Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 2 od 9  
Back povratak na rezultate
CM - časopis za upravljanje komuniciranjem
2015, vol. 10, br. 33, str. 27-56
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 28/07/2015
doi: 10.5937/comman10-7832
Predstavljanje Srbije u on-lajn izdanjima inostrane štampe
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresa: eve.milosevic@gmail.com

Sažetak

U radu se predstavljaju rezultati istraživanja tretmana Srbije na nemačkim, američkim, britanskim, francuskim internet sajtovima u periodu od januara do marta 2013. godine. Urađena je kvartalna kvantitativno-kvalitativna analiza sadržaja, koja je pokazala da su na 12 sajtova zabeležene 644 objave koje se odnose na dešavanja u Srbiji. Pored broja objava, istraživao se ton izveštavanja koji je preovlađujuće neutralan. Dobijeni rezultati pokazali su da se najčešće izveštava o sportskim manifestacijama, pa je shodno tome Novak Đoković srpska ličnost koja se najčešće pominje na izabranim sajtovima. Od prvih istraživanja koja se odnose na tretman Srbije u stranim medijima prošlo je više od 100 godina. Hipoteza od koje se krenulo da se izveštavanje o Srbiji promenilo, delimično je potvrđena. Rezultati istraživanja su pokazali da iako su ratne godine i sankcije iza nas, novinari i dalje svaki put kada im to ide u prilog pominju Jugoslaviju, Slobodana Miloševića, Ratka Mladića, ratove, siromaštvo. Zabeleženo je korišćenje stereotipa na verbalnom nivou, a Srbi su predstavljeni kao ratoboran narod, nacionalisti ili se na to dodaje i epitet 'ekstremni'. Slika o Srbiji jeste drugačija nego što je to bio slučaj pre 100 godina, ali nedovoljno da bi se potvrdila hipoteza od koje se krenulo.

Ključne reči

Reference

Bakić, J. (1999) Stereotipi o Srbima u javnostima pojedinih zapadnih nacija. Nova srpska politička misao, vol. 6, br. 1-2, str. 27-55
Bakić-Hayden, M. (2006) Varijacije na temu 'Balkan'. Beograd: Filip Višnjić
Begenišić, Lj. (2013) Postali smo dobri preko noći. Večernje novosti, 2013, str. 4. jun; 2
Branković, S. (2009) Metodi iskustvenog istraživanja društvenih pojava. Beograd: Megatrend univerzitet
Brigs, A., Kobli, P. (2005) Uvod u studije medija. Beograd: Clio
Ćurgus, K.V. (2003) Brušenje pameti. Beograd: Medijska dokumentacija
Džajls, D. (2010) Psihologija medija. Beograd: Clio
Đerić, G. (2005) Pr(a)vo lice množine, Kolektivno samopoimanje i predstavljanje, mitovi, karakteri, mentalne mape i stereotipi. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, I. P. 'Filip Višnjić'
Fajgelj, S. (2004) Metode istraživanja ponašanja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Gidens, E. (2003) Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet
Glišović, L. (2011) Srbija u ogledalu nemačke štampe 1978-2006. Beograd: Službeni glasnik
Goldsvorti, V. (2000) Izmišljanje Ruritanije. Beograd: Čigoja štampa
Hall, S. (1997) Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage Publications ltd
Ivanović, Ž. (1995) Medijski rat protiv Srbije. Beograd: Tanjug
Kesić, O. (1995) Srbija mora umreti. u: Medijski rat protiv Srbije, Beograd: Tanjug
Lamza-Posevac, V. (2006) Metode istraživanja u novinarstvu. Zagreb: Fakultet političkih znanosti
Lojd, D. (2004) Šta mediji rade našoj politici. Beograd: Samizdat B 92
Lorimer, R. (1998) Masovne komunikacije. Beograd: Clio
Milivojević, S. (2004) Žene i mediji - strategija isključivanja. Genero, (posebno izdanje). str. 15-29
Ninković-Slavnić, D. (2011) Medijska reprezentacija grupnih identiteta. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 6, br. 19, str. 15-37
Orvel, Dž. (1984) Tisuću devetsto osamdeset četvrta. Zagreb: August Cesarec
Radojković, M., Miletić, M. (2008) Komuniciranje, mediji i društvo. Beograd: Učiteljski fakultet
Ristović, M. (2003) Crni Petar i balkanski razbojnici. Beograd: Udruženje za društvenu istoriju
Rus-Mol, Š. (2005) Novinarstvo. Beograd: Clio
Selesković, M. (1996) Srbija u nemačkom javnom mnjenju 1914-1918. Beograd: Izdavačko preduzeće „Rad“
Spasić, I. (2008) Promene u Srbiji u perspektivi socijalnog učenja - retrospektiva jedne ideje. Filozofija i društvo, vol. 19, br. 3, str. 89-108
Stojković, B. (2002) Identitet i komunikacija. Beograd: Fakultet političkih nauka
Todorova, M. (2006) Imaginarni Balkan. Beograda: Biblioteka XX vek
Tomić, Z. (2009) News age. Beograd: Službeni glasnik i Čigoja štampa
Valić-Nedeljković, D. (2003) Stereotipi u medijima. http://www.mc.rs/code/navigate.aspx?Id=1143 (pristup: 20130425)
Vuković, S. (2007) Kako su nas voleli, antisrpska propaganda i razbijanje Jugoslavije. Novi Sad: Stilos
Vuković, S. (2009) Etika zapadnih medija: antisrpska propaganda devedesetih godina XX veka. Novi Sad, Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića