Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 50  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo
2009, vol. 46, br. 1, str. 63-71
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 23/04/2009
Efekat različitih uslova čuvanja na klijavost tretiranog hibridnog semena suncokreta
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 20080

Sažetak

Hibridno seme suncokreta, koje je proizvedeno u jednoj godini, često se ne utroši za setvu u narednoj vegetaciji. U svim ovim slučajevima ono se mora čuvati u skladištima, pri tome treba očuvati kvalitete semena. Suncokret se standardno nakon dorade tretira fungicidima. Novi pravac u poboljšanju kvaliteta semenske robe je tretiranje hibridnog semena insekticidima. Energija klijanja semena hibrida NS-H-111 koje je čuvano u hladnoj komori bila je statistički značajno veća u odnosu seme iz skladišta za 4.31 %. Visoko signifikantna razlika ispoljila se kod tretmana fludioxonil+metalaxil+imidakloprid, gde je seme čuvano u hladnoj komori imalo energiju klijavosti veću za 13.5 % u odnosu na seme čuvano u skladištu. Seme čuvano u hladnoj komori imalo je, u proseku, veću klijavost za 3.94 % u odnosu na skladište. Kod hibrida Sremac, u proseku, najveća vrednost energije klijanja bila je pri čuvanju semena u skladištu, međutim ona nije bila statistički značajna u odnosu na druga dva ispitivanja. Kod ispitivanih tretmana najveća vrednost energije klijanja, u proseku, bila je najveća kod varijante fludioxonil+metalax- il+tiametoxam (93.75 %). Ispitivanje klijavosti semena hibrida Sremac u različitim uslovima čuvanja, u proseku nije pokazalo statistički značajne efekte. Najveća klijavost bila je kod tretmana fludioxonil+metalaxil+tiametoxam i iznosila je 94.92 %. Ova vrednost ispoljila je statistički visoko signifikantnu vrednost u odnosu na tretman fludioxonil+metalaxil+imidakloprid (za 5.09 %). Netretirano seme čuvano u hladnoj komori imalo je najveću klijavost.

Ključne reči

Reference

Čamprag, D., Kereši, T., Štrbac, P. (2001) Štetočine semena ratarskih kultura u polju i skladištu. Bačka Palanka: Design studio Stanišić
Karagić, Đ., Katić, S., Mihailović, V., Vujaković, M. (2001) Semenski kvaliteti domaćih sorti lucerke. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 35, str. 367-378
Marjanović-Jeromela, A., Marinković, R., Milovac, Ž., Miladinović, D., Sekulić, R., Jasnić, S. (2008) Ispitivanje sjemenskih kvaliteta sjemena uljane repice (Brassica napus L.) tretiranog insekticidima i fungicidima. Glasnik zaštite bilja, 4: 13-21
Miklič, V., Radić, V., Đilvesi, K., Popov, S., Prole, S., Ostojić, B., Mrđa, J. (2008) Tretiranje semena suncokreta (Helianthus annuus L.) i efekti primene insekticida. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 2, str. 125-131
Milošević, M.B., Ćirović, M., Mihaljev, I., Dokić, P. (1996) Opšte semenarstvo. Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Mrđa, J., Miklič, V., Vujaković, M., Radić, V., Dušanić, N. (2008) Pesticides effect on sunflower (Helianthus annuus L.) seed germination. u: The Second Joint PSU-UNS International Conference on BioScience: Food, Agricultere and Environment. June 22-24. Novi Sad, Serbia, Book of Abstract
Mrđa, J., Miklič, V., Vujaković, M., Crnobarac, J., Jaćimović, G., Radić, V., Ostojić, B., Radeka, I. (2008) The effect of insecticide treatment on sunflower (Helianthus annuus L.) seed germination. u: 'Conventional and Molecular Breeding of Field and Vegetable Crops', Conference Proceedings, 24-27 November, Novi Sad, Serbia, International Conference
Putt, E.D. (1997) Early history of sunflower. u: Schneiter A.A. [ur.] Sunflower Technology and Production: Agronomy, Madison, Wisconsin, USA: CSSA, Monography. No 35, str. 1-19
Radić, V. (2003) Uticaj nepovoljnih činilaca na klijavost pojedinih genotipova kukuruza (Zea mays L). Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Magistarska teza
Vukasović, P., Stojanović, T., Šenborn, A. (1972) Štetočine u skladištima - biologija i suzbijanje sa osnovama uskladištenja poljoprivrednih proizvoda. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za zaštitu bilja