Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 3, br. 1, str. 126-138
Diskurs o komandnoj odgovornosti - odgovornost za dela pre sticanja statusa nadređenog
Niš

e-adresaadv.goran.dj@gmail.com
Sažetak
Autor u članku analizira mogućnost da se u okviru postojećih relevantnih odredaba materijalnog prava, teorijskih stavova o komandnoj odgovornosti, kao i na osnovu postojeće sudske prakse primeni komandna odgovornost na nadređenog zbog propusta da kazni učinioce dela koja su se desila pre nego što je on stekao status nadređenog u odnosu na učinioce dela. Pozitivan odgovor na pitanje da li se ovaj institut proteže i na dela koja su podređeni počinili i pre nego što je komandant preuzeo komandu i formalno stekao status nadređenog ujedno bi pokazao svu kompleksnost instituta komandne odgovornosti, koja u postojećim teorijskim rešenjima i oblicima primene zahteva dalju razradu, sa ciljem da se omogući kažnjavanje za najteža krivična dela.
Reference
*** (1978) Dopunski protokol uz Ženevske konvencije od 12. avgusta 1949. godine o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba - Protokol I. Službeni list SFRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori, br. 16
*** (2003) Odluka MKSJ po interlokutornoj žalbi kojom se osporava nadležnost s obzirom na komandnu odgovornost od 16. jula 2003
Bojanić, P., Krstić, P. (2008) Odgovornost - individualna i kolektivna. Beograd: Službeni glasnik
Grupa autora Teorija zajedničkog zločinačkog pothvata i međunarodno kazneno pravo - izazovi i kontroverze. Akademija pravne nauke Hrvatske
Jovašević, D. (2010) Međunarodna krivična dela - odgovornost i kažnjivost. Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije
Kaseze, A. (2007) Međunarodno krivično pravo. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Kelzen, H.V. (2001) Glavni problemi teorije državnog prava - razvijeni iz učenja o pravnom propisu. Beograd: Službeni list SRJ
Mettraux, G. (2006) International crimes and the ad hoc tribunals. Oxford: Oxford university press
Ristivojević, B. (2003) Odgovornost za radnje potčinjenog u međunarodnom krivičnom pravu - komandna odgovornost. Novi Sad
Ristivojević, B. (2002) Komandna odgovornost u savremenom krivičnom pravu. u: Savetovanje Srpskog udruženja za krivično pravo, Kopaonik
Sepinwall, A.J. Failures to punish: Command responsibility in domestic and international law
Stojanović, Z. (2008) Međunarodno krivično pravo. Beograd: Pravna knjiga
Živanović, T. (1930) Osnovni problemi krivičnog prava. u: Uvod u nauku krivičnog prava, Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/pravzap1201126D
objavljen u SCIndeksu: 25.09.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci