Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 5 od 14  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 5, br. 2, str. 448-477
Disciplinska odgovornost državnih službenika u pravu Republike Hrvatske
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja u Splitu, Hrvatska

e-adresaDamir.Juras@xnet.hr
Sažetak
U radu se daje prikaz uređenja disciplinske odgovornosti državnih službenika u Republici Hrvatskoj, a uz pojedine institute navode se stajališta pravne teorije i sudske prakse. Uvodno se daje zakonsko određenje pojma državnog službenika i definiraju službena dužnost i disciplinska odgovornost. U središnjem dijelu rada autor opisuje povrede službene dužnosti, disciplinske kazne, pravila disciplinskog postupka, postupak udaljenja iz službe državnog službenika te sudsku zaštitu protiv odluka u disciplinskom postupku. Autor zaključuje da je potrebno preciznije regulirati disciplinsku odgovornost državnih službenika za nedolično ponašanje izvan službe, katalog kazni dopuniti uvjetnim prestankom državne službe, propisati mogućnost kažnjavanja umirovljenih državnih službenika, raspravu u odsutnosti državnog službenika omogućiti već nakon prvog neopravdanog izostanka, a udaljenje iz službe uvjetovati i opravdanim očekivanjem da bi državnom službeniku mogla biti izrečena kazna prestanak državne službe.
Reference
*** (2006/2008) Etički kodeks državnih službenika. Narodne novine, br. 49, 134
*** (2011-2012) Etički kodeks državnih službenika. Narodne novine, br. 40, 13
*** (1997/2010) Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Narodne novine Međunarodni ugovor, Međunarodni ugovor, br. 18, 6/99, 8/99, 14/02, 1/06, 2
*** (2006) Pravilnik o lakim povredama službene dužnosti. Narodne novine, br. 109, 56. Pravilnik o lakim povredama službene dužnosti, Narodne novine, br. 86/07. 57. Pravilnik o lakim povredama službene dužnosti, Narodne novine, br. 31/10
*** (2009) Pravilnik o načinu provođenja posebnih dokaznih radnji. Narodne novine, br. 102
*** (2014) Izvješće o podnesenim pritužbama na neetičko ponašanje državnih službenika u 2013. godini. Ministarstvo uprave, klasa: 005-01/13-01/265, urbroj: 515-04-0201/3-14-57 od 5.2, http://www.uprava.hr, 15.05.2014
*** (2011-2012) Kazneni zakon. Narodne novine, br. 125/11, 144/12
*** (2002) Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Narodne novine, br. 49
*** (2005/2013) Zakon o državnim službenicima. Narodne novine, br. 92, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-proč. tekst, 37/13, 38
*** (2011-2014) Zakon o državnim službenicima Crne Gore. Sl. glasnik Republike Crne Gore, br. 39/11, 50/11, 66/12, 34/14
*** (2006) Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske. Narodne novine, br. 79/06, 105/06
*** (2013) Zakon o službi u oružanim snagama. Narodne novine, br. 73
*** (2013) Zakon o sudovima. Narodne novine, br. 28
*** (2007/2012) Zakon o tajnosti podataka. Narodne novine, br. 79, 86
*** (1996-2013) Zakon o vanjskim poslovima. Narodne novine, br. 48/96, 72/13, 127/13
*** (2001/2013) Bundesdisziplinargesetz / Savezni disciplinski zakon Njemačke. Bundesgeset zblatt, IS 1510, 160/2009, 2554/11, 3154/13, 3386, http://www.juris.de, 24.10.2014
*** (2001-2012) Zakon o policiji. Narodne novine, br. 34, 130
*** (2005-2014) Zakon o državnim službenicima Srbije. Sl. glasnik RS, br. 79/05, 81/05-ispr., 83/05-ispr., 64/07, 67/07-ispr., 116/08, 104/09, 99/14
*** (2002/2012) Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine. Sl. glasnik Bosne i Hercegovine, br. 19, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40
*** (1999/2013) Zakon o izvršavanju kazne zatvora. Narodne novine, br. 128, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03 pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 56/13, 150
*** (1997-2006) Zakon o kaznenom postupku. Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02, 115/06
*** (2008-2013) Zakon o kaznenom postupku. Narodne novine, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13
*** (2009) Zakon o općem upravnom postupku. Narodne novine, br. 47
Anić, V. (1991) Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi Liber
