Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 8 od 16  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 24, br. 2, str. 125-132
Efekat kukuruznog glutena na zakorovljenost soje
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresaljnik@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Organska poljoprivreda: Unapređenje proizvodnje primenom đubriva, biopreparata i bioloških mera (MPNTR - 31027)

Ključne reči: kukuruzni gluten; korovi; soja
Sažetak
U radu je analiziran uticaj kukuruznog glutena (CG) na korovsku floru useva soje tokom vegetacionog perioda 2013. godine na oglednom polju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, na Rimskim Šančevima. Ogled je postavljen u tri ponavljanja, koji je obuhvatao varijante sa primenom kukuruznog glutena u različitim koncentracijama: 50g/m2, 100 g/m2, 200 g/m2 i 300 g/m2 kao i kontrolnu varijantu (bez primene kukuruznog glutena). Nakon tri ocene brojnosti na ogledu je konstatovano prisustvo ukupno 9 korovskih vrsta, od kojih su svih 9 bile konstatovane samo na varijanti uz primenu 200g CG /m2 i to: Ambrosia artemisiifolia, Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Convolvulus arvensis, Cynodon dactylon, Datura stramonium, Solanum nigrum, Sorghum halepense i Xanthium strumarium. Od navedenih vrsta, najveću brojnost i stalnost beležimo za vrste: Datura stramonium, Xanthium strumarium, Sorghum halepense i Solanum nigrum, među kojim se naročito po velikoj brojnosti ističe Datura stramonium. Zabeležene su i statistički značajne razlike u broju individua između pojedinih vrsta, između različitih varijanti ogleda, kao i između tri ocene.
Reference
Bingaman, B.R., Christians, N.E. (1995) Greenhouse Screening of Corn Gluten Meal as a Natural Control Product for Broadleaf and Grass Weeds. HortScience, 30(6): 1256-1259
Christians, N.E. (1993) The use of corn gluten meal as a natural preemergence weed control in turf. Intl. Turfgrass Soc. Res. J., 7: 284-290
Cox, C. (2005) Corn Gluten Meal - A Natural Lawn Care Herbicide. Journal of Pesticide Reform, 25 (4): 6-7
Dayan, F.E., Cantrell, C.L., Duke, S.O. (2009) Natural products in crop protection. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(12): 4022-4034
Josifović, M., ed. (1970-1986) Flora Republike Srbije. I-IX. Beograd: SANU
Kovačević, D., Momirović, N. (2004) Borba protiv korova u organskoj poljoprivredi. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 13, br. 2, str. 261-276
Manojlović, M., Čabilovski, R., Bavec, M. (2010) Organic Materials - Sources of Nitrogen in Organic Production of Lettuce. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 34: 163-172
Nikolić, L., Milošev, D., Šeremešić, S., Latković, D., Červenski, J. (2012) Diverzitet korovske flore u konvencionalnoj i organskoj poljoprivredi. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 21, br. 1, str. 13-20
Radović, I. (2005) Razvoj ideje o značaju i potrebi zaštite biodiverziteta. u: Biodiverzitet na početku novog milenijuma, naučni skup, Zbornik radova, Beograd: SANU - Odeljenje hemijskih i bioloških nauka, 17-51, Naučni skupovi, Knjiga CXI, Knjiga 2
Stier, J. (1990) Corn gluten meal and other natural products for weed control in turf grass. http://www.soils.wisc.edu/extension/wcmc/proceedings/4C.stier.pdf, Maj 2015
Škorić, A., Filipovski, G., Ćirić, M. (1985) Klasifikacija zemljišta Jugoslavije. Sarajevo: Akademija nauke i umetnosti Bosna i Hercegovina, Posebna izdanja, knjiga 13
Webber, C.L., Shrefler, J.W. (2007) Corn Gluten Meal Applicator for Weed Control in Organic Vegetable Production. Journal of Vegetable Science, 12(4): 19-26
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ActaHerb1502125N
objavljen u SCIndeksu: 28.12.2018.