Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 50  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo
2009, vol. 46, br. 2, str. 385-392
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 23/04/2009
Rezultati ispitivanja novih eksperimentalnih hibrida suncokreta konzumnog tipa u toku 2007. i 2008. godine
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 20080: Stvaranje visokoproduktivnih genotipova suncokreta (Helianthus annuus L.)

Sažetak

U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad pored osnovnog pravca oplemenjivanja suncokreta na stvaranju standardnih visoko uljanih hibrida sa visokim prinosom semena i ulja, otpornih prema dominantnim bolestima i suši, stvaraju se i visokoproduktivni hibridi za posebne namene konzumnog tipa namenjeni proizvodnji finalnih proizvoda od jezgra. U ovom programu pored oplemenjivanja na glavne komponente prinosa semena, posebna pažnja posvećena je povećanju sadržaja i kvaliteta proteina uz smanjenje sadržaj ulja u semenu, povećanju mase 1000 semena i smanjenju sadržaja ljuske. Cilj ovog rada je da se ispita vrednost novih eksperimentalnih konzumnih hibrida suncokreta u poređenju sa standardnim hibridima.

Ključne reči

suncokret; konzumni hibrid; prinos; lokalitet; godina

Reference

Dušanić, N., Miklič, V., Joksimović, J., Atlagić, J. (2004) Path coefficient analysis of some yield components of sunflower. u: Inter. Sunf. Conf. (16th), Fargo, North Dakota, USA, II, str. 531-537
Fick, G.N., Miller, J.F. (1997) Sunflower breeding. u: Schneiter Albert A. [ur.] Sunflower Technology and Production, Madison, WI: American Society of Agronomy / ASA, str. 395-440
Hladni, N., Škorić, D., Kraljević-Balalić, M., Sakač, Z., Miklič, V. (2007) Heterosis for agronomically important traits in sunflower (Helianthus annuus L.). Helia, vol. 30, br. 47, str. 191-198
Hladni, N., Jocić, S., Miklič, V., Mijić, A., Saftić-Panković, D. (2008) Direct and indirect effects of morphophysiological traits on seed yield of sunflower (Helianthus annuus L.). u: Proc. of 17th Inter. Sunf. Conf, Cordoba. Spain, I, 393-397
Hladni, N., Škorić, D., Kraljević-Balalić, M., Sakač, Z., Jovanović, D. (2006) Combining ability for oil content and its correlations with other yield components in sunflower (helianthus annuus l). Helia, vol. 29, br. 44, str. 101-110
Jocić, S. (1997) Nasleđivanje krupnoće i boje semena u F1 i F2 generaciji nekih inbred linija suncokreta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Magistarska teza
Jocić, S. (2003) Nasleđivanje komponenti prinosa kod suncokreta (Helianlhus anmtus L.). Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Joksimović, J., Atlagić, J., Jovanović, D., i dr. (2004) Path coefficient analysis of some head and seed characteristics in sunflower. u: Proc. 16th Int. Sunf. Conf., Fargo, North Dakota, USA, 2: 525-530
Marinković, R. (1984) Način nasleđivanja prinosa semena i nekih komponenti prinosa u ukrštanjima raznih inbred linija suncokreta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Marinković, R. (1992) Path-coefficient analysis of some yield components of sunflower (H. annuus L.) I. Euphytica, 60, 3, 201-205
Marinković, R., Dozet, B., Vasić, D.M. (2003) Oplemenjivanje suncokreta. Novi Sad: Školska knjiga
Škorić, D., Jocić, S., Marinković, R., Jovanović, D., Hladni, N. (2003) Ocena proizvodnih osobina NS-hibrida suncokreta na osnovu mikro ogleda. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 38, str. 171-180
Škorić, D., Joksimović, J., Jocić, S., Jovanović, D., Marinković, R., Hladni, N., Gvozdenović, S. (2005) Ocena vrednosti produktivnih svojstava NS-hibrida suncokreta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 41, str. 21-33
Škorić, D., Jocić, S., Jovanović, D., Hladni, N., Marinković, R., Atlagić, J., Panković, D., Vasić, D., Miladinović, F., Gvozdenović, S., Terzić, S., Sakač, Z. (2006) Dostignuća u oplemenjivanju suncokreta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 1, str. 131-172
Vranceanu, A.V. (2000) Floarea-sourelni hibrida. Bucharest: Editura Ceres