Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 2 od 21  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2019, br. 54, str. 35-39
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 10/02/2020
doi: 10.5937/gads54-19197
Creative Commons License 4.0
Rodna ideologija u diskursu mladih
Univerzitet Singidunum, Poslovni fakultet, Beograd

e-adresa: vboskovic@singidunum.ac.rs

Sažetak

Dok se rodni poredak definiše kao društveni sistem podela zasnovan na polno-klasnim zadacima, pravima, obavezama, slobodama i ograničenjima (Eckert&McConnell-Ginet, 2003: 34), rodna ideologija se definiše kao skup verovanja koji upravlja učešćem ljudi u rodnom poretku (Eckert&McConnell-Ginet, 2003: 26). Rodni stereotipi koji utiču na stvaranje rodnih ideologija mogu u velikoj meri uticati na pristup komunikaciji kako govornika/ica, tako i slušalaca ili sagovornika/ica (Eckert, McConnell-Ginet, 2003: 197). Stoga se u ovom radu bavimo upravo uticajem rodne ideologije na jezičku upotrebu, s posebnim osvrtom na diskurs mladih. S obzirom na to da govorimo o rodnoj podeli, analiziraćemo upotrebu rodno osetljivog jezika kod mladih. Nakon teorijskog uvida u pojam jezičke ideologije i podelu na egalitarnu i tradicionalnu rodnu ideologiju, rad predstavlja eksplorativno istraživanje na temu upotrebe rodno osetljivog jezika kod mladih u skladu sa njihovom rodnom ideologijom. U radu je potvrđena početna hipoteza da studenti/studentkinje koji neguju tradicionalnu rodnu ideologiju ne koriste rodno osetljiv jezik, dok studenti/studentkinje koji neguju egalitarnu rodnu ideologiju koriste rodno osetljiv jezik u svakodnevnoj komunikaciji.

Ključne reči

Reference

Cameron, D. (2003) Gender and language ideologie. u: Holmes J., . Meyenhoff M [ur.] The Handbook of Language and Gender, Oxford University Press, p. 447-481
Džamonja-Ignjatović, T., Popović, G., Duhaček, D. (2010) Rodna osetljivost u akademskom prostoru - istraživanje stavova prema rodnoj ravnopravnosti na Univerzitetu u Beogradu. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 4, br. 4, str. 455-477
Đurić, S. (2005) Metodologija fokusgrupnog istraživanja. Sociologija, vol. 47, br. 1, str. 1-26
Eckert, P., McConnell-ginet, S. (2003) Language and gender. Cambridge: Cambridge University Press
Filipović, J. (2009) Moć reči - ogledi iz kritičke sociolingvistike. Beograd: Zadužbina Andrejević
Milojević, I., Markov, S. (2011) Uvod u rodne studije. Novi Sad: Mediterran Publishing
Tošić, M., Todorović, D. (2011) Podela rada, kvalitet braka i rodna ideologija. Sociološki pregled, vol. 45, br. 3, str. 393-419
Widowson, H.G. (1998) The theory and practice of critical discourse analysis. Applied Linguistics, 19/1, p. 136-151