Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16
članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
2014, br. 62, str. 39-60
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/zrgfub1462039F


Kvalitet zemljišta u Republici Srbiji i zdravstveno stanje stanovništva
Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet

e-adresa: danijela@gef.bg.ac.rs

Sažetak

Sastav i sanitarno stanje zemljišta predstavljaju faktore od značaja za zdravlje stanovništva, sa direktnim i indirektnim uticajem preko zagađenja površinskih i podzemnih voda, vazduha i životnih namirnica. Za prikaz postojećeg stanja zagađenosti zemljišta na nivou Republike Srbije u predmetnom radu korišćeni su rezultati ispitivanja kvaliteta zemljišta u okviru više projekata različitog obuhvata, kao i dostupni rezultati kontrole kvaliteta zemljišta u okviru urbano-industrijskih sredina većih gradova, gde je monitoring obezbeđen od strane lokalnih samouprava. Rezultati istraživanja pokazuju da na teritoriji Srbije postoje lokaliteti sa izrazitom zagađenošću zemljišta, koji u većoj ili manjoj meri mogu imati negativne zdravstvene efekte, te je potrebno izvršiti njihovu remedijaciju. Lokalno zagađenje zemljišta zastupljeno je u područjima intenzivne industrijske aktivnosti, neadekvatnih odlagališta otpada, rudnika, kao i na mestima različitih akcidenata.

Ključne reči

Reference

*** (2010) Uredba o programu sistematskog praćenja kvaliteta zemljišta indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljišta i metodologiji za izradu remedijacionih programa. Službeni glasnik R. Srbije, broj 88
*** (2010) Nacionalni program zaštite životne sredine. Službeni glasnik RS, Beograd, br. 12
Agencija za zaštitu životne sredine (2013) Izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2012. godinu. Beograd
Chernih, A., Solodoukhina, D. (2008) The Problem of Soil Pollution in Russia and Associated Health Problems. NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, str. 161-170
Gao, Y., Wang, Y., Zhang, G., Xia, J., Mao, L., Tang, Z., Zhou, P. (2011) An approach for assessing soil health: a practical guide for optimal ecological management. Environmental Earth Sciences, 65(1): 153-159
Khomich, V., Kukharchyk, T., Kakareka, S. (2008) Urban Soils Pollution in Belarus: Priority Pollutants and Levels. NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, str. 209-215
Lanphear, B.P., Roghmann, K.J. (1997) Pathways of Lead Exposure in Urban Children. Environmental Research, 74(1): 67-73
LI, X., MA, L., LIU, X., FU, S., Cheng, H., XU, X. (2006) Polycyclic aromatic hydrocarbon in urban soil from Beijing, China. Journal of Environmental Sciences, 18(5): 944-950
Mielke, H. (1999) The Urban Environment and Children's Health: Soils as an Integrator of Lead, Zinc, and Cadmium in New Orleans, Louisiana, U.S.A. Environmental Research, 81(2): 117-129
Mrvić, V., Antonović, G., Martinović, Lj., ur. (2009) Plodnost i sadržaj opasnih i štetnih materija u zemljištima centralne Srbije. Beograd: Institut za zemljište
Obradović, D. (2010) Značaj medicinsko-geografskih faktora u planiranju i zaštiti prostora u Srbiji. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, doktorska disertacija
Oliver, M.A. (1997) Soil and human health: a review. European Journal of Soil Science, 48(4): 573-592
Osman, K.T. (2014) Soil Degradation, Conservation and Remediation. Netherlands: Springer
Protić, N., Martinović, Lj., Milicić, B., Stevanović, D., Mojasević, M. (2005) The status of soil in Serbia and Montenegro. u: European Soil Bureau - Research Report No. 9, 297-315, http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/esdb_archive/eusoils_docs/esb_rr/n09_soilresources_of_europe/Serbia.pdf
Sekulić, P., Hadžić, V., Bogdanović, D., Vasin, J., Pucarević, M., Milošević, N. (2003) Projekat kontrola kvaliteta životne sredine na teritoriji AP Vojvodina - nepoljoprivredno zemljište. Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo
Stojanović, O., Stojanović, N., Kosanović, Đ. (1984) Štetne i opasne materije - hemijsko-tehnološki priručnik. Beograd: Rad