Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 10 od 30  
Back povratak na rezultate
2013, br. 138, str. 144-162
Jezik i ideologija
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet + Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Projekat:
Dinamički sistemi u prirodi i društvu: Filozofski i empirijski aspekti (MPNTR - 179041)

Ključne reči: jezik; ideologija; kritička analiza diskursa; simbolička dominacija
Sažetak
Rad se bavi vezom koja se uspostavlja između jezika i ideologije. Ideologija formira (produkuje) označiteljske strukture kojima određuje domene subjektovog djelovanja. Subjekat preuzima označitelj ideologije, interpelirajući se u dati ideološki poredak. Ideologija takođe formira strukture razumijevanja subjekata koje je prethodnom označiteljskom praksom interpelirala. Ideologija tako ustanovljuje obrasce preko kojih koncipira i objašnjava razumijevanje realnosti. Realnost se objašnjava shodno prepoznatljivim shemama definisanim kulturnom tradicijom. Dalje, prepoznaćemo da svaki od ideoloških centara moći (odnosno društvene grupe koja teži određenim ciljevima) formira specifičan diskurs kojim potvrđuju pripadnost datoj interesnoj sferi. Interesna grupa govori na određen način. Na kraju rada prikazaćemo problem simboličke dominacije, kao kulturne (označiteljske) hegemonije koju jedna grupa vrši na drugoj.
Reference
Altiser, L. (2002) Ideologija i državni ideološki aparati. Loznica: Karpos
Blammaert, J., Bulcean, C. (2000) Critical discourse analyisis. Annu Rev Anthropol, 29, 447-466
Cameron, D. (1999) Language: Linguistic relativity: Benjamin Lee Whorf and the return of the repressed. Critical Quarterly, 41(2): 153-156
DiMaggio, P. (1997) Culture and Cognition. Annual Review of Sociology, 23(1): 263-287
Fairclough, N. (2004) Critical discourse analysis in researching language in the new capitalism: overdetermination, transdisciplinary and textual analysis. u: Harrison C. and Young L. [ur.] Systemic linguistics and critical discourse analysis, London: Continuum
Heller, M. (1997) Autonomy and interdependence: language in the world. International Journal of Applied Linguistics, 7(1): 79-85
Heller, M. (1995) Language choice, social institutions, and symbolic domination. Language in Society, 24(03): 373
Hill, J.H., Mannheim, B. (1992) Language and World View. Annual Review of Anthropology, 21(1): 381-404
Hussein, J. (2004) A Cultural Representation of Woman in the Oromo Society. Kyoto: African Study Monofraphs, 25(3)
Kristeva, J. (1983) Semiotika - kritička nauka i/ili kritika nauke. u: Mehanizmi književne komunikacije, Beograd
Lakan, Ž. (1983) Spisi. Beograd: Prosveta
Milić, N. (1997) ABC dekonstrukcije. Beograd: Narodna knjiga
Sperber, D., Hirschfeld, L. (1999) Culture, cognition, and evolution. u: Wilson R., Keil F. [ur.] Enciclopedia of the Cognitive Sciences, Cambridge - London
Stockwell, P. Towards a critical cognitive linguistics. u: Combrink A., Biermann I. [ur.] Discourses of War and Conflict, Potchefstroom University Press
Šuvaković, M. (2002) Martek fatalne figure umetnika. Zagreb: Meandar
Thonus, T. (1999) Dominance in Academic Writing Tutorials: Gender, Language Proficiency, and the Offering of Suggestions. Discourse & Society, 10(2): 225-248
Widdowson, H. G. (1998) The Theory and Practice of Critical Discourse Analysis. Applied Linguistics, 19(1): 136-151
Wodak, R. (2006) Mediation between discourse and society: assessing cognitive approaches in CDA. Discourse Studies, 8(1): 179-190
Woolard, K.A. (1985) language variation and cultural hegemony: toward an integration of sociolinguistic and social theory. American Ethnologist, 12(4): 738-748
Žižek, S. (2002) Sublimni objekt ideologije. Zagreb-Sarajevo: Arkzin Društvo za teorijsku psihoanalizu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1338144M
objavljen u SCIndeksu: 29.05.2013.