Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 21  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2010, br. 45, str. 467-473
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 13/07/2010
Egzistencija četvorodimenzionalnog morfološkog modela na osnovu primene različitih kriterijuma za određivanje broja značajnih glavnih komponenti
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

Na 149 studenata prve godine Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja iz Novog Sada, muškog pola, prosečne starosti 20,15 (±0,83) decimalnih godina primenjen je sistem od 12 antropometrijskih mera, najboljih manifestacija četvorodimen-zionalnog hipotetskog morfološkog modela. Cilj rada bio je potvrditi egzistenciju morfološkog modela primenom šest različitih kriterijuma za određivanje broja glavnih komponenti. Promax rotacijom dobijene su matrice sklopa i strukture koje ni u jednom od slučajeva nisu potvrdile da četvorodimenzionalni morfološki prostor na ovom uzorku ispitanika i zaista postoji.

Ključne reči

Reference

Bala, G. (1999) Zavisnost definisanja modela morfoloških dimenzija od broja manifestnih antropometrijskih varijabli. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 35, str. 95-102
Bjelica, S., Maksimović, N. (2004) Determinisanost ostvarivanja uspešnih rezultata sportista. Sportmont, 2-3/II: 69-77
Hošek, A., Momirović, K. (1997) Ponašanje nekih novih kriteriuma za odredivanje broja značajnih glavnih komponenata. u: Kongres psihologa Jugoslavije, (X), Knjiga rezimea, Beograd: Savez društava psihologa Jugoslavije, str. 8-9
Jakšić, D. (2009) Primena različitih statističkih modela u definisanju morfoloških tipova. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Nepublikovan master rad
Kaiser, H.F. (1961) A note on Guttman's lower bound for the number of common factors. British Journal of Statistical Psychology, vol. 14, br. 1, str. 1
Lohman, T.G., Roche, A.F., Martorell, R. (1988) Anthropometrical standardization reference manual. Champaign, IL: Human Kinetics
Madić, D., Popović, B. (2007) Morfološki i posturalni status dečaka Vojvodine sa aspekta inicijalne selekcije za sportsku gimnastiku/Morphological and postural status of boys in aspect of initial selection for sport gymnastics in Vojvodina. u: Bala U.G. [ur.] Antropološki status i fizička aktivnost dece, omladine i odraslih, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, str. 21-30
Malina, R.M., Bouchard, C., Bar-Or, O. (2004) Growth, maturation and physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics
Metikoš, D., Prot, F., Horvat, V., Kuleš, B., Hofman, E. (1982) Bazične motoričke sposobnosti ispitanika natprosječnog motoričkog statusa. Kineziologija, Zagreb, vol. 14, br. 5, str. 21-62
Molnar, S., Smajić, M. (2008) Relacije između sistema specifičnih motoričkih varijabli i sistema morfoloških varijabli dečaka u fudbalskoj školi. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 319-323
Momirović, K. (1996) A minor modification of Guttman-Kaiser criterion for the determination of the number of important principal components. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Tehnički izveštaj
Momirović, K. (1999) Uljez u prašinu - jedan liberalan kriterijum za određivanje broja značajnih glavnih komponenata. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Tehnički izveštaj
Momirović, K., Hošek, A. (1996) Ponašanje jedne modifikacije Guttman-Kaiserovog kriteriuma za broj značajnih glavnih komponenata. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Tehnički izveštaj
Štalec, J., Momirović, K. (1971) Ukupna količina valjane varijance kao osnov kriterija za određivanje broja značajnih glavnih komponenata. Kineziologija, Zagreb, vol. 1, br. 1, str. 79-93
Viskić-Štalec, N. (1972) Faktorska struktura tjelesne težine. Kineziologija, Zagreb, vol. 2, br. 2, str. 45-49
Zorić, A., Opačić, G. (1997) A new criterion for determination of the number of important principal components of standardized image variables. u: Kongres psihologa Jugoslavije (X), Knjiga rezimea, Beograd, Savez društava psihologa Jugoslavije, str. 9