Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 7 od 119  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 50, br. 3, str. 167-178
Istraživanje motiva i stavova potrošača prema "zelenim proizvodima" kao osnova za razvijanje marketing strategija preduzeća u Republici Srbiji
Projekat:
Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije (MPNTR - 179066)

Sažetak
Integrisanje principa društveno odgovornog ponašanja u poslovne aktivnosti jedan je od najvećih izazova preduzeća. Poslednjih decenija je izražen kritičkistavjavnosti prema preduzećima i njihovim aktivnostima i raste zabrinutost za prirodnu neravnotežu i posledično za društvene probleme. U takvim uslovima raste briga isvest jednog dela potrošača o uticaju koji mogu svojom potrošnjom imati na životnu sredinu i društvo u celini. Jačanje ekološke svesti javnostivremenom je dovelo do profilisanja novog segmenta potrošača sa bitno izmenjenim motivima i očekivanjima u kupovini i potrošnji. Radise o ekološki odgovornim potrošačima kojisačinjavaju segmentsa karakterističnim obeležjima. Rast takvog tržišnog segmenta doveo je do promene poslovnih modela preduzeća. Nove poslovne modele karakteriše sve intenzivnije usvajanje principa društvenog marketinga i njihovog ugrađivanja u poslovne aktivnosti. Deo takvih promena i trendova vodi ka tzv. zelenom marketingu koji preduzeća koriste kao moguću marketing strategiju. Preduzeća vođena konceptom zelenog marketinga karakteriše usvajanje novih kriterijuma u generisanju inovacija i pozicioniranja u lancu vrednosti. Efekti takve strategije su mogući ukoliko postojisaradnja partnera u lancu vrednosti koja imaju osećaj odgovornosti prema okruženju. Namera autora je da na osnovu realizovanog empirijskog istraživanja identifikuju motive i ograničenja potrošača u Republici Srbiji koji ih pokreću odnosno sprečavaju na kupovinu zelenih proizvoda. Takođe, cilj je da se ukaže da li zabrinutost za životnu sredinu utiče na kupovinu proizvoda kojise oglašavaju kao zdravi. Takve informacije omogućiće sagledavanje potencijalnog neslaganja između preferencija i ponašanja potrošača na nacionalnom tržištu i definisanje implikacija na razvijanje marketing strategije preduzeća u Republici Srbiji.
Reference
Aaker, D., Joachimsthaler, E. (2000) Brand leadership. London: Free Press
Ajzen, I. (1991) The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211
Ajzen, I. (2001) Nature and operation of attitudes. Annual Review of Psychology, 52(1), 27-58
Ajzen, I., Fishbein, M. (1980) Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall
Anić, I.D., Jelenc, L., Šebetić, N. (2015) Istraživanje demografskih obilježja i ponašanja kupaca ekoloških prehrambenih proizvoda u karlovačkoj županiji. Ekonomska misao i praksa DBK, XXIV(2), 367-388
Arseculeratne, D., Yazdanifard, R. (2014) How green marketing can create a sustainable competitive advantage for a business. International Business Research, 7(1), 130-137, http://ccsenet.org/journal/index.php/ibr/article/view/31502/19041
Atkinson, J.W. (1964) An introduction to motivation. Princeton, NJ: Van Nostrand
Bagozzi, R.P. (1981) Attitudes, intentions, and behavior: A test of some key hypotheses. Journal of Personality and Social Psychology, 41(4), 607-627
Braga, J.S.S., da Silva, D. (2013) A relação da preocupação ambiental COM compra declarada para produtos verdes no varejo: uma comparação da percepção do individuo COM sua percepção de sociedade. Perspectivas em Gestão & Conhecimento, 3(2), 161-176
Braga, J.S.S., da Silva, D., Satolo, E.G., Magalhães, M.M., Putti, F.F., de Oliveira, B.W.R. (2014) Environmental concern has to do with the stated purchase behavior of green products at retail?. Social Sciences, 3(1), 23-30
Braga, S.S., da Silva, D., Luiz, G.M., Braga, W.O. (2015) The effects of environmental concern on purchase of green products in retail. Procedia Social and Behavioral Sciences, 170, 99-108
Chahal, H., Dangwal, R., Raina, S. (2014) Antecedents and consequences of strategic green marketing orientation. Journal of Global Responsibility, 5(29), 338-362
Chakrabarti, S., Baisya, R.K. (2007) Purchase motivations and attitudes of organic food buyers. Decision, vol. 34, br. 1, str. 1-22
Cronin, J.J., Smith, J.S., Gleim, M.R., Ramirez, E., Martinez, J.D. (2011) Green marketing strategies: An examination of stakeholders and the opportunities they present. Journal of the Academy of Marketing Science, 39(1), 158-174
Crumpei, I., Boncu, S., Crumpei, G. (2014) Environmental attitudes and ecological moral reasoning in Romanian students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 114, 461-465
Fishbein, M., Ajzen, I. (1975) Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Reading - Boston: Addison-Wesley
Hallam, D. (2002) The organic market in OECD countries: Past growth, current status and future potential. u: OECD Workshop on Organic Agriculture, Washington, D.C: CABI, 179-186
Ham, M. (2019) Zeleni cinizam - dimenzije i učinci na kupnju ekoloških prehrambenih proizvoda. Oeconomica Jadertina, 9(1), 45-57
Hartmann, P., Apaolaza, I.V., Sainz, J.F.F. (2005) Green branding effects on attitude: Functional versus emotional positioning strategies. Marketing Intelligence & Planning, 23(1), 9-29
Jamaluddin, M.R., Hanafiah, M.H., Zulkifly, M.I. (2013) Customer-based psychology branding. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 105, 772-780
Lalor, F., Kennedy, J., Flynn, M., Wall, P.G. (2010) A study of nutrition and health claims: A snapshot of what's on the Irish market. Public Health Nutrition, 13(05), 704-711
Lee, K. (2008) Opportunities for green marketing: Young consumers. Marketing Intelligence & Planning, 26(6), 573-586
Low, G.S., Lamb, C.W. (2000) The measurement and dimensionality of brand associations. Journal of Product & Brand Management, 9(6), 350-368
Manuela, V.Z., Manuel, P.R., Murgado-Armenteros, E.M., José, T.F.R.F. (2013) The influence of the term 'organic' on organic food purchasing behavior. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 81, 660-671
Maričić, B. (2011) Ponašanje potrošača. Beograd: CID Ekonomski fakultet
Matić, M., Puh, B., Vlahović, V. (2015) Ispitivanje kupovnih stavova potrošača prema prirodnoj kozmetici. Ekonomska misao i praksa DBK, XXIV(2), 433-448
Mijušković, V. (2016) Adaptibilnost modela i uticaj povratne logistike na konkurentnost zelenog lanca snabdevanja. Beograd: Ekonomski fakultet, doktorska disertacija
Mitić, S., Gligorijević, M. (2014) Kvalitativno istraživanje stavova potrošača o oznakama na hrani. u: Marketing prehrambenih proizvoda, 73-94
Mitić, S., Gligorijević, M. (2012) Globalni izazovi i perspektive marketinga proizvoda zdrave hrane. Marketing, vol. 43, br. 3, str. 205-218
Nefat, A. (2015) Zeleni marketing. Pula: Sveučilište Jupja Dobrile
Nunnally, J.C. (1978) Introduction to psychological measurement. New York: McGraw-Hill
Ognjanov, G., Stojanović, Ž., Veljković, S. (2014) Percepcija i stavovi potrošača u Srbiji u pogledu oznaka o poštovanju dobrobiti farmskih životinja. u: Marketing prehrambenih proizvoda, 95-114
Ottman, J. (2011) The new rules of green marketing: Strategies, tools, and inspiration for sustainable branding. Sheffield: Greenleaf Publishing
Papadas, K.K., Avlonitis, G.J., Carrigan, M. (2017) Green marketing orientation: Conceptualization, scale development and validation. Journal of Business Research, 80(November), 236-246
Peattie, K., Crane, A. (2005) Green marketing: Legend, myth, farce or prophesy?. Qualitative Market Research: An International Journal, 8(4), 357-370
Polonsky, M. (1994) An introduction to green marketing. Electronic Green Journal, 1(2), 1-10
Radman, M. (2005) Consumer consumption and perception of organic products in Croatia. British Food Journal, 107(4), 263-273
Stanković, J., Milanović, S. (2019) Motivi i ograničenja potrošača u kupovini organske hrane u Srbiji. u: Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Subotica: Ekonomski fakultet
Stanković, L., Đukić, S., Popović, A. (2012) Razvoj društveno odgovornog marketinga. Marketing, vol. 43, br. 3, str. 181-190
Stojanović, Ž., Ognjanov, G. (2012) Strateška opredeljenja Srbije u domenu ruralnog razvoja - proizvodnja i marketing tradicionalne hrane. Ekonomske teme, 1, 19-32
Šojić, S. (2017) Kreiranje brenda organskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Republici Srbiji. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Tolušić, Z., Dumančić, E., Bogdan, K. (2014) Društveno odgovorno poslovanje i zeleni marketing. Agroeconomia Croatica, 4(1), 25-31
Vehapi, S. (2015) Istraživanje motiva potrošača koji utiču na kupovinu organske hrane u Srbiji. Ekonomske teme, 53(1), 105-121
Vlahović, B., Radojević, V., Živanić, I. (2011) Istraživanje stavova potrošača o potrošnji organske hrane u Srbiji. Ekonomika poljoprivrede, vol. 58, br. 3, str. 441-456
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/markt1903167S
objavljen u SCIndeksu: 11.02.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0