Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 4 od 10  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 3, br. 2, str. 323-351
Građansko-pravna odgovornost proizvođača za štetu od neispravnog proizvoda
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd

e-adresakatarina.ivancevic@pravnifakultet.rs
Ključne reči: neispravan proizvod; šteta; odgovornost proizvođača; potrošač; oštećeni; ZOO; Direktiva 85/374/EEZ
Sažetak
Svojevremeno je Zakon o obligacionim odnosima imao nov i jedinstven pristup regulišući odgovornost proizvođača stvari sa nedostatkom kao zaseban institut. Sa namerom usklađivanja regulative u zemljama članicama Evropske unije, po pitanju ove vrste odgovornosti je doneta Direktiva 85/374/EEZ. U radu se razmatralo na koji način su u postupku usklađivanja sa evropskim pravom odredbe Direktive 85/374/EEZ prenete u nacionalna prava država koje su nastale na teritoriji bivše SFRJ, sa osvrtom na pravo država članica EU. Sve države nastale na teritoriji bivše SFRJ imale su kao polaznu osnovu odredbu Zakona o obligacionim odnosima koji su u startu preuzele, ali su u postupku usklađivanja propisa sa Direktivom 85/374/EEZ izvršile bitne izmene. Analiza pokazuje da su prisutne određene razlike, da postoje dobre i loše strane pojedinih rešenja, i da novodoneti propisi stavljaju oštećena lica u nepovoljniji položaj u odnosu na onaj koji imaju po osnovu odredaba Zakona o obligacionim odnosima. Takođe, konstatovano je da ima nekih odstupanja od zahteva u pogledu primene odredaba Direktive 85/374/EEZ.
Reference
*** Milan Court applies Product Liability Directive. http://www.internationallawoffice. com/newsletters/Detail.aspx?g=b1543ea0-faa9-4aef-85fd-9d3931c02545, 11.10.2012
*** (1999) Zelena knjiga o odgovornosti za neispravan proizvod. COM, 396 final od 28. 07. 1999
Babic, J. (2006) Etička analiza regulacije odgovornosti za proizvode na tržištu, s posebnim osvrtom na doktrinu striktne odgovornosti. Sociološki pregled, vol. 40, br. 4, str. 477-516
Bender, S., Steinbach, J. (2011) Fundamentals of Directive 85/374/EEC on liability for defective products and its implementation in Germany. Pravni život, (10):
Bevanda, M. (2007) Odgovornost za štetu izazvanu neispravnim proizvodom u hrvatskom i bosanskohercegovačkom pravu. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 28(1): 587-632
Biltoft-Knudsen, H., Yde, K.M. (1993) Product liability, European community law after 1992: A practical guide for lawyers outside the common market. Deventer-Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers
Cavaliere, A. The economic impact of product liability and product safety regulations in the European Union
Cigoj, S. (1978) Odgovornost za štetu (osnovi odgovornosti i naknada imovinske štete). u: Savetovanje o Zakonu o obligacionim odnosima, zbornik radova, Savez društava pravnika u privredi Jugoslavije Zagreb
Cigoj, S. (1983) u: Blagojević Borislav T., Krulj Vrleta [ur.] Komentar Zakona o obligacionim odnosima, Beograd: Savremena administracija
Dožić, N. (2010) Odgovornost proizvođača za štetu od stvari sa nedostatkom. u: Zbornik radova Obavezno osiguranje, naknada štete i obezbeđenje potraživanja, Beograd
Ðundic, P. (2009) Harmonizacija pravila o odgovornosti proizvođača u državama članicama EU i najvažnije odredbe Direktive o odgovornosti za proizvode sa nedostatkom (85/385/EEC). Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 43(2): 457-474
Fawcett, J.J. (1993) Products liability in private. International Law: A European Perspective, Recueil des Cours, vol. 238, /I, str. 33
Jakšic, A., Stojanovic, S. (2003) Odgovornost proizvođača za nedostatke proizvoda. Pravni život, vol. 52, br. 10, str. 687-710
Janković, D. (1992) Odgovornost proizvođača stvari sa nedostatkom. Pravni život, vol. 41, br. 9-10, str. 1301-1308
Josipović, T. (2006) Odgovornost za neispravan proizvod. Tribina Kluba pravnika grada Zagreba, 23. februar
Karanikic, M. (2005) Odgovornost za razvojne rizike. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 53, br. 2, str. 161-195
Karanikic, M. (2006) Osvrt na novi Zakon o odgovornosti proizvođača stvari s nedostatkom. Pravo i privreda, 43(5-8): 485-504
Karanikić, M.M. (2008) Pravni kapaciteti Srbije za evrointegracije u oblasti odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom, Predlog za izmenu Zakona o odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom. u: Pravni kapaciteti za evropske integracije, knjiga III, Beograd: Pravni fakultet
Klarić, P., Vedriš, M. (2009) Građansko pravo. Zagreb: Narodne novine
Konstantinović, M. (1996) Obligacije i ugovori - skica za zakonik o obligacijama i ugovorima. Beograd: Službeni list
Lovells (2003) Product liability in the European Union: A report for the European commission. Lovells report
Pak, J. (1981) Odgovornost za proizvode i osiguranje. Osiguranje i privreda, 1-2
Pak, J. (1996) Direktiva Evropske zajednice o usklađivanju propisa o odgovornosti za proizvode sa nedostatkom. Strani pravni život, (1-3): 171-184
Petrić, S. (2001) Odgovornost proizvođača za štete od nedostatka na proizvodu u hrvatskom pravu i pravu Evropske unije. Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu
Radišic, J.D. (1989) Odgovornost za štetu koju uzrokuje stvar s nedostatkom. Pravni život, br. 1, str. 17-27
Radišić, J. (1980) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Gornji Milanovac-Kragujevac, knjiga I, komentar uz član 179. ZOO, redakcija Perović i Stojanović
Radišić, J. (2008) Obligaciono pravo. Beograd: Nomos
Radišić, J.D. (1972) Garancija za trajan kvalitet i odgovornost za štetu od stvari sa nedostatkom. Beograd: Institut za uporedno pravo
Rosselli, F. (2004) Analysis of the economic impact of the development risk clause as provided by directive 85/374/EEC on liability for defective products
Simonović, D. (2009) Naknada štete - prema Zakonu o obligacionim odnosima. Beograd: Službeni glasnik
Simonović, D. (2005) Komentar Zakona o radu - sa sudskom praksom i mišljenjima Ministarstva za rad. Beograd: Poslovni zbornik
Sokal, V. (1981) Osiguranje od odgovornosti u svetu i kod nas i naši aktualni zadaci. Beograd: Zajednica osiguranja imovine i lica 'Dunav'
Stanivuković, M. (1996) Zaštita potrošača u pravu Evropske unije - odgovornost proizvođača za štetu od proizvoda. u: Mitrović, D. M., i Račić, O., [ur.] Pravo Evropske unije, Zbornik radova, 339-351
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap3-3033
objavljen u SCIndeksu: 05.02.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2010)
Promena dužnika
Karanikić-Mirić Marija

Anali Pravnog fak Beograd (2016)
Notarial form ad solemnitatem in Montenegrin law
Korać Velibor

Anali Pravnog fak Beograd (2017)
Novacija kao način prestanka obligacija
Perović Marko

prikaži sve [41]