,6/100.000). ZAKLJUČAK: Posmatranjem epidemioloških podataka vanbolničkog srčanog zastoja, uočavamo promene u kvalitetu zbrinjavanja pacijenata koji su doživeli srčani zastoj. Analize ukazuju da je veća incidenca gotovo svih parametara koji su obuhvaćeni studijom u odnosu na raniji period. Dalja opservacija će nam omogućiti da sagledamo koji su to sve faktori koji su doprineli poboljšanju rezultata kako bi se održao odn. nastavio pozitivan trend.
Reference
Beljić, N.M., Tomić, B.N. (2018) Cirkardijalni ritam i polna distribucija srčanog zastoja. ABC - časopis urgentne medicine, vol. 18, br. 2, str. 16-21
Budimski, M., Jakšić-Horvat, K., Momirović-Stojković, M., Fišer, Z. (2017) Eureca Serbia 2015-2016: Two-year analysis. Journal Resuscitatio Balcanica, vol. 3, br. 6, str. 18-21
Fišer, Z., Jakšić-Horvat, K., Vlajović, S., Milić, S., Lazić, A., Raffay, V. (2015) Eureka One 2014. Srbija. Medicina danas, vol. 14, br. 7-9, str. 95-102
Goto, Y., Maeda, T., Nakatsu-Goto, Y. (2014) Prognostic implications of conversion from nonshockable to shockable rhythms in out-of-hospital cardiac arrest. Critical Care, 18(5): 528
Gräsner, J.T., i dr. (2016) EuReCa ONE-27 Nations, ONE Europe, ONE Registry A prospective one month analysis of out-of-hospital cardiac arrest outcomes in 27 countries in Europe. Resuscitation, 105: 188-195
Holcer-Vukelič, S., Mitrović, M., Pešić, I. (2015) EuReCa Serbia One 2014 - Istraživački Centar Sombor - Rezultati istraživanja oktobar - decembar 2014. godine i prikaz na godišnjem nivou. ABC - časopis urgentne medicine, vol. 15, br. 3, str. 60-64
Jakšić-Horvat, K., Budimski, M., Holcer-Vukelić, S., Koprivica, J., Babić, Z., Vidović, M., Lazić, A., Pajor, M., Milić, S., Šijačić, S., Martinović, B., Vukobrat, N., Fišer, Z. (2015) 'Eureka One' 2014. - Vojvodina. Medicina danas, vol. 14, br. 7-9, str. 108-114
Jakšić-Horvat, K., Budimski, M., Holcer-Vukelić, S. (2018) Analiza epidemioloških podataka vanbolničkog srčanog zastoja kod žena u Vojvodini. Journal Resuscitatio Balcanica, vol. 4, br. 9, str. 79-84
Koprivica, J., Živanović, A. (2018) Incidenca vanbolničkog srčanog zastoja u Zrenjaninu. Journal Resuscitatio Balcanica, vol. 4, br. 9, str. 89-93
Matsumura, Y., Nakada, T., Shinozaki, K., Tagami, T., Nomura, T., Tahara, Y., Sakurai, A., Yonemoto, N., Nagao, K., Yaguchi, A., Morimura, N. (2016) Nighttime is associated with decreased survival and resuscitation efforts for out-of-hospital cardiac arrests: a prospective observational study. Critical Care, 20(1): 141
Momirović-Stojković, M., Gavrilović, N., Jakšić-Horvat, K. (2017) EuReCa Serbia Subotica 2015-2016: Does the system strengthening lead to better results?. Journal Resuscitatio Balcanica, vol. 3, br. 7, str. 33-36
Wallace, S.K., Abella, B.S., Shofer, F.S., Leary, M., Agarwal, A.K., Mechem, C. C., Gaieski, D.F., Becker, L.B., Neumar, R.W., Band, R.A. (2013) Effect of Time of Day on Prehospital Care and Outcomes After Out-of-Hospital Cardiac Arrest. Circulation, 127(15): 1591-1596
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/JRB1810118H
objavljen u SCIndeksu: 16.10.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

J Resuscitatio Balcan (2018)
EuReCa_Serbia - koliko smo napredovali?
Milić Saša, i dr.

ABC - čas urg medicine (2018)
Epidemiologija vanbolničkog srčanog zastoja u opštini Kanjiža - EuReCa Srbija
Babinski Deže D., i dr.

J Resuscitatio Balcan (2018)
Incidenca vanbolničkog srčanog zastoja u Zrenjaninu
Koprivica Jovanka, i dr.

prikaži sve [15]