Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 18, br. 1, str. 71-85
Integrisana primena metoda analitičkog hijerarhijskog procesa i analize obavijanja podataka u vrednovanju performansi visokog obrazovanja u Republici Srbiji
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

e-adresamimovicp@kg.ac.rs
Sažetak
Merenje i ocena uspešnosti u ostvarivanju rezultata, od ključnog su značaja za efektivno i efikasno funkcionisanje ekonomskih sistema, jer se na taj način prati u kojoj meri se ostvaruju definisani ciljevi. Organizacione performanse se mere različitim metodama, kvantitativnim i kvalitativnim. Mnogi od poznatih metoda za ocenu i merenje organizacionih performansi uzimaju u obzir samo finansijske, a zanemaruju nefinansijske pokazatelje. Integralno obuhvatanje jednih i drugih pokazatelja, kombinovanom primenom više metoda, kao i poređenje njihovih rezultata, treba da omogući potpuniju i objektivniju meru organizacione performanse. Analitički hijerarhijski proces (AHP) predstavlja formalan okvir za rešavanje kompleksnih problema višekriterijumskog odlučivanja, kao i sistemsku proceduru za hijerarhijsko prikazivanje elemenata nekog problema. Analiza obavijanja podataka (DEA) predstavlja neparametarski pristup baziran na linearnom programiranju, koji omogućuje izračunavanje efikasnosti jedinica odlučivanja u okviru grupe organizacija. Rad je ilustracija načina i okvira kombinovanog korišćenja metoda višekriterijumske analize, u vrednovanju performansi visokog obrazovanja u Republici Srbiji. Prednosti ovakvog pristupa ogledaju se u prevazilaženju nedostataka parcijalne primene AHP i DEA metoda koriščenjem novog, hibridnog DEAHP (Data Envelopment Analytic Hierarchy Process) metoda. Vrednovanje performansi, integrisanom primenom AHP i DEA metoda, daje objektivnije rezultate i pouzdanija rešenja posmatranog problema i na taj način stvara vrednu informacionu osnovu za donošenje kvalitetnih strategijskih odluka u visokom obrazovanju, na nacionalnom nivou i nivou pojedinačnih institucija.
Reference
Abbott, M., Doucouliagos, C. (2003) The efficiency of Australian universities: a data envelopment analysis. Economics of Education Review, 22(1): 89-97
Aruldoss, M., Lakhsmi, T.M., Venkatesan, V.P. (2013) A survey on multicriteria decision making methods and its applications. American Journal of Information Systems, 1(1); 31-43
Athanassopoulos, A., Shale, E. (1997) Assessing the comparative efficiency of higher education institutions in the UK by means of data envelopment analysis. Education Economics, 5(2): 117-134
Do, Q.H., Chen, J.F. (2014) A hybrid fuzzy AHP-DEA approach for assessing university performance. WSEAS Transactions on Business and Economics, 11, 386-397
Ehie, I.C., Karathanos, D. (1994) Business Faculty Performance Evaluation Based on the New AACSB Accreditation Standards. Journal of Education for Business, 69(5): 257-262
Ghosh, D.N. (2011) Analytic hierarchy process & TOPSIS method to evaluate faculty performance in engineering education. Dipendra Nath Ghosh et al UNIASCIT, 1(2), 63-70
Grandzol, J.R. (2005) Improving the faculty selection process in higher education: A case for the analytic hierarchy process: IR applications 6. Bloomsburg University of Pennsylvania, ERIC Number: ED504373, 1-13
Ishizaka, A., Labib, A. (2011) Review of the main developments in the analytic hierarchy process. Expert Systems with Applications, 8(11): 14336-14345
Johnes, J. (1996) Performance assessment in higher education in Britain. European Journal of Operational Research, 89(1-2): 18-33
Johnes, J. (2006) Data envelopment analysis and its application to the measurement of efficiency in higher education. Economics of Education Review, 25(3): 273-288
Kao, C., Hung, H. (2008) Efficiency analysis of university departments: An empirical study☆. Omega, 36(4): 653-664
Kong, W., Fu, T. (2012) Assessing the performance of business colleges in Taiwan using data envelopment analysis and student based value-added performance indicators. Omega, 40(5): 541-549
Nazarko, J., Šaparauskas, J. (2014) Application of DEA method in efficiency evaluation of public higher education institutions. Technological and Economic Development of Economy, 20(1): 25-44
Ng, Y.C., Li, S.K. (2000) Measuring the Research Performance of Chinese Higher Education Institutions: An Application of Data Envelopment Analysis. Education Economics, 8(2): 139-156
Ramanathan, R. (2006) Data envelopment analysis for weight derivation and aggregation in the analytic hierarchy process. Computers & Operations Research, 33(5): 1289-1307
Royendegh, B.D., Erol, S. (2009) A DEA-ANP hybrid algorithm approach to evaluate a universitys performance. International Journal of Basic & Applied Sciences, 9(10); 115-129
Saad, G.H. (2001) Strategic performance evaluation: descriptive and prescriptive analysis. Industrial Management & Data Systems, 101(8): 390-399
Saaty, T., Peniwati, K. (2008) Group decision-making: Drawing out and reconciling differences. Pittsburgh: RWS, 1
Saaty, T.L. (1980) The analytic hierarchy process. New York: McGraw-Hill
Saaty, T.L., Kearns, K.P. (1985) Analytical planning: The organization of systems. Pittsburgh: Pergamon Press
Sipahi, S., Timor, M. (2010) The analytic hierarchy process and analytic network process: an overview of applications. Management Decision, 48(5): 775-808
Subramanian, N., Ramanathan, R. (2012) A review of applications of Analytic Hierarchy Process in operations management. International Journal of Production Economics, 138(2): 215-241
Tangen, S. (2005) Analysing the requirements of performance measurement systems. Measuring Business Excellence, 9(4): 46-54
Tummala, V.M.R., Sanchez, P.P. (1988) Evaluating faculty merit awards by analytic hierarchy process. Modeling, Simulation and Control C: Environmental, Biomedical, Human and Social Systems, 11(4), 1-13
Vaidya, O.S., Kumar, S. (2006) Analytic hierarchy process: An overview of applications. European Journal of Operational Research, 169(1): 1-29
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonhor1601071M
objavljen u SCIndeksu: 06.05.2016.