Barberić, H. (2009) Zakonska zaštita 'zviždača'. Pravo i porezi, 7-8
Belajec, V. (2000) Ustavne osnove za podnošenje ustavne tužbe. u: Crnić J. [ur.] Ustavni sud u zaštiti ljudskih prava, Zagreb: Organizator
Benković, B. (2010) Disciplinska odgovornost državnih službenika u pravu Republike Hrvatske i pravu Bosne i Hercegovine. Pravni fakultet u Osijeku, magistarski rad
Bezbradica, R. (2007) Disciplinska odgovornost državnih službenika - prvi deo,drugi deo. Pravna praksa, (11): 5-14
Bolanča, D. (1995) Posebnosti suspenzije pomoraca u hrvatskom radnom i pomorskom pravu. Pravo u gospodarstvu, 11-12
Braibant, G. (2002) Administrativno pravo Francuske. Beograd: JP Službeni list SRJ
Brajić, V.M. (2001) Radno pravo. Beograd: Savremena administracija
Cardona, F. (2003) Liabilities and discipline of civil servants. SIGMA
Čukić, Z. (2006) Disciplinska odgovornost zaposlenih. Sudska praksa, 1
Dedić, S., Gradaščević-Sijerčić, J. (2005) Radno pravo. Sarajevo: Pravni fakultet u Sarajevu
Drmić, A. (2010) Vrste povreda službene dužnosti i disciplinske sankcije. Hrvatska javna uprava, 3
Đerđa, D. (2010) Obavješćivanje i dostava u upravnom postupku. u: Bienfeld J. [ur.] Primjena Zakona o općem upravnom postupku, Zagreb: Novi informator
Đerđa, D. (2010) Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj. Zagreb: Inženjerski biro
Habazin, M. (2010) Zaštita 'zviždača'. Hrvatska javna uprava, 2
Ilić, A. Disciplinska i materijalna odgovornost državnih službenika u pravnom sistemu Republike Srbije. http://www.teme.junis.ni.ac.rs/. /teme%201-2012-23%20 lat.pdf, 24.10.2014
Ilijić, S. (2004) Disciplinsko procesno pravo javnih službenika u tranziciji. Pravni život, vol. 53, br. 10, str. 831-846
Ivošević, Z.M. (1983) Disciplinska i materijalna odgovornost. Beograd: Pravno-ekonomski centar
Ivošević, Z.M., Ivošević, M.Z. (2004) Komentar Zakona o radu. Beograd: Savremena administracija
Jerinić, J. (2012) Sudska kontrola uprave. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union i Javno preduzeće Službeni glasnik
Kolakušić, M. (2006) Postupak radi povrede službene dužnosti državnih službenika i namještenika, te udaljenje iz službe (s osvrtom na policijske i sudske službenike). Zagreb, http://www.upravnisudrh.hr/radovi.html, 24.10.2014
Koprić, I. (2005) Prilagodba hrvatskog službeničkog sustava europskim standardima. u: Barbić J. [ur.] Godišnjak tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba, Zagreb
Krašovec, D. (2006) Pogodba o zaposlitvi in odgovornost za delovne obveznosti. Ljubljana: Upravna akademija
Kulić, Ž., Vasiljević, D. (2009) Radni odnosi u organima državne uprave. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Lubarda, B. (2001) Disciplinska odgovornost i harmonizacija prava. Pravo i privreda, vol. 38, br. 5-8, str. 241-253
Lukić, R.D. (1995) Teorija države i prava, I Teorija države. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Mandić, M. (2011) Disciplinska odgovornost i disciplinski postupak. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, 1
Mandić, M. (2011) Disciplinska odgovornost radnika i državnih službenika. u: Dukić-Mijatović M. [ur.] Aktuelne promene u pravnom sistemu država u regionu, Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Marinković, R. (2009) Supsidijarna primena opštih procesnih zakona u postupku utvrdjivanja disciplinske odgovornosti državnih službenika. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, (3): 335-348
Matić, G. (2009) Disciplinska odgovornost policijskih službenika i profesionalnih pripadnika Vojske Srbije. Pravni informator, 2
Medvedović, D. (2010) Bitne razlike novog Zakona o općem upravnom postupku prema prijašnjem Zakonu o općem upravnom postupku. u: Bienfeld J. [ur.] Primjena Zakona o općem upravnom postupku, Zagreb: Novi informator
Milivojević-Kruljac, L. (2006) Disciplinski postupak u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske te opće naznake nekih poredbenih sustava disciplinskog sudovanja. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 13
Milković, D. (2005) Odgovornost službenika za povredu službene dužnosti. Radno pravo, 6
Miljković, M. (2006) Opšti režim radnih odnosa i disciplinska odgovornost. Pravna praksa, 6
Mitrović, Lj. (2009) Disciplinska i materijalna odgovornost zaposlenih u organima unutrašnjih poslova, odnosno policijskim organima. u: Simović M. [ur.] Primena i ostvarivanje prava u oblasti radnog i privrednog zakonodavstva BiH
Mrvić-Petrović, N. (2005) Teškoće u sprečavanju sukoba interesa. http://www.informator.co.yu/informator/tekstovi/teskoce 305.html, 21.05.2014
Nikolić, G. (2008) Disciplinska odgovornost državnih službenika. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, magistarski rad
Nikolić, V. (2012) Disciplinska odgovornost i privremeno udaljenje sa rada poli cijskih službenika. Izbor sudske prakse, 12
Nikolić, V. (2013) Disciplinska odgovornost zaposlenih u Ministarstvu unutarnjih poslova. Pravni informator, 2
Novaković, S. (2003) Disciplinska odgovornost zaposlenih u državnim organima. Pravni život, vol. 52, br. 3-4, str. 135-151
Pale, R. (2012) Udaljenje radnika sa rada (suspenzija). Godišnjak Pravnog fakulte ta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 1
Palić, N., Haralampieva, E. (2009) Disciplinski postupak i disciplinske mere za nastali prestup/prekršaj. u: Regionalni skup notarijata, radni materijali, Varaždin
Peček, R. (2010) Važnost usmene rasprave u disciplinskom postupku. Informator, 5911-5912
Perović, S. (1996) Prirodno pravo i sud. Beograd: Pravni fakultet
Pičuljan, Z. (2006) Temeljni instituti novoga službeničkog zakonodavstva. u: Europeizacija uprave i primjena Zakona o državnim službenicima, Zagreb: Novi informator
Poljak, A. (2005) Komparacija prava, obveza i odgovornosti carinskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika s posebnim osvrtom na povrede službene dužnosti. Radno pravo, 10
Potočnjak, Ž. (2007) Radni odnosi državnih službenika. u: Potočnjak Ž. [ur.] Radni odnosi u Republici Hrvatskoj, Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu
Rajko, A. (2006) Viši nalog dužnost izvršavanja, te dužnost i mogućnost njegova odbijanja. Pravo i porezi, 12
Simonović, D. (2001) Individualizacija disciplinske mere. Pravo i privreda, vol. 38, br. 5-8, str. 275-282
Simović, V. (2003) Disciplinska odgovornost zaposlenih prema novom Zakonu o radu R. Crne Gore. Pravni život, vol. 52, br. 10, str. 871-882
Šunderić, B. (2005) Komentar Zakona o radnim odnosima u državnim organima. Beograd: Glosarijum
Tomić, Z.R. (2002) Upravno pravo - sistem. Beograd: Službeni list
Ugrić, J. (1930) Sudijska vlast i odgovornost sudija. Beograd: Tiskara Sv. Sava
Veić, P. (1996) Etički kodeks hrvatske policije. Policija i sigurnost, 3
 

O članku

jezik rada: hrvatski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-7026
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka