Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 21 od 52  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 46, br. 1-2, str. 43-49
Promene na pulpi i dentinu nakon indirektnog i direktnog prekrivanja materijalom na bazi kalcijum hidroksida
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Medicinski fakultet, Katedra za Stomatologiju
bUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Stomatološka klinika

e-adresaradovan_jovanovic@hotmail.com
Ključne reči: Pulpa; prekrivanje; calcimol
Sažetak
Cilj terapijskih procedura nakon eksponiranja tkiva pulpe je da promoviše zarastanje tkiva i olakša formiranje reparatornog dentina u cilju očuvanja vitaliteta i zdravlja pulpe. Procedura terapije vitalne pulpe (TVP) uključuje uklanjanje lokalnih iritanasa i aplikaciju protektivnih materijala direktno ili idirektno na pulpu zuba. Terapija vitalne pulpe se može koristiti i za lečenje reverzibilnih oboljenja pulpe u cilju promovisanja razvoja korena i formiranja apikalne regije čime se kasnije dozvoljava korektan endodontski tretman zuba. Postoje brojne kontraverze u vezi terapije vitalne pulpe koje se pre svega odnose na izbor materijala, pravilne tehnike i procene krajnjeg ishoda terapije. U eksperimentalnom istraživanju je postavljen cilj da se skening elektronskom i polarizacionom mikroskopijom: Analiziraju promene na celularnim i ekstracelularnim komponentama zubne pulpe nakon direktnog i indirektnog prekrivanja materijalom na bazi kalcijum hidroksida(Calcimol VOCO USA). Utvrdi izgled dentinske površine nakon direktnog i indirektnog prekrivanja i forimira predlog za kliničku primenu preparata Calcimol ukoliko obezbeđuje dobru i efikasnu dentinogenezu. Ispitivanje je izvedeno na eksperimentalnim životinjama(domaća svinja). Za ovo ispitivanje je korišćen materijal na bazi kalcijum hidroksida Calcimol. Na zubima eksperimentalne grupe su uradjene preparacije V klase. Na jedanaest zuba je uradjeno direktno a na jedanaest indirektno prekrivanje pulpe. Nakon završene preparacije aplikovan je materijal na bazu kalcijum hidroksida a kavitet potom zatvaran materijalom iz grupe glas jonomer cementa (FUJI IX GC Japan). Na zubima gde je urađena perforacija pulpe, materijal na bazi kalcijum hidroksida je ubacivan direktno u komoru pulpe a kavitet je potom zatvaran glas jonomer cementom(FUJI IX GC Japan). Adekvatno pripremljeni zubi su posmatrani SEM i polarizacionom mikroskopijom. Posmatranjem i analizom dobijenih rezultata, na polarizacionom i skening elektronskom mikroskopu u poređenju sa kontrolnom grupom, dobijeni su rezultati koji mogu imati značajnu kliničku inplikaciju u biološkom lečenju pulpe. Direktna aplikacija Calcimola na polarizacionom mikroskopu ukazuje na jače promene u krvnim sudovima sa početnim raspadanjem, eritrocita,izraženom ekstravazacijom i pojavu malih fokusa nekroti čnog tipa. SEM analiza pokazuje dodir amalgama - Calcimol bez novih dentinskih struktura amorfnog tipa. Indirektna aplikacija Calcimola na polarizacionom mikroskopu ukazuje na pojavu novoformirane dentinske strukture, jezgra kalcifikacije i oko njih ogromne ćelije, prisustvo krvnih sudova. SEM analizom uočava se jasna granica između novoformiranog atubulusnog dentina i normalne dentinske strukture. Dobijeni rezultati sugerišu primenu Calcimola kao materijala za indirektno prekrivanje pulpe dok njegova primena u proceduri indirektnog prekrivanja nije indikovana.
Reference
Aguilar, P., Linsuwanont, P. (2011) Vital Pulp Therapy in Vital Permanent Teeth with Cariously Exposed Pulp: A Systematic Review. Journal of Endodontics, 37(5): 581-587
Bergenholtz, G., Spångberg, L. (2004) C ontroversies in E ndodontics. Critical Reviews in Oral Biology & Medicine, 15(2): 99-114
Cooper, P.R., Takahashi, Y., Graham, L.W., Simon, S., Imazato, S., Smith, A.J. (2010) Inflammation-regeneration interplay in the dentine-pulp complex. Journal of Dentistry, 38(9): 687-697
Dammaschke, T., Stratmann, U., Fischer, R., Sagheri, D., Schäfer, E. (2011) Proliferation of rat molar pulp cells after direct pulp capping with dentine adhesive and calcium hydroxide. Clinical Oral Investigations, 15(4): 577-587
Eskandarizadeh, A., Parirokh, M., Eslami, B., Asgary, S., Eghbal, M.J. (2006) A Comparative Study between Mineral Trioxide Aggregate and Calcium Hydroxide as Pulp Capping Agents in Dog s Teeth. Dent Res J (Isfahan), 2: 1-9
Hargreaves, K.M., Cohen, S., Berman, L.H. (2011) Cohen s pathways of the pulp. St. Louis: Mosby Year Book, 10th ed
Harichane, Y., Hirata, A., Dimitrova-Nakov, S., Granja, I., Goldberg, A., Kellermann, O., Poliard, A. (2011) Pulpal Progenitors and Dentin Repair. Advances in Dental Research, 23(3): 307-312
Lesot, H., Begue-Kirn, C. (1993) Experimental induction of odontoblasts differentiation and stimulation during reparative processes. Cell Mater, 3, str. 201-217
Mjor, I. (1983) Dentin and pulp. u: Reaction Paterns in Human Teeth, Florida: CRC Press, str. 63-156
Nakashima, M., Nagasawa, H., Yamada, Y., Reddi, A. (1994) Regulatory Role of Transforming Growth Factor-β, Bone Morphogenetic Protein-2, and Protein-4 on Gene Expression of Extracellular Matrix Proteins and Differentiation of Dental Pulp Cells. Developmental Biology, 162(1): 18-28
Roberts-Clark, D., Smith, A. (2000) Angiogenic growth factors in human dentine matrix. Archives of Oral Biology, 45(11): 1013-1016
Siren, E.K., Haapasalo, M.P. P., Waltimo, T.M. T., Orstavik, D. (2004) In vitro antibacterial effect of calcium hydroxide combined with chlorhexidine or iodine potassium iodide on Enterococcus faecalis. European Journal of Oral Sciences, 112(4): 326-331
Smith, A.J., Lesot, H. (2001) Induction and Regulation of Crown Dentinogenesis: Embryonic Events as a Template for Dental Tissue Repair?. Critical Reviews in Oral Biology & Medicine, 12(5): 425-437
Smith, A.J., Cassidy, N., Perry, H., Begue-Kirn, C., Ruch, J.V., Lesot, H. (1995) Reactionary dentinogenesis. Int J Dev Biol, 39(1): 273-80
Smith, A.J. (2002) Pulpal responses to caries and dental repair. Caries Res, 36(4): 223-32
Smith, A.J., Lumley, P.J. (2002) Preserving the Vital Pulp in Operative Dentistry: 1. A Biological Approach. Dental Update, 29(2): 64-69
Šubarić, Lj., Mitić, A., Matvijenko, V., Živković, M., Živković, D., Jovanović, R., Perić, D., Mitić, A., Veselinović, J. (2013) Promene na pulpi i dentinu nakon direktnog i indirektnog prekrivanja alkalnim cementom. Praxis medica, vol. 42, br. 3, str. 23-30
Ward, J. (2002) Vital Pulp Therapy In Cariously Exposed Permanent Teeth And Its Limitations. Australian Endodontic Journal, 28(1): 29-37
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/pramed1702043J
objavljen u SCIndeksu: 22.02.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Stomatološki glasnik Srbije (2016)
Dijabetes melitus i reparativni odgovor zubne pulpe
Ilić Jugoslav

Stomatološki glasnik Srbije (2004)
Patološka dentinogeneza u posteruptivnoj fazi razvoja zuba
Vojinović Jovan, i dr.

Praxis medica (2013)
Promene na pulpi i dentinu nakon direktnog i indirektnog prekrivanja alkalnim cementom
Šubarić Lj., i dr.

prikaži sve [11]