Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 21  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2010, br. 45, str. 343-347
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 13/07/2010
Akutni efekti primene vibracionog treninga na performanse eksplozivne snage
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

Istraživanja uticaja vibracionog treninga na brzo postizanje kvaliteta motoričkih perfomansi rasprostranjena su u značajnoj svetskoj literaturi, ali ne i kod nas. Pomenuta istraživanja su u velikoj meri doprinela efikasnosti brze pripreme lokomotornog aparata za nastupajuća naprezanja. Autori su smatrali da je interesantno pomenutu problematiku anlizirati na uzorku ispatanika nadprosečnog motoričkog statusa. Na uzorku od 36 muškaraca, studenata Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, starih 20±6, analizirani su akutni efekti primene vibracionog treniga na performanse eksplozivne snage donjih ekstremiteta. Efekti vibracionog treninga upoređivani su sa efektima konvencionalne metode pripreme donjih ekstremiteta za manifestovanje eksplozivne snage. Razlike u rezultatima testova za procenu eksplozivne snage ustanovljene su multivarijatnom anlizom varijanse. Nakon sprovedenih eksperimentalnih tretmana zasnovanih na pomenutim različitim metodama pripreme lokomotornog aparata za nastupajuće maksimalno mišićno naprezanje zaključeno je da je metoda vibracionog treninga značajno efikasnija (na nivou značajnosti 0.01) u odnosu na primenjenu konvencionalnu metodu.

Ključne reči

vibracioni trening; eksplozivna snaga; studenti

Reference

Bosco, C., Colli, R., Introini, E., Cardinale, M., Iacovelli, M., Tihaniy, J., von Duvillard, S.P., Viru, A. (1998) The influence of whole body vibration on the mechanical behavior of skeletal muscle. Biology of Sport, Vol. 15, No. 3: 157-164
Bosco, C., Colli, R., Introini, E., Cardinale, M., Iacovelli, M., Tihaniy, J., von Duvillard, S.P., Viru, A. (1999) Adaptive responses of human skeletal muscle to vibration exposure. Clinical Physiology, vol. 2:183-187
Fagnani, F., Giombini, A., di Cesare, A., Pigozzi, F., di Salvo, V. (2006) The effects of a whole-body vibration program on muscle performance and flexibility in female athletes. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 85(12): 956
Madić, D., Obradovic, J., Pantović, M. (2009) Neki fiziološki aspekti vibracionog treninga. u: Kongres (V) i Međunarodna naučna konferencija Crnogorske sportske akademije (VI), Tivat, saopštenje
Maksimović, N., Matić, R. (2009) Relacije rezidencijalnog, društvenog i ekonomskog statusa roditelja i antropometrijskih karakteristika njihove dece. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 44, str. 497-504
Matić, R., Maksimović, N. (2007) Faktori socijalno-ekonomskog statusa kao prediktori fizičke aktivnosti roditelja i njihove dece. u: Interdisciplinarna naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Antropološki status i fizička aktivnost dece, omladine i odraslih, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 223-229
Ronnestad, B. (2004) Comparing the performance-enhancing effects of squats on a vibration platform with conventional squats in recreationally resistance-traind men. Journal of Strength and Conditioning Research, 18(4): 839
Torvinen, S., Kannus, P., Sievanen, H., Jarvinen, T., Pasanen, M., Kontulainen, S., Jarvinen, T., Jarvinen, M., Oja, P., Vuori, I. (2002) Effects of four-month vertical whole body vibration on performance and balance. Medicine & Science in Sports & Exercise, 34(9): 1523