Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 7 od 42  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 32, br. 1, str. 89-104
Determinante stavova prosvetnih radnika prema inkluzivnom obrazovanju
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet, Foča, Republika Srpska, BiH

e-adresabojanamastilo@yahoo.com
Sažetak
Uprkos tome što se najčešće ne bave suštinskim pitanjima inkluzije, merenja stavova su jedan od glavnih fokusa istraživanja u ovoj oblasti. Cilj ovog istraživanja je utvrđivanje stavova prosvetnih radnika prema inkluzivnom obrazovanju, kao i mogući uticaj varijabli u vezi sa nastavnicima (pol, starost, radno iskustvo, obuka za rad u inkluzivnom okruženju i bračni status) na ove stavove. Uzorak čini dvesta petnaest prosvetnih radnika iz četiri osnovne i dveju srednjih škola. Za ispitivanje stavova prosvetnih radnika korištena je multidimenzionalna skala stavova prema inkluzivnom obrazovanju (eng. The Multidimensional Attitudes Toward Inclusive Education Scale - MATIES) (Mahat, 2008). Za prikazivanje prosečnih vrednosti korištena je as, a od statističkih testova t-test za nezavisne i zavisne uzorke, jednofaktorska analiza varijanse i Pirsonova korelacija. Rezultati istraživanja pokazuju da nastavnici naginju ka pozitivnim stavovima u svim trima dimenzijama skale. Nastavnici sa manje od deset godina radnog iskustva imaju pozitivnije stavove od onih sa više godina radnog iskustva. Ostale varijable (pol, starost, obuka i bračni status) nisu se pokazale kao statistički značajne determinante stavova prema inkluziji. Kvalitet stavova prosvetnih radnika prema inkluziji ne može se posmatrati kao indikator validnosti koncepta inkluzije, niti služiti kao potvrda efikasnosti inkluzivnih programa - za ovo su neophodne sistematski kontrolisane, longitudinalne, komparativne i eksperimentalne studije, po mogućnosti više fokusirane na same učenike i dinamiku nastavnog procesa.
Reference
Ahsan, M.T., Sharma, U., Deppeler, J.M. (2012) Exploring pre-service teachers' perceived teaching-efficacy, attitudes and concerns about inclusive education in Bangladesh. International Journal of Whole Schooling, 8(2): 1-20
Alahbabi, A. (2009) K-12 special and general education teachers' attitudes towards the inclusion of students with special needs in general education classes in the United Arab Emirates (UAE). International Journal of Special Educations, 24 (2), 42-54
Alghazo, E.M., Dodeen, H., Algaryouti, I.A. (2003) Attitudes of pre-service teachers towards persons with disabilities: Predictions for the success of inclusion. College Student Journal, 37 (4), 515-22
Alghazo, E.M., Naggar, G.E.E. (2004) General education teachers in the United Arab Emirates and their acceptance of the inclusion of students with disabilities. British Journal of Special Education, 31(2): 94-99
Arrah, R., Swain, K. (2014) Teachers' perceptions of students with special education needs in Cameroon secondary schools. International Journal of Special Education, 29(3): 101-110
Avramidis, E., Norwich, B. (2002) Teachers' attitudes towards integration / inclusion: A review of the literature. European Journal of Special Needs Education, 17(2): 129-147
Avramidis, E., Kalyva, E. (2007) The influence of teaching experience and professional development on Greek teachers' attitudes towards inclusion. European Journal of Special Needs Education, 22(4): 367-389
Avramidis, E., Bayliss, P., Burden, R. (2000) Student teachers' attitudes towards the inclusion of children with special educational needs in the ordinary school. Teaching and Teacher Education, 16(3): 277-293
Barnes, M.C., Gaines, T. (2015) Teachers' attitudes and perceptions of inclusion in relation to grade level and years of experience. Electronic Journal for Inclusive Education, 3(3): 1-20
Batsiou, S., Bebetsos, E., Panteli, P., Antoniou, P. (2008) Attitudes and intention of Greek and Cypriot primary education teachers towards teaching pupils with special educational needs in mainstream schools. International Journal of Inclusive Education, 12(2): 201-219
Beacham, N., Rouse, M. (2012) Student teachers' attitudes and beliefs about inclusion and inclusive practice. Journal of Research in Special Educational Needs, 12(1): 3-11
Ben-Yehuda, S., Leyser, Y., Last, U. (2010) Teacher educational beliefs and sociometric status of special educational needs (SEN) students in inclusive classrooms. International Journal of Inclusive Education, 14(1): 17-34
Bhatnagar, N., Das, A.K. (2014) Regular school teachers' concerns and perceived barriers to implement inclusive education in New Delhi, India. International Journal of Instruction, 7 (2), 89-102
Borić, S., Tomić, R. (2012) Stavovi nastavnika osnovnih škola o inkluziji. Metodički obzori: časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu, 7(3); 75-86, 16
Campbell, J., Gilmore, L., Cuskelly, M. (2003) Changing student teachers' attitudes towards disability and inclusion. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 28(4): 369-379
Cassady, J. (2011) Teachers' attitudes Toward the inclusion of students with autism and emotional behavioral disorder. Electronic Journal for Inclusive Education, 2(7): 7-13
Cook, B.G. (2001) A comparison of teachers' attitudes Toward their included students with mild and severe disabilities. Journal of Special Education, 34(4): 203-213
Cook, B.G., Cameron, D.L., Tankersley, M. (2007) Inclusive teachers' attitudinal ratings of their students with disabilities. Journal of Special Education, 40(4): 230-238
Das, A.K., Kuyini, A.B., Desai, I.P. (2013) Inclusive education in India: Are the teachers prepared?. International Journal of Special Education, Vol. 28, No. 1, 27-36
Das, A.K., Gichuru, M., Singh, A. (2013) Implementing inclusive education in Delhi, India: Regular school teachers' preferences for professional development delivery modes. Professional Development in Education, 39(5): 698-711
de Boer, A., Pijl, S.J., Minnaert, A. (2011) Regular primary schoolteachers' attitudes towards inclusive education: A review of the literature. International Journal of Inclusive Education, 15(3): 331-353
Desimone, J.R., Parmar, R.S. (2006) Middle school mathematics teachers' beliefs about inclusion of students with learning disabilities. Learning Disabilities Research and Practice, 21(2): 98-110
Doulkeridou, A., Evaggelinou, C., Mouratidou, K., Koidou, E., Panagiotou, A., Kudlacek, M. (2011) Attitudes of Greek physical education teachers towards inclusion of students with disabilities in physical education classes. International Journal of Special Education, 26(1); 1-11
Đević, R. (2009) Spremnost nastavnika osnovne škole da prihvate učenike sa teškoćama u razvoju. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 41, br. 2, str. 367-382
Elliott, S. (2008) The effect of teachers' attitude Toward inclusion on the practice and success levels of children with and without disabilities in physical education. International Journal of Special Education, 23(3); 48-55
Emam, M.M., Mohamed, A.H.H. (2011) Preschool and primary school teachers' attitudes towards inclusive education in Egypt: The role of experience and self-efficacy. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 29(20): 976-985
Fakolade, O.A., Adeniyi, S.O., Tella, A. (2009) Attitude of teachers Toward the inclusion of special needs children in general education classroom: The case of teachers in some selected schools in Nigeria. International Electronic Journal of Elementary Education, 1 (3), 155-169
Forlin, C. (1995) Educators' beliefs about inclusive practices in Western Australia. British Journal of Special Education, 22(4): 179-185
Forlin, C. (2004) Promoting inclusivity in Western Australian schools. International Journal of Inclusive Education, 8(2): 185-202
Forlin, C., Loreman, T., Sharma, U., Earle, C. (2009) Demographic differences in changing pre-service teachers' attitudes, sentiments and concerns about inclusive education. International Journal of Inclusive Education, 13(2): 195-209
Freeman, S.F.N., Alkin, M.C. (2000) Academic and Social Attainments of Children with Mental Retardation in General Education and Special Education Settings. Remedial and Special Education, 21(1): 3-18
Galović, D., Brojčin, B., Glumbić, N. (2014) The attitudes of teachers towards inclusive education in Vojvodina. International Journal of Inclusive Education, 18(12): 1262-1282
Gao, W., Mager, G. (2011) Enhancing preservice teachers' sense of efficacy and attitudes Toward school diversity through preparation: A case of one U. S. inclusive teacher education program. International Journal of Special Education, 26(2); 92-107
Gilmore, L., Campbell, J., Cuskelly, M. (2003) Developmental expectations, personality stereotypes, and attitudes towards inclusive education: Community and teacher views of Down syndrome. International Journal of Disability, Development and Education, 50(1): 65-76
Gyimah, E.K., Sugden, D., Pearson, S. (2009) Inclusion of children with special educational needs in mainstream schools in Ghana: Influence of teachers' and children's characteristics. International Journal of Inclusive Education, 13(8): 787-804
Heflin, L. J., Bullock, L.M. (1999) Inclusion of students with emotional/behavioral disorders: A survey of teachers in general and special education. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 43(3): 103-111
Hettiarachchi, S., Das, A.K. (2014) Perceptions of 'inclusion' and perceived preparedness among school teachers in Sri Lanka. Teaching and Teacher Education, 43(3): 143-153
Horne, P.E., Timmons, V. (2009) Making it work: Teachers' perspectives on inclusion. International Journal of Inclusive Education, 13(3): 273-286
Hunt, B., Hunt, C.S. (2000) Attitudes towards people with disabilities: A comparison of undergraduate rehabilitation and business majors. Rehabilitation Education, 14(3): 269-83
Jobe, D., Rust, J.O., Brissie, J. (1996) Teacher attitudes toward inclusion of students with disabilities into regular classroom. Rehabilitation Education, 117(1): 148-53
Kajsa, J., Danermark, B., Gill, P. (2010) Swedish primary-school teachers' attitudes to inclusion: The case of PE and pupils with physical disabilities. European Journal of Special Needs Education, 25(1): 45-47
Kalyva, E., Gojković, D., Tsakiris, V. (2007) Serbian teachers' attitudes towards inclusion. International Journal of Special Education, 22 (3), 31-36
Karić, T., Mihić, V., Korda, M. (2014) Stavovi profesora razredne nastave o inkluzivnom obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju. Primenjena psihologija, vol. 7, br. 4, str. 531-548
Koutrouba, K., Vamvakari, M., Theodoropoulos, H. (2008) SEN students' inclusion in Greece: Factors influencing Greek teachers' stance. European Journal of Special Needs Education, 23(4): 413-421
Krech, D., Crutchfield, R.S. (1948) Theory and problems of social psychology. New York: MacGraw-Hill
Kudek-Mirošević, J., Jurčević-Lozančić, A. (2014) Stavovi odgojitelja i učitelja o provedbi inkluzije u redovitim predškolskim ustanovama i osnovnim školama. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 2014. Vol. 50, br. 2, str. 17-29
Kuyini, A.B., Mangope, B. (2011) Student teachers' attitudes and concerns about inclusive education in Ghana and Botswana. International Journal of Whole Schooling, 7(1): 20-37
Leyser, Y., Tappendorf, K. (2001) Are attitudes and practices regarding mainstreaming changing?: A case of teachers in two rural school districts. Education, 121(4); 751-60
Lopes, J.A., Monteiro, I., Sil, V., Rutherford, R.B., Quinn, M.M. (2004) Teachers' perceptions about teaching problem students in regular classrooms. Education & Treatment of Children, 27(4): 394-419
Macfarlane, K., Woolfson, L.M. (2013) Teacher attitudes and behavior toward the inclusion of children with social, emotional and behavioral difficulties in mainstream schools: An application of the theory of planned behavior. Teaching and Teacher Education, 29(2): 46-52
Mahat, M. (2008) The development of a psychometrically-sound instrument to measure teachers' multidimensional attitudes toward inclusive education. International Journal of Special Education, 23(1): 82-92
Marshall, J., Ralph, S., Palmer, S. (2002) 'I wasn't trained to work with them': Mainstream teachers' attitudes to children with speech and language difficulties. International Journal of Inclusive Education, 6(3): 199-215
Parasuram, K. (2006) Variables that affect teachers' attitudes towards disability and inclusive education in Mumbai, India. Disability & Society, 21(3): 231-242
Polat, F. (2011) Inclusion in education: A step towards social justice. International Journal of Educational Development, 31(1): 50-58
Praisner, C.L. (2003) Attitudes of Elementary School Principals toward the Inclusion of Students with Disabilities. Exceptional Children, 69(2): 135-145
Rajović, V., Jovanović, O. (2010) Profesionalno i privatno iskustvo sa osobama s posebnim potrebama i stavovi nastavnika redovnih škola prema inkluziji. Psihološka istraživanja, vol. 13, br. 1, str. 91-106
Rakap, S., Kaczmarek, L. (2010) Teachers' attitudes towards inclusion in Turkey. European Journal of Special Needs Education, 25(1): 59-75
Romi, S., Leyser, Y. (2006) Exploring inclusion preservice training needs: A study of variables associated with attitudes and self-efficacy beliefs. European Journal of Special Needs Education, 21(1): 85-105
Scruggs, T.E., Mastropieri, M.A. (1996) Teacher perceptions of mainstreaming/inclusion, 1958-1995: A research synthesis. Exceptional Children, 63(1): 59-74
Sharma, U., Chow, E.W.S. (2008) The attitudes of Hong Kong primary school principals toward integrated education. Asia Pacific Education Review, 9(3): 380-391
Sharma, U., Forlin, C., Loreman, T. (2008) Impact of training on pre-service teachers' attitudes and concerns about inclusive education and sentiments about persons with disabilities. Disability & Society, 23(7): 773-785
Smith, M.G. (2000) Secondary teachers' perceptions toward inclusion of students with severe disabilities. National Association of Secondary School Principals (NASSP) Bulletin, 84(613): 54-60
Sprague, M.M., Pennell, D.P. (2000) The power of partners: Preparing preservice teachers for inclusion. Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 73(3): 168-170
Stoiber, K.C., Gettinger, M., Goetz, D. (1998) Exploring factors influencing parents' and early childhood practitioners' beliefs about inclusion. Early Childhood Research Quarterly, 13(1): 107-124
Subotić, S. (2010) Struktura stavova prema inkluziji i sindrom izgaranja na poslu kod prosvjetnih radnika u Republici Srpskoj - pilot studija. Primenjena psihologija, 2 (3), 55-174
Taylor, R.L., Smiley, L.R., Ramasamy, R. (2003) Effects of educational background and experience on teacher views of inclusion. Educational Research Quarterly, 26(3): 3-16
Todorovic, J., Stojiljkovic, S., Ristanic, S., Đigic, G. (2011) Attitudes towards inclusive education and dimensions of teacher's personality. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 29 (20). 426-432
Triandis, H.C. (1971) Attitude and attitude change. New York, NY: John Wiley & Sons
Tsakiridou, H., Polyzopoulou, K. (2014) Greek teachers' attitudes toward the inclusion of students with special educational needs. American Journal of Educational Research, 2(4): 208-218
van Reusen, A.K., Shoho, A.R., Barker, K.S. (2000) High school teacher attitudes toward inclusion. High School Journal, 84 (2), 7-17
Vaz, S., Wilson, N., Falkmer, M., Sim, A., Scott, M., Cordier, R., Falkmer, T. (2015) Factors associated with primary school teachers' attitudes towards the inclusion of students with disabilities. PLoS One, 10(8), 1-12
Vujačić, M.B. (2003) Uključivanje djece sa smetnjama u razvoju u redovne grupe vrtića - mogućnosti i efekti. Beograd: Univerzitet u Beogadu, Filozofski fakultet, magistarski rad
Vukajlović, B. (2004) Inkluzivno obrazovanje. Banja Luka: IP Grafid
Woodcock, S. (2013) Trainee teachers' attitudes towards students with specific learning disabilities. Australian Journal of Teacher Education, 38(8): 15-29
Zion, E., Jenvey, V.B. (2006) Temperament and social behaviour at home and school among typically developing children and children with an intellectually disability. Journal of Intellectual Disability Research, 50(6): 445-456
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije1901089M
objavljen u SCIndeksu: 10.10.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nastava i vaspitanje (2018)
Inkluzivno obrazovanje iz perspektive nastavnika - uloge, kompetencije i barijere
Knežević-Florić Olivera Č., i dr.

Medicinski pregled (2018)
Rad sa decom sa smetnjama u razvoju - stavovi nastavnika o inkluziji
Protić-Gava Branka, i dr.

Sociološki pregled (2012)
Odnos društva prema osobama sa ometenošću
Radić-Šestić Marina, i dr.

prikaži sve [26]