Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 14  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 5, br. 2, str. 349-383
Međunarodne obaveze međunarodnih organizacija
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd

e-adresatatjana.papic@pravnifakultet.rs
Ključne reči: međunarodne obaveze međunarodnih organizacija; međunarodna odgovornost međunarodnih organizacija; ugovorne obaveze međunarodnih organizacija; običajne obaveze međunarodnih organizacija; jednostrani pravni akti kao izvori obaveza u međunarodnom pravu; jedn
Sažetak
Iako su prema stavu Međunarodnog suda pravde međunarodne organizacije vezane obavezama koje imaju prema opštim pravilima međunarodnog prava, svojim osnivačkim aktima i međunarodnim sporazumima čije su ugovorne strane, doskora se ni praksa ni doktrina nisu posebno bavile pitanjem opsega međunarodnih obaveza međunarodnih organizacija. Na njih se dugo gledalo kao na zaštitnike a ne na moguće kršioce pravila i načela međunarodnog prava. Kako se pokazalo da i međunarodne organizacije mogu biti umešane u razne nepodopštine, počelo je da se govori o potrebi da se pravila međunarodnog prava primenjuju i na njih, a posebno o tome koja se pravila primenjuju na njihovu međunarodnu odgovornost. Kako utvrđivanje međunarodne odgovornosti pretpostavlja postojanje kršenja konkretne međunarodne obaveze, tako pitanje utvrđivanja opsega međunarodnih obaveza međunarodnih organizacija postaje posebno značajno. Izučavajući praksu, ovaj članak najpre razmatra opseg obaveza međunarodnih organizacija koje proističu iz ugovora i običaja. Posebnu pažnju posvećuje jednostranim aktima međunarodnih organizacija, koji takođe mogu biti izvori njihovih međunarodnih obaveza. U tom smislu, članak razmatra shodnu primenu uslova za jednostrano obavezivanje koje postavlja međunarodno pravo u odnosu na države. Potom, pokazuje kako su ti uslovi ispunjeni na konkretnim primerima izjava generalnog sekretara UN, ukazujući na praktični značaj ovih jednostranih pravnih akata. Na kraju, članak razmatra međunarodne obaveze međunarodnih organizacija koje izviru iz unutrašnjeg prava same organizacije na primeru rezolucija Saveta bezbednosti i odluka koje se na njima zasnivaju (uredbe UNMIK). Iako zaključuje da je opseg pravila koja se primenjuju na međunarodne organizacije uži od onog koji postoji u odnosu na države, članak pokazuje da postoji tendencija njegovog proširenja, posebno u oblasti ljudskih prava.
Reference
*** (1991) Model Agreement between the United Nations and Member States Contributing Personnel and Equipment to United Nations Peace Operations, Annex to Report of the Secretary-General to the General Assembly. http://www.amicc.org/docs/UNContributionAgrmnt.pdf, (pristupljeno: 20140626), UN dok. A/64/185 (23 May 1991)
*** (1998) Okvirna konvencija o zaštiti nacionalnih manjina. Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori, (6)
*** (2014) Partnership Agreement between the Members of the African, Caribbean and Pacific Group of States of the one part, and the European Community and its Member States on the other part of 23 June 2000. Official Journal of the European Communities, 1215(01): 2010, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22000A1215(01)&from=EN, (pristupljeno: 20140610), L 317/287
*** (1945) Povelja Ujedinjenih nacija. Sl. list DFJ, (69)
*** (1999) Report of the Secretary General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo. UN dok. S/1999/779 (12 July 1999)
*** (2012) Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo. UN dok. S/2012/275 (27 April 2012)
*** (2007) Treaty of Lisbon. Official Journal of the European Union, C 306, 17 December
*** (2010) UN Peacekeeping and The Model Status of Forces Agreement. u: United Nations Peacekeeping Law Reform Project, School of Law, University of Essex
*** (1948) UNGA Resolution 217A (III). UN dok. A/810 (10 December 1948)
*** (1999) UNSC Resolution 1244. UN dok, S/RES/1244 (10 June 1999)
*** (1999) UNSC Resolution 1272. UN dok. S/RES/1272 (25 October 1999)
*** (2000) UNSC Resolution 1375. UN dok. S/RES/1327 (13 November 2000)
*** (1992) UNSC Resolution 745. UN dok. S/RES/745 (28 February 1992)
*** (1950) Ženevska konvencija o postupanju s ratnim zarobljenicima (III Ženevska konvencija). Sl. list FNRJ, (24)
*** (1950) Ženevska konvencija o zaštiti građanskih lica za vreme rata (IV Ženevska konvencija). Sl. list FNRJ, (24)
*** (1950) Ženevska konvencija za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu (I Ženevska konvencija). Sl. list FNRJ, (24)
*** (2004) Agreement between the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) and the Council of Europe on technical arrangements related to the Framework Convention for the Protection of National Minoritie. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/6_Resources/PDF_Agreement_UNMIK_en.pdf (pristupljeno: 20140716), 23 August
*** (1950) Ženevska konvencija za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomnika u oružanim snagama na moru (II Ženevska konvencija). Sl. list FNRJ, (24)
*** (2004) Agreement between the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo and the Council of Europe on technical arrangements related to the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. http://www.cpt.coe.int/documents/srb/2004-08-23-eng.pdf (pristupljeno: 20140716), 23 August
*** (2009) Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom. Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori, (42)
*** (1971) Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Sl. list SFRJ (Međunarodni ugovori), (7)
*** (1971) Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima. Sl. list SFRJ (Međunarodni ugovori), (7)
*** Evropska konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodana. Sl. list SCG - Međunarodni ugovori, 9/03, 5/05, 7/05 i Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori, br. 12/10
*** (2003) Evropske konvencije o sprečavanju mučenja, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja. Sl. list SCG - Međunarodni ugovori, (9)
Akehurst, M. (1977) Custom as Source of International Law. British Year Book of International Law, 47: 1
Alvarez, J.E. (2011) Revisiting the ILC's Draft Rules on International Organizations Responsibility. American Society for International Law Proceedings, 105: 344
Alvarez, J.E. (2006) International Organizations: Accountability or Responsibility?, Luncheon Address, Canadian Council of International Law. u: 35th Annual Conference on Responsibility of Individuals, States and Organizations, 27. oktobar
Brownlie, I. (2003) Principles of Public International Law. Oxford University Press
Burgental, T. (1999) The World Bank and Human Rights. u: Weiss E., Sureda Rigo A., de Chazournes Boisson L. [ur.] The World Bank, International Financial Institutions and the Development of International Law, American Society of International Law, Studies in Transnational Policy, (31)
Cerone, J. (2001) Minding the Gap: Outlining KFOR Accountability in Post-Conflict Kosovo. European Journal of International Law, 12: 469
Clapham, A. (2006) Human Rights Obligations of Non-State Actors. Oxford University Press
Crawford, J. (2002) The International Law Commission's Articles on State Responsibility. Cambridge University Press
D`amato, A. (1971) The Concept of Custom in International Law. Cornell University Press
de Wet, E. (2004) Direct Administration of the Territories by the UN. Max Planck Yearbook of United Nations Law, 8: 291
Degan, V.Đ. (2000) Međunarodno pravo. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Dimitrijević, V. (2006) Customary Law as an Instrument for the Protection of Human Rights. u: ISPI Working Papers, (7), http://www.ispionline.it/it/documents/wp_7_2006.pdf (pristupljeno: 20140515)
Dimitrijević, V., Račić, O., Đerić, V., Papić, T., Petrović, V., Obradović, S. (2012) Osnovi međunarodnog javnog prava. Beogradski centar za ljudska prava
Engdahl, O. (2007) Protection of Personnel in Peace Operations: The Role of the 'Safety Convention' Against the Background of General International Law. Martinus Nijhoff Publishers
European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) (2004) Opinion on Human Rights in Kosovo: Possible establishment of review mechanisms. 11 October 2004, No. 280/2004, CDL-Ad (2004) 033
General Assembly (1996) Report of the Secretary-General on the Work of the Organization. UN dok. A/51/1 (20 August 1996)
Hadži-Vidanović, V., Milanović, M., ur. (2005) Međunarodno javno pravo - zbirka dokumenata. Beogradski centar za ljudska prava
Hannun, H. (1995) Status of the Universal Declaration of Human Rights in National and International Law. Georgia Journal of International and Comparative Law, 25: 287
Henckaerts, J-M., Doswald-Beck, L. (2005) Običajno međunarodno humanitarno pravo. Cambridge University Press
Human Rights Committee (2006) Concluding Observations of the Human Rights Committee on United Nations Interim Administration in Kosovo. UN dok. CCPR/C/UNK/CO/1 (14 August 2006)
Human Rights Committee (2011) Consideration of reports submitted by States parties under article 40 of the Covenant, Concluding Observations of the Human Rights Committee, Serbia. UN dok. CCPR/C/SRB/CO/2 (20 May 2011)
Human Rights Committee (2004) Consideration of reports submitted by States parties under article 40 of the Covenant, Concluding Observations of the Human Rights Committee, Serbia. UN dok. CCPR/CO/81/SEMO (12 August 2004)
Human Rights Committee (1994) General Comment No. 24 (52), General comment on issues relating to reservations made upon ratification or accession to the Covenant or the Optional Protocols thereto, or in relation to declarations under article 41 of the Covenant. UN dok. CCPR/C/21/ Rev. 1/Add. 6 (2 November)
Human Rights Committee (1991) General Comment No. 26 (61), General comment on issues relating to the continuity of obligations to the International Covenant on Civil and Political Rights. UN dok. CCPR/C/21/Rev.1/Add.8/Rev.1, (8 December 1991)
Institut de Droit International (1999) The Application of International Humanitarian Law and Fundamental Human Rights. http://www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/1999_ber_03_en.PDF (pristupljeno: 20140425)
International Law Association (2000) Final Report of the Committee, Statement of Principles Applicable to the Formation of General Customary International Law. http://www.ila-hq.org/download.cfm/docid/A709CDEB-92D6-4CFA-A61C4CA30217F376 (pristupljeno: 20140410)
International Law Association (2004) Final Report of the Committee on the Accountability of International Organizations. http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/9 (pristupljeno: 20140915)
International Law Commission (2001) Draft Articles on State Responsibility for Internationally Wrongful Acts with Commentaries, Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session. Supplement No. 10, UN dok. A/56/10
International Law Commission (2006) Guiding Principles Applicable to Unilateral Declarations of States Capable of Creating Legal Obligations, with commentaries thereto. u: Yearbook of the International Law
International Law Commission (2002) Report on its 54th Session (29 April to 7 June and 22 July to 16 August 2002), Official Records of the General Assembly, Fifthy-seventh Session. Supplement No. 10, UN dok. A/57/10
International Law Commission (2006) Responsibility of International Organizations: Comments and Observations Received from International Organizations, International Law Commission. u: 58th Session (1 May-9 June and 3 July-11 August 2006), United Nations General Assembly, UN dok. A/CN.4/568
International Law Commission (2011) Draft Articles on the Responsibility of International Organizations, Report on the 63th Session (26 April to 3 June and 4 July to 12 August 2011), Official Records of the General Assembly, 66th Session. Supplement No. 10, UN dok. A/66/10
International Law Commission (2011) Draft Articles on the Responsibility of International Organizations, with commentaries. u: Yearbook of the International Law Commission, vol. II, Part Two
International Law Commission (2007) Responsibility of International Organizations: Comments and Observations Received from International Organizations, International Law Commission. u: 60th Session (5 May-6 June and 7 July-8 August 2007), United Nations General Assembly, UN dok. A/CN.4/593
International Law Commission (2009) Seventh Report on Responsibility of International Organizations by Giorgio Gaja, Special Rapporteur. UN dok. A/CN.4/610 (27 March 2009)
Irmscher, T.H. (2001) Legal Framework for the Activities of UNMIK. German Yearbook of International Law, 44: 353
Kammerhofer, J. (2004) Uncertainty in the Formal Sources of International Law: Customary International Law and Some of Its Problems. European Journal of International Law, 15: 523
Kamminga, M.T. (1996) State Succession in Respect of Human Rights Treaties. European Journal of International Law, 7: 469
Klabbers, J. (2001) The Legitimacy of International Organizations. u: Coicand J.M., Heiskanen V. [ur.] The Changing Image of International Organizations, United Nations University Press, str. 221
Megret, F., Hoffmann, F. (2003) The UN as a Human Rights Violator?, Some Reflections on the United Nations Changing Human Rights Responsibilities. Human Rights Quarterly, 25: 314
Papić, T. (2010) Odgovornost međunarodnih organizacija pitanje pripisivosti pro tivpravnog akta. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, doktorska disertacija
Porretto, G., Vité, S. (2006) The Application of International Humanitarian Law and Human Rights Law to International Organisations, University Centre for International Humanitarian Law. Research Paper Series, (1), http://www.geneva-academy.ch/docs/projets/CTR_application_du_DIH.pdf (pristupljeno: 20140515)
Rasulov, A. (2003) Revisiting State Succession to Humanitarian Treaties: Is There a Case for Automaticity?. European Journal of International Law, 14: 141
Reinisch, A. (2001) Securing the Accountability of International Organizations. Global Governance, 7: 131
Reinisch, A. (2001) Developing Human Rights and Humanitarian Law Accountability of the Security Council for the Imposition of Economic Sanctions. American Journal of International Law, 95: 851
Schermers, H.G., Blokker, N.M. (1999) International Institutional Law: Unity within Diversity. Martinus Nijhoff, (3. rev. izdanje)
Secretary-General’s Bulletin (1999) Observance by United Nation forces of international humanitarian law. UN dok. ST/SGB/1999/13 (6 August 1999)
Secretary-General’s Bulletin (2003) Secretary-General’s Bulletin, Special Measures for Protection from Sexual Exploatation and Sexual Abuse. ST/SGB/2003/13 (9 October 2003)
Simma, B., Alston, P. (1988-1989) The Sources of Human Rights Law: Customs, Jus Cogens and General Principles. Australian Year Book of International Law, 12: 82
Stahn, C. (2008) The Law and Practice of International Territorial Administration: Versailles to Iraq and Beyond. Cambridge University Press
Thirlway, H. (2006) The Sources of International Law. u: Evans M.D. [ur.] International Law, Oxford University Press, str. 116
UNMIK (1999) Regulation No. 1999/24 on the Law Applicable in Kosovo. UNMIK/REG/1999/24 (12 December 1999)
UNMIK (2008) Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. UN Doc. E/C.12/UNK/1 (15 January 2008)
UNMIK (2006) Report Submitted by UNMIK to the Human Rights Committee on the Human Rights Situation in Kosovo since June 1999. UN dok. CCPR/C/UNK/1 (13 March 2006)
Wilde, R. (1998) Quis Custodiet Ipsos Custodes?: Why and How UNHCR Governance of 'Development' Refugee Camps Should Be Subject to International Human Rights Law. Yale Human Rights and Development Law Journal, 1: 107
Zimmermann, A., Stahn, C. (2001) Yugoslav Territory, United Nations Trusteeship or Sovereign State? Reflections on the current and future legal status of Kosovo. Nordic Journal of International Law, 70: 423
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-7044
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci