Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 2 od 14  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 5, br. 2, str. 384-412
Pravo na zdravlje i ljudski organ - pravo kao posledica?
Central European University, Budapest, Hungary + Center for Ethics and Law in Biomedicine, Hungary

e-adresasandorj@ceu.hu
Projekat:
LIVING DONATION - Living Organ Donation in Europe (EU-FP7 - 242177)

Ključne reči: pravo na zdravlje; pravo na zdravstvenu zaštitu; dodela organa; donacija organa; transplantacija; nedostatak organa; biomedicina; bioetika; kadaver; mađarsko zdravstveno pravo
Sažetak
U ovom radu autorka analizira pravo na zdravlje i pravo na zdravstvenu zaštitu u posebnom kontekstu, u kontekstu donacije tkiva i organa. Autorka tvrdi da transplantacija organa i tkiva predstavlja koristan primer za diskusiju o glavnim koncepcijskim izazovima kojima su izložena pomenuta, inače bliska prava. Štaviše, proučavanje obima ovih prava u kontekstu transplantacije pruža značajan ključ za razumevanje do koje mere pravo na zdravlje obuhvata ne samo pravo na pristup osnovnim zdravstvenim uslugama, nego i za to do koje mere nematerijalna solidarnost, u formi oslanjanja na altruizam drugih, može da oblikuje konture navedenih prava. Od kada je formalno priznato kao međunarodno ljudsko pravo, pra vo na zdravlje ne prestaje da bude predmet pravnih rasprava. Kada je reč o pravu na zdravstvenu zaštitu, ono zahteva progresivno tumačenje uvek kada nova medicinska tehnologija obeća očuvanje života i zdravlja. Evropski pristup, koji kategorično zabranjuje plaćeno doniranje, oslanjajući se, istovremeno, uglavnom na sistem pretpostavljene saglasnosti u slučajevima uzimanja organa od umrlog, formirao je novi javni domen u kojem su pravo na zdravlje i pravo na zdravstvenu zaštitu postali ključni elementi u postupku transplantacije. Očigledno je da osobe koje se nalaze na listama čekanja organa uži vaju pravo na zdravlje. Međutim, ovo pravo ne obezbeđuje direktno pravo na neki određeni organ, već uključuje pravo na adekvatan pristup zdravstvenoj zaštiti i pravo na informacije u odnosu na donaciju organa. Štaviše, pravična dodela dostupnih organa, pravičnost, kao i pristup donora i primaoca post-operativnim tretmanima, uključeni su u obim opšteg prava na zdravlje. Problem, kao što smo videli, predstavlja najvažniji element zdravstvene zaštite primaoca: naime dostupnost odgovarajućih organa zavisi od altruizma drugih. Pravnim sistemom, tačnije, ustavnim sistemom, ne može se garantovati pristup ljudskim organima u formi osnovnih prava. Kako autorka pokazuje, pravo na zdravlje ne uključuje pravo da se postane i ostane zdrav, i razlikuje se od prava koja uživaju pacijenti, iako je sa njima povezano. Na prvi pogled izgleda da pravo na zdravlje ne obuhvata ni pravo na pristup transplantaciji. Međutim, statistički podaci o broju izvršenih transplantacija u različitim zemljama mogu nas navesti da tvrdimo da individualni altruizam i biosocijalna solidarnost mogu da budu podstaknuti pojačanom obavezom države da stvori optimalnu infrastrukturu za transplantaciju. Ova nova obaveza implicitno se odnosi i na nova prava donora i primaoca organa, kao i na njihova prava koja se tek razvijaju. Sledstveno tome, prava u vezi sa transplantacijom predstavljaju poseban izazov konceptu socijalnih prava. Država postaje odgovorna za podsticanje altruizma među građanima i to jačanjem svesti o potrebi donacije organa. Kakva se pouka može izvući iz kontroverze koju prati transplantacija organa? Prvo, pravo na zdravlje nije automatski primenjivo u ovoj oblasti, već ono postepeno dobija na važnosti. Drugim rečima, ono je više posledica tehničkog i pravnog razvoja, nego što je sui generis pravo. Drugo, da bi se moglo tvrditi da je pravo na zdravlje primenjivo u oblasti transplantacije, bilo je potrebno da transplantacija postane glavni tretman u odnosu na nekoliko ozbiljnih bolesti koje ugrožavaju život. U poređenju sa tim, treba primetiti da se neke nove tehnologije, kao što je, na primer, lečenje matičnim ćelijama, još nisu dovoljno razvile da bi se za njih moglo reći da su u razumnoj meri bezbedne, efikasne i pristupačne alternative transplantaciji. Zato se u vezi sa takvim medicinskim tretmanima ne može govoriti o jednakoj i pravičnoj dodeli dobara i pristupa zdravstvenoj zaštiti. Alternativne mogućnosti su, zbog brige o ljudskim pravima, za sada napuštene. S druge strane, evropska pravna rešenja za prevazilaženje problema nedostatka organa stvorila su novi, snažan monopol države i obavezu dostizanja pravičnog i nepristrasnog pristupa organima, njihovoj distribuciji i dodeli. Prema tome, ono što je preostalo jeste novo pravo u okviru prava na zdravlje, pravo na pristup transplantaciji, koje je nastalo kao posledica distribucije i dodele organa u javnom domenu.
Reference
Blankart, C.B. (2005) Donors without Rights: The Tragedy of Organ Transplantation. paper for the European Public Choice Society Meeting (Manuscript)
Boyes, R. (1986) Brains for Dollars, The Times, October 10, 1986. Reprinted in George R. Urban, Social and Economic Rights in the Soviet Bloc. New Brunswick, NJ: Transaction Books, str. 157-158
Callender, C.O. (2008) Cultural Differences in Living Organ Donation: A Global Perspective. u: Gruessner Rainer W.G., Benedetti Enrico [ur.] Living Donor Organ Transplantation, New York: McGraw Hill Medical, str. 6-15
Cronin, D.C., Siegler, M. (2008) Ethical and Legal Issues: The American Perspective. u: Gruessner Rainer W.G., Benedetti Enrico [ur.] Living Donor Organ Transplantation, New York: McGraw Hill Medical, str. 16-23
den Exte, P.A., Hermans, H., ur. (1999) The Rights to Health Care in Several European Countries. The Hague: Kluwer Law International
den Exter, P.A. (2002) Health Care Law-Making in Central and Eastern Europe. Antwerp: Intersentia
Goodwin, M. (2009) Empires of the Flesh: Tissue and Organ Taboos. Alabama Law Review, 6(5): 1219-1248
Leary, V.A. (1995) Complaint Procedures and the Right to Health. The Review, International Commission of Jurists. Economic, Social and Cultural Rights and the Role of Lawyers, (55): 105-122, Special Issue
Molinari, P.A. (1998) The Right to Health: From the Solemnity of Declarations to the Challenges of Practice, International Digest of Health Legislation, special issue: Health Legislation at the Dawn of the 21st Century. Geneva: World Health Organization, 49(1)
Nys, H. (2010) Legal Protection of the Deceased Organ Donor in Europe. u: den Exter André P. [ur.] Human Rights and Biomedicine, Antwerpen: Maklu, str. 221-235
Osiatyński, W. (2009) Human Rights and Their Limits. Cambridge: Cambridge University Press
Pellegrino, E.D. (1999) The Commodification of Medical and Health Care: The Moral Consequences of a Paradigm Shift from a Professional to a Market Ethic. Journal of Medicine and Philosophy, 24(3): 243-266
Pollis, A. (1996) Cultural Relativism Revisited: Through a State Prism. Human Rights Quarterly, 18(2): 316-344
Price, D. (2000) Legal and Ethical Aspects of Organ Donation. Cambridge: Cambridge University Press
Roscam, A., Henriette, D.C. (1979) International Organizations in Europe and the Right to Health Care. Deventer: Kluwer
Rothman, D.J., Rose, E., Awaya, T., Cohen, B., Daar, A., Dzemeshkevich, S.L., Lee, C.J., Munro, R., Reyes, H., Rothman, S.M., Schoen, K.F., Scheper-Hughes, N., Shapira, Z., Smit, H. (1997) The Bellagio Task Force Report on transplantation, bodily integrity, and the international traffic in organs. Transplantation Proceedings, 29(6): 2739-2745
Scheper-Hughes, N. (2008) Illegal Organ Trade: Global Justice and the Traffic in Human Organs. u: Gruessner Rainer W.G., Benedetti Enrico [ur.] Living Donor Organ Transplantation, New York: McGraw Hill Medical, str. 106-121
Shakarishvili, G. (2005) Decentralization in Healthcare: Analyses and Experiences in Central and Eastern Europe in the 1990s. Budapest: Open Society Institute
Silver, T. (1988) The Case for a Post-Mortem Organ Draft and a Proposed Model Organ Draft Act. Boston University Law Review, 68(4): 681-728
Thouvénin, D. (2002) Autour du don et de la gratuité. Revue générale de droit médical, str. 99-108, Numéro special, droit santé
Wolfe, R.A., Ashby, V.B., Milford, E.L., Ojo, A.O., Ettenger, R.E., Agodoa, L.Y., Held, P.J., Port, F.K. (1999) Comparison of mortality in all patients on dialysis, patients on dialysis awaiting transplantation, and recipients of a first cadaveric transplant. New England Journal of Medicine, 341(23): 1725-30
Wong, M. (2010) Coverage for Kidneys: The Intersection of Insurance and Organ Transplantation. Connecticut Insurance Law Journal, 16(2): 535-571
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-7231
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Srps arh celokup lekarstvo (2002)
Izbor živih srodnih davalaca za transplantaciju bubrega i njihov postoperacioni tok
Ležaić Višnja, i dr.