Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
Turističko poslovanje
2015, br. 15, str. 17-28
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/TurPos1515017V
Poreski i računovodstveni tretman jedinstvene turističke usluge
aVisoka poslovna škola strukovnih studija, Valjevo
bCentar za održiv lokalni i regionalni razvoj, Šušeoka
cUniverzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

Sažetak

Specifičnost poreskog i računovodstvenog obuhvatanja turističkih usluga posledica je specifičnosti 'turističkog proizvoda' koji se nudi korisnicima, što dalje dovodi do neophodnosti da se računovodstvo ugostiteljsko-turističkih preduzeća posmatra sa dva aspekta. Prvi aspekt, odnosi se na to koja od delatnosti dominira u turističkom preduzeću. Drugo, uvažavajući zakonske propise iz oblasti poreza, računovodstva i turizma, moguće je identifikovati kako usluge ugostiteljskih, tako i turističkih preduzea. Uvažavajući navedeni kriterijum, sve usluge turističkih preduzeća, grupišu se u dve velike grupe: usluge turističkih preduzeća-posrednika i usluge turističkih preduzeća-organizatora turističkih putovanja (jedinstvena, kvazijedinstvena i nejedinstvena turistička usluga). Za razliku od ugostiteljske delatnosti koja nudi usluge smeštaja i ishrane pojedinačno ili zajedno, jedinstvena turistička usluga se obavezno nudi u oviru turističkog seta, uz napomenu da njen jedan deo može biti pružen i kao deo ugostiteljske usluge. U radu će biti prikazano samostalno pružanje jedinstvene turističke usluge, uz uvažavanje posebnog računovodstvenog i poreskog tretmana koji je razlikuje od situacije da je deo ove usluge pružen kao hotelijerska ili ugostiteljska usluga.

Ključne reči

poreski tretman; računovodstveni tretman; jedinstvena turistička usluga; ugostiteljstvo; hotelijerstvo; turizam

Reference

*** (2009/2012) Zakon o turizmu. Službeni glasnik RS, br. 36, 88/2010, 99/2011 i 93
*** (2002/2014) Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Službeni glasnik RS, broj 80, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 50/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 63/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105
*** (2012) Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci. Službeni glasnik RS, br. 105
*** (2012) Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV. Službeni glasnik RS, br. 120
*** (2012/2013) Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV. Službeni glasnik RS, broj 123 i 115
*** (2014) Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike. Službeni glasnik RS, br. 95
*** (2004/2014) Zakon o porezu na dodatu vrednost. Službeni glasnik RS, br. 84, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68
Božanić, J., Vasiljević, M. (2012) Osnovi računovodstva. Valjevo: Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Grupa, autora (2014) Priručnik za primenu Kontnog okvira za srednja, mala i mikro pravna lica i preduzetnike-u skladu sa MSFI za MSP i Pravilnikom za mikro pravna lica. Privredni savetnik, Beograd, jun 2014. godine
Ljubisavljević, S., Vasiljević, M., Mihailović, N. (2013) Uvod u međunarodnu računovodstvenu regulativu. Valjevo: Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Petrović, P. (2014) Osnovne razlike između starog i novih kontnih okvira. u: XV jesenji seminar, Primena MSFI i aktuelnih propisa, Savez računovođa i revizora Srbije, Zlatibor, septembar 2014
Škarić-Jovanović, K. (2012) Finansijsko računovodstvo. Beograd: CID Ekonomski fakultet Beograd, šesto izdanje
Vasiljević, M., Mihailović, N., Radovanović, S., Radovanović, Ž. (2012) The influence of complexity of tourist services on the organization of a tourist company accounting department. u: 1st Belgrade International Tourism Conference, March 22-24, 2012
Vasiljević, M. (2007) Jedinstvena turistička usluga i poreski tretman te usluge. Revizija, Beograd, 27/2007
Vasiljević, M. (2009) Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase kod putničkih agencija i turoperatora. Revizija, Beograd, 10/2